Berichten Raad

Besluitenlijst raad Gemeenteraad

Besluiten over raadsvoorstellen en moties

Agendapunt 6 (ZN287422)
Wijziging gemeenschappelijke regeling RAV Brabant Midden-West-Noord

Voorstel:

 1. het college toestemming te verlenen in te stemmen met de door het bestuur van de RAV voorgestelde versie 6 van de gemeenschappelijke regeling RAV Brabant Midden-West-Noord.

 

Besluit over het voorstel:

Unaniem akkoord (hamerstuk).

 

Agendapunt 7 (ZN285808)
Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden-en West-Brabant

Voorstel:

 1. het college van burgemeester en wethouders toestemming te verlenen om in te stemmen met het voorstel tot ‘Wijziging Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant’ overeenkomstig het voorstel van het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio van 7 april 2021.

 

Besluit over het voorstel:

Unaniem akkoord (hamerstuk).

 

Agendapunt 8 (ZN288520)
1e begrotingswijziging Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Voorstel:

 1. geen gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2021 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

 

Besluit over het voorstel:

Unaniem akkoord (hamerstuk).

 

Agendapunt 9 (ZN288752)
verlengen afschrijftermijn modulaire schoolgebouwen

Voorstel:

 1. in te stemmen met het verhogen van de afschrijvingstermijn van de modulaire units van 25 naar 40 jaar.

 

Besluit over het voorstel:

Akkoord met 28 stemmen voor (GB-VVD-GroenLinks-CDA-D66-Groen Brabant-PvdA-LZP-VHO) en 3 tegen (GBV).

 

Besluit over motie 09M1

Motie 09M1 van GBV ‘Aanschaf herbruikbare duurzame modulaire (school)gebouwen’ is verworpen met 8 stemmen voor (GBV-GroenLinks) en 23 stemmen tegen (GB-VVD-CDA-D66-Groen Brabant-PvdA-LZP-VHO)

 

Agendapunt 10 (ZN289733)
jaarstukken 2020

Voorstel:

 1. vast te stellen het jaarverslag en de jaarrekening 2020.

 

Besluit over het voorstel:

Akkoord met 30 stemmen voor (GB-VVD-GroenLinks-GBV-CDA-D66-PvdA-LZP-VHO) en 1 stem tegen (Groen Brabant).

 

Agendapunt 11 (ZN289061)
nota saldobestemming 2020

Voorstel:

 1. Het positieve saldo van € 8.502.625 over het jaar 2020 conform dit voorstel te bestemmen;
 2. De votering van de middelen behorende bij de saldovoorstellen 1 t/m 10 te delegeren aan het college.

 

Besluit over het voorstel:

Akkoord met 29 stemmen voor (GB-VVD-GroenLinks-GBV-CDA-D66-LZP-VHO) en 2 stemmen tegen (Groen Brabant-PvdA).

 

Agendapunt 12 (ZN288980)
1e concernrapportage 2021

Voorstel:

 1. Akkoord te gaan met de overheveling van in totaal € 735.000 vanuit de Algemene uitkering op basis van de decembercirculaire 2020 naar de posten ambulantisering GGD, NHC jeugdzorg, coronacompensatie gemeentelijk schuldenbeleid, Gezond in de stad, Brede aanpak dak- en thuisloosheid, versterking omgevingsveiligheidsdiensten en coronacompensatie  Cultuurmiddelen;
 2. Akkoord te gaan met de verhoging van het PBS-budget met € 2.114. 244 ten behoeve van de overgang van het Sociale Wijkteam naar de gemeentelijke organisatie ten laste van het budget dat voor het SWT in de exploitatie is opgenomen;
 3. Akkoord te gaan met de verhoging van het PBS-budget met € 176.845 voor 3 fte buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) ten laste van de budgetten parkeren en APV;
 4. Akkoord te gaan met onttrekking van € 10.000 uit de coronareserve ten behoeve van de extra kosten voor de leer/werkplek voor scholieren en studenten in een van de hallen van de Galvanitasfabriek;
 5. Akkoord te gaan met inhuur van 2fte in 2021 voor de afhandeling van omgevingsvergunningen voor bedrag van € 120.000 ten laste van de hogere legesopbrengsten uit omgevingsvergunningen.

 

Besluit over het voorstel:

Akkoord met 30 stemmen voor (GB-VVD-GroenLinks-GBV-CDA-D66-PvdA-LZP-VHO) en 1 stem tegen (Groen Brabant).

