Berichten Raad

Besluitenlijst raad Gemeenteraad

Besluiten over raadsvoorstellen en moties

Agendapunt 6 (ZN315584)
Stemhulp bij gemeenteraadsverkiezingen 2022

Voorgesteld besluit:

 1. Kieskompas in te zetten als stemhulp bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 en daartoe € 10.000 uit het verkiezingsbudget in te zetten.

 

Besluit over het voorstel:

Unaniem akkoord (hamerstuk).

 

Agendapunt 7 (ZN313517)
Tweede begrotingswijziging 2021 Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Voorgesteld besluit:

 1. Geen gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de 2de begrotingswijziging 2021 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

 

Besluit over het voorstel:

Unaniem akkoord (hamerstuk).

 

Agendapunt 8 (ZN307472)
Verlengen van Water- en Rioleringsplan en vaststellen Afvalwaterverordening

Voorgesteld besluit:

 1. De termijn van het water en rioleringsplan 2017-2021 te verlengen tot uiterlijk 31 december 2023 en het addendum vast te stellen;
 2. Het beheer-scenario zoals benoemd in het Water- en Rioleringsplan 2017-2021 voor afvalwater en oppervlaktewater opnieuw vast te stellen;
 3. De afvalwaterverordening 2021 vast te stellen.

 

Besluit over het voorstel:

Unaniem akkoord (hamerstuk).

 

Agendapunt 9 (ZN309486)
Beschikbaar stellen krediet sportinvesteringen

Voorgesteld besluit:

 1. Een krediet van € 209.000, - inclusief BTW beschikbaar te stellen uit de overgehevelde middelen uit de uitvoeringsplanning Sport 2021 voor:
 1. onderzoek naar toekomst bestendigheid Sporthal Oosterheide;
 2. vervanging/renovaties hek- en straatwerk buitensport;
 3. renovatie sporttechnische lagen kunstgrasvelden buitensport;
 4. vervanging sportinstallaties/materialen binnen- en buitensport;
 5. renovatie werkplaats zwembad de Warande.

 

Besluit over het voorstel:

Unaniem akkoord (hamerstuk).

 

Agendapunt 10 (ZN315540)
Begrotingswijziging 2022 GGD West-Brabant

Voorgesteld besluit:

 1. Geen gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging van de GGD West-Brabant.

 

Besluit over het voorstel:

Unaniem akkoord (hamerstuk).

 

Agendapunt 11 (ZN312615)
2e concernrapportage 2021 en het Meerjarenperspectief Grondexploitatie 2021 (MPG)

Voorgesteld besluit:

 1. Kennis te nemen van de 2e concernrapportage 2021;
 2. Akkoord te gaan met de administratieve begrotingswijzigingen, zoals opgenomen in bijlage 1 van de 2e concernrapportage 2021;
 3. Akkoord te gaan met de overheveling van in totaal € 723.000 vanuit de Algemene uitkering op basis van de meicirculaire 2021 naar de posten projecten sociaal domein, bommenregeling, maatschappelijke begeleiding stadhouders en Jeugd aan Zet, zoals opgenomen in bijlage 2 van de 2e concernrapportage 2021;
 4. Akkoord te gaan met de verhoging van het PBS-budget met € 257.156 ten behoeve van de overgang van de medewerkers van Moove naar de gemeentelijke organisatie ten laste van het budget Sportstimulering dat in de exploitatie is opgenomen, zoals opgenomen in bijlage 2 van de 2e concernrapportage 2021;
 5. Het beschikbaar stellen van € 50.000 uit de uitvoeringsplanning 2021 Openbare ruimte ter dekking van de overschrijdingen van de projecten Renovatie Vlierlaan en wateroverlast fietspad Domeinweg, zoals opgenomen in hoofdstuk 6 van de 2e concernrapportage 2021;
 6. Vast te stellen de resultaten van de actualisaties van de grondexploitaties zoals opgenomen in paragraaf 1.2 van het MPG.

 

Besluit over het voorstel:

Unaniem akkoord.

 

Motie 11M van PvdA-GroenLinks-GBV-VHO ‘bijstelling opgave financiële beheersbaarheid sociaal domein’ is verworpen met 10 stemmen voor (GroenLinks–GBV–PvdA–VHO) en 20 stemmen tegen (Gemeentebelangen-VVD-CDA-D66-Groen Brabant-LZP).

 

Agendapunt 12 (ZN313937)
Vaststelling Omgevingsvisie Oosterhout

Voorgesteld besluit:

 1. de “Reactienota zienswijzen ontwerp-Omgevingsvisie Oosterhout” vast te stellen;
 2. onder verwerking van de wijzigingen zoals opgenomen in voornoemde reactienota, de “Omgevingsvisie Oosterhout” vast te stellen;
 3. de “Structuurvisie Oosterhout” (vastgesteld op 22-10-2013) in te trekken en te vervangen door voornoemde omgevingsvisie.

 

Besluit over het voorstel:

Akkoord met 27 stemmen voor (Gemeentebelangen-VVD-GroenLinks-CDA-D66-PvdA-Groen Brabant-LZP-VHO) en 3 stemmen tegen (GBV).

 

Agendapunt 13 (ZN312556)
Wijzigingsverordening Sociale Zekerheid 2022

Voorgesteld besluit:

 1. De wijzigingsverordening Sociale Zekerheid 2022 vast te stellen, waardoor:
 1. aan de afstemmingsverordening Sociale Zekerheid 2015 een bepaling wordt toegevoegd over de gevolgen als een inburgeringsplichtige geen medewerking wil verlenen aan de directe doorbetaling van een aantal vaste lasten;
 2. in de Re-integratieverordening Participatiewet 2015 de bepaling over de toe te passen methodiek van loonwaardebepaling te laten vervallen;
 3. de verordening tegenprestatie Sociale Zekerheid 2015 taalkundig wordt gecorrigeerd;
 4. in de verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015 de bedragen worden verhoogd, anticiperend op een aangekondigde wetswijziging.

 

Besluit over het voorstel:

Unaniem akkoord.

 

Agendapunt 14 (ZN309813)
Vaststelling bestemmingsplan Arendsplein (herontwikkeling bankenlocatie)

Voorgesteld besluit:

 1. De reactienota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Arendsplein (herontwikkeling Bankenlocatie) vast te stellen;
 2. Het bestemmingsplan "Arendsplein (herontwikkeling bankenlocatie)“ met planidentificatienummer NL.IMRO.0826.BSPhz2centrum2017-ON01 gewijzigd vast te stellen, zoals ook weergegeven in de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte reactienota zienswijzen, toelichting, verbeelding en regels;
 3. Voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen.

 

Besluit over het voorstel:

Akkoord met 21 stemmen voor (Gemeentebelangen-VVD-CDA-D66-PvdA-LZP-VHO) en 9 stemmen tegen (GroenLinks-GBV-Groen Brabant).

 

Agendapunt 16
Motie ‘vreemd aan de orde’ van GroenLinks inzake een app voor arbeidsmigranten

Motie M16 van GroenLinks-VVD-GBV-VHO-D66-Gemeentebelangen ‘App arbeidsmigranten’ is unaniem aangenomen.

 

De raad verzoekt het college:

 • het initiatief te nemen om in de gemeente Oosterhout ook gebruik te gaan maken van een dergelijke App;
 • de gemeenteraad uiterlijk op 1 maart 2022 te informeren over de stand van zaken betreffende het invoeren van een dergelijke App.

 

Verdere punten

Besluitenlijst vorige vergadering 
De raad stelt de besluitenlijst van de vergadering van 2 november 2021 ongewijzigd vast.

 

Ingekomen stukken  
De raad besluit conform het voorstel over de aan de gemeenteraad geadresseerde brieven.

 

Amnesty brief (ZN316212) 
De raad schrijft een brief naar de autoriteiten van Iran.

 

Nadere inlichtingen over bijstand en giften 
Fractie GroenLinks vraagt nadere inlichtingen naar aanleiding van de antwoorden op de artikel 39 vragen over bijstand en giften.

 

Deelnemers vergadering 
Mevrouw Dujardin (Gemeentebelangen) is verhinderd. De heer Wesel (VVD) is aanwezig vanaf agendapunt 11 en de heer Noltee (Groen Brabant) tot agendapunt 15 (de nadere inlichtingen).

De overige raadsleden hebben de gehele vergadering bijgewoond.