 

Agendapunt 13 (ZN289761)
Corona Impact Analyse fase 2

Voorstel:

 1. De uit de Corona Impact Analyse, fase 2 voortvloeiende bestuurlijke prioriteiten te (her)bevestigen:

a.   extra impuls woningbouw;

b.   inzetten op duurzame investeringskracht gemeente;

c.   verder versterken potentie in de wijk (wijkgericht werken);

d.   doorpakken in de binnenstad;

e.   sturen op samenwerking in de regio (stedelijke regio Breda-Tilburg);

f.    meer investeren in de samenwerking tussen onderwijs, ondernemers en overheid (arbeidsmarktbeleid; mbo logistiek);

g.   duurzaamheid;

h.   versterken maatschappelijke dialoog;

i.    mobiliteitspact;

j.    ondersteuning jongerenpanel;

k.   integrale visie op toekomst Oosterhouts onderwijs;

l.    oprichting preventiefonds schuldenproblematiek;

 1. De volgende bedragen in het kader van de aanpak van de coronacrisis beschikbaar te stellen, ten laste van de coronagelden binnen de Vrije reserve:

a.   € 100.000 voor een pilot hybride leeromgeving mbo logistiek;

b.   € 63.000 voor het verhogen van het onderhoudsniveau in de parken;

c.   € 117.500 voor het versterken van de investeringskracht in de binnenstad;

d.   € 10.000 voor het project Loods 16;

e.   € 500.000 voor een lokaal Coronaherstelfonds;

f.    € 100.000 voor een preventiefonds schuldenproblematiek.

 

Besluit over het voorstel:

Akkoord met 30 stemmen voor (GB-VVD-GroenLinks-GBV-CDA-D66-PvdA-LZP-VHO) en 1 stem tegen (Groen Brabant).

 

Agendapunt 14 (ZN288394)
Perspectiefnota 2022

Voorstel:

 1. Vast te stellen de perspectiefnota 2022;
 2. Akkoord te gaan met de nieuwe indeling van de programmabegroting met ingang van 2022.

 

Besluit over amendement 14A1

Amendement 14A1 van GL-GBV-PvdA-D66 ‘programma-indeling klimaat’ is akkoord met 30 stemmen voor (GB-VVD-GroenLinks-GBV-CDA-D66-PvdA-LZP-VHO) en 1 stem tegen (Groen Brabant).

 

Besluit over amendement 14A2

Amendement 14A2 van D66-GL-GBV-VVD-CDA-LZP ‘Gemeentelijk ecoloog’ is akkoord met 30 stemmen voor (GB-VVD-GroenLinks-GBV-CDA-D66-PvdA-LZP-VHO) en 1 stem tegen (Groen Brabant).

 

Besluit over het geamendeerd voorstel:

Akkoord met 29 stemmen voor (GB-VVD-GroenLinks-GBV-CDA-D66-LZP-VHO) en 2 stemmen tegen (Groen Brabant – PvdA).

 

De raad besluit:

 1. vast te stellen de perspectiefnota 2022, na toevoeging van het volgende beleidsvoornemen aan paragraaf 6.4 klimaat en mobiliteit (blz. 23):

“Gemeentelijk ecoloog

Een gemeentelijk ecoloog kan een waardevolle bijdrage leveren aan de groene inrichting van ons openbaar gebied, maar ook aan thema’s zoals klimaatadaptatie, duurzaamheid en woningbouw. In de programmabegroting 2022 zal inzichtelijk worden gemaakt hoe ecologie ingezet kan worden voor onze gemeente, wat die inzet kan toevoegen aan het realiseren van onze beleidsdoelen en wat die inzet gaat kosten.”

 1. na opsplitsing van het programma Klimaat & Mobiliteit naar twee afzonderlijke programma’s, akkoord te gaan met de nieuwe indeling van de programma-begroting met ingang van 2022.

 

Besluit over motie 14M1

Motie 14M1 van GL-GBV-PvdA ‘Laagdrempelige lesbegeleiding Loods 16’ is aangenomen met 30 stemmen (GB-VVD-GroenLinks-GBV-CDA-D66-Groen Brabant-PvdA-VHO) voor en 1 stem tegen (LZP).

 

De raad verzoekt het college:

 • samen met het VO de mogelijkheden te onderzoeken om bijles en/of huiswerkbegeleiding te laten verzorgen door hiervoor geschikte studenten;
 • deze studenten in te zetten voor bijscholing/huiswerkbegeleiding voor leerlingen met een achterstand waarvan de ouders niet in staat zijn om dit zelf te regelen;
 • Loods 16 beschikbaar te stellen als locatie voor deze activiteiten;
 • afspraken te maken met de VO-scholen over het beschikbaar stellen van een leraar(ondersteuner) om het proces te begeleiden op de momenten dat Loods 16 voor deze activiteiten gebruikt wordt;
 • deze activiteiten te laten starten uiterlijk in november 2021;
 • een bedrag van 10.000,- hiervoor te reserveren en dit te bekostigen vanuit de coronacompensatie uitkering van het Rijk;
 • bij de Raad terug te komen wanneer het budget overschreden dreigt te worden of eerder wanneer er te weinig gebruik gemaakt wordt van deze faciliteit;
 • bij een vervolg van dit project te onderzoeken of er subsidie verkregen kan worden vanuit het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd.

 

Besluit over motie 14M2

Motie 14M2 van GL-GBV-PvdA ‘Uitvoeringsagenda mobiliteitsvisie’ is niet in stemming gebracht.

 

Besluit over motie 14M3

Motie 14M3 van GL-GBV-PvdA ‘Ambitieniveau geurhinder en luchtkwaliteit’ is verworpen met 13 stemmen voor (GroenLinks-GBV-D66-Groen Brabant-PvdA-VHO) en 18 stemmen tegen (GB-VVD-CDA-LZP).

 

Besluit over motie 14M4

Motie 14M4 van GL-GBV-PvdA-VVD-D66 ‘Maaibeleid’ is aangenomen met 30 stemmen voor (GB-VVD-GroenLinks-GBV-CDA-D66-PvdA-LZP-VHO) en 1 stem tegen (Groen Brabant).

 

De raad verzoekt het college:

 • wanneer daar bij de begroting 2022 ruimte voor blijkt te zijn, de onderdelen B3 (sinusmaaien) en B10 (afstemmen van het maaien op de ontwikkeling van de vegetatie) alsnog toe te voegen aan het maaibeleid.

 

Besluit over motie 14M5

Motie 14M5 van GB-VVD-D66-GroenLinks ‘Duurzaamheidslening voor woningen met energielabel C en D’ is aangenomen met 30 stemmen voor (GB-VVD-GroenLinks-GBV-CDA-D66-PvdA-LZP-VHO) en 1 stem tegen (Groen Brabant).

 

De raad verzoekt het college:

 • te onderzoeken of eigenaren van particuliere woningen, die na alle mogelijk gedane isolerende maatregelen energielabel C of D krijgen, een aanvraag kunnen doen voor een duurzaamheidslening voor energieopwekkende maatregelen;
 • de raad uiterlijk 1 november 2021 te informeren over het resultaat.

 

Besluit over motie 14M6

Motie 14M6 van VVD-VHO-GB ‘Geen verhoging OZB’ is aangenomen met 19 stemmen voor (GB-VVD-GBV-VHO) en 12 stemmen tegen (GroenLinks-CDA-D66-Groen Brabant-PvdA-LZP).

 

De raad verzoekt het college:

 • bij het opstellen van de begroting 2022 de - in de Perspectiefnota voorlopig voorziene - verhoging van de OZB te schrappen.

 

Besluit over motie 14M7

Motie 14M7 van PvdA-GL ‘Onbenutte belastingcapaciteit’ is verworpen met 6 stemmen voor (GroenLinks-PvdA) en 25 stemmen tegen (GB-VVD-GBV-CDA-D66-Groen Brabant-LZP-VHO).

 

Besluit over motie 14M8

Motie 14M8 van PvdA-GL ‘Bijstelling opgave financiële beheersbaarheid sociaal domein’ is verworpen met 6 stemmen voor (GroenLinks-PvdA) en 25 stemmen tegen (GB-VVD-GBV-CDA-D66-Groen Brabant-LZP-VHO).

 

Agendapunt 15 (ZN 284036)
Zienswijzen begrotingen Verbonden Partijen 2022

Voorstel:

 1. de volgende zienswijzen begrotingen 2022 verbonden partijen vast te stellen en in te dienen:
 1. De gemeenteraad vraagt de aandacht van de VR voor de financiële uitdagingen waar gemeenten mee kampen. De raad verzoekt de VR om bij de takendiscussie die in de planning staat geen zoekgebieden uit te sluiten en het gesprek zo open mogelijk in te gaan;
 2. De VR wordt dringend verzocht, naast de halfjaarlijkse rapportage ook na 4, 8 en 10 maanden in de ‘soft-closure’ de deelnemers te rapporteren over te verwachten afwijkingen;
 3. De OMWB wordt dringend verzocht om de budgetten die nu in begroting opgenomen zijn zonder voorbereidend besluit daarover van het Algemeen Bestuur, pas te besteden als het AB daar via een apart voorstel met onderbouwing over heeft besloten.

 

Besluit over het voorstel:

Akkoord met 30 stemmen voor (GB-VVD-GroenLinks-GBV-CDA-D66-PvdA-LZP-VHO) en 1 stem tegen (Groen Brabant).

 

Verdere punten

Besluitenlijst vorige vergadering

De raad stelt de besluitenlijst van de vergadering van 25 mei 2021 ongewijzigd vast.

 

Ingekomen stukken

De raad besluit conform het voorstel over de aan de gemeenteraad geadresseerde brieven.

 

Amnesty brief

De raad zendt een brief aan de autoriteiten van Iran.

 

Deelnemers vergadering

Alle raadsleden hebben de gehele vergadering bijgewoond.