Berichten Raad

Besluitenlijst raad Gemeenteraad

Besluiten over raadsvoorstellen

Agendapunt 6 (ZN321501)
Controleprotocol en normenkader accountantscontrole 2021

Voorgesteld besluit:

 1. Vast te stellen het controleprotocol en normenkader 2021 ten behoeve van de accountantscontrole 2021.

 

Besluit over het voorstel: 
Unaniem akkoord (hamerstuk).

 

Agendapunt 7 (ZN323184)
Aankoop van viertal huurunits die dienen als kleedaccommodatie bij voetbalvereniging OVV’67

Voorgesteld besluit:

 1. In te stemmen met aankoop van de vier units die nu gehuurd worden ten behoeve van voetbalvereniging OVV’67.
 2. Een bedrag van € 96.800,- beschikbaar te stellen uit de middelen die in de vrije reserve zijn gereserveerd voor de kleedaccommodaties sportverenigingen.  

 

Besluit over het voorstel: 
Unaniem akkoord (hamerstuk).

 

Agendapunt 8 (ZN314887)
Regionaal beleidskader Geweld in Afhankelijkheidsrelaties en Meldpunt Crisiszorg 2022-2025

Voorgesteld besluit:

 1. Het regionale beleidskader Geweld in Afhankelijkheidsrelaties en Meldpunt Crisiszorg 2022-2025 vast te stellen, zodat dit als basis kan dienen voor: 
  a.   de opdrachten aan en financiering van de regionale uitvoeringsorganisaties, zoals de stichting Veilig Thuis West-Brabant, de stichting Safegroup en de netwerkorganisatie van het meldpunt; 
  b.   het verder uitvoering geven aan onze lokale verantwoordelijkheid in de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling.

 

Besluit over het voorstel: 
Unaniem akkoord.

 

Besluit over motie 8M1 
Motie 8M1 van VVD-GroenLinks over huiselijk geweld en kindermishandeling is aangenomen met 19 stemmen voor (VVD-GroenLinks-GBV-D66-PvdA-Groen Brabant-VHO) en 11 stemmen tegen (Gemeentebelangen-CDA-LZP).


De raad verzoekt het college vóór 1 maart a.s. een korte notitie te presenteren waarin: 
1. aard en omvang van huiselijk geweld en kindermishandeling in onze gemeente worden gepresenteerd;
2. de effecten en resultaten van de gekozen aanpak die het college denkt te boeken aan het einde van 2022, worden weergegeven;
3. de acties worden genoemd die tot deze effecten en resultaten moeten gaan leiden;
4. de reeds begrote kosten worden vermeld die met deze aanpak gemoeid zullen zijn.

 

Besluit over motie 8M2: 
Motie 8M2 van D66 over melding geweld buitenshuis is unaniem aangenomen.

 

De raad verzoekt het college: 
het probleem regionaal aan te kaarten en te zoeken naar een passende manier om gehoor te geven aan meldingen van geweld dat buitenshuis plaatsvindt.

 

Agendapunt 9 (ZN305652)
Inzet reserve infrastructurele werken t.b.v. herinrichting Koningsdijk

Voorgesteld besluit:

 1. € 380.000,- uit de reserve infrastructurele werken in te zetten voor de herinrichting Koningsdijk.

 

Besluit over amendement 9A1 
Amendement 9A1 over kwaliteitsimpuls herinrichting Koningsdijk van GBV-VHO is akkoord met 29 stemmen voor (Gemeentebelangen-VVD-GroenLinks-GBV-D66-CDA-PvdA-LZP-VHO) en 1 stem tegen (Groen Brabant).

 

Besluit over het geamendeerde voorstel: 
Unaniem akkoord.

De raad besluit:

 1. € 435.000,- uit de reserve infrastructurele werken in te zetten voor de herinrichting Koningsdijk.

 

Besluit over motie 9M1 
Motie 9M1 over fietsbrug verbinding tussen Vrachelen 2 en de Zwaaikom van VHO is verworpen met 4 stemmen voor (GBV-Groen Brabant-VHO) en 26 stemmen tegen (Gemeentebelangen-VVD-GroenLinks-CDA-D66-PvdA-LZP).

 

Agendapunt 10 (ZN320889)
Projectplan Arkendonk

Voorgesteld besluit:

 1. Voor de verdere uitwerking en begeleiding van het projectplan een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 45.000,=;
 2. Dit vooralsnog ten laste te brengen van de vrije reserve en bij de opening van een grondexploitatie hierbinnen te activeren.

 

Besluit over amendement 10A1 
Amendement 10A1 over het vaststellen van het projectplan van PvdA-VVD-GroenLinks-GBV-VHO is akkoord met 18 stemmen voor (VVD-GroenLinks-GBV-D66-PvdA-VHO) en 12 stemmen tegen (Gemeentebelangen-CDA-Groen Brabant-LZP)

 

Besluit over het geamendeerd voorstel: 
Unaniem akkoord.

 1. Voor de verdere uitwerking en begeleiding van het projectplan een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 45.000,=;
 2. Dit vooralsnog ten laste te brengen van de vrije reserve en bij de opening van een grondexploitatie hierbinnen te activeren;
 3. Het projectplan vast te stellen, als basis voor de verdere uitwerking van de visie Arkendonk.

 

 

Agendapunt 11 (ZN323363)
Uitwerking Jaarplan Openbare Ruimte 2022

Voorgesteld besluit:

 1. in te stemmen met  de uitwerking van het JOR 2022;
 2. het investeringsplafond op te hogen naar € 3.740.000 en de investeringen openbare ruimte en riolering te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders.

 

Besluit over het voorstel: 
Unaniem akkoord.

 

Agendapunt 12 
Motie ‘vreemd aan de orde’ van VVD-GroenLinks-GBV-VHO-PvdA inzake voorbereiding financiële dekking Fietsbrug Vrachelen II - Zwaaikom 
Motie M12 van VVD-GroenLinks-GBV-VHO-PvdA inzake voorbereiding financiële dekking Fietsbrug Vrachelen II - Zwaaikom is na hoofdelijke stemming aangenomen met 16 stemmen voor (VVD-GroenLinks-GBV-PvdA-VHO) en 14 stemmen tegen (Gemeentebelangen-CDA-D66-LZP-Groen Brabant).

 

De raad verzoekt het college: 
in de voorbereiding voor de begroting 2023 een dekkingsvoorstel mee te nemen voor de realisatie van de fietsbrug Zwaaikom-Vrachelen.

 

 

Verdere punten

 

Besluitenlijst vorige vergadering 
De raad stelt de besluitenlijst van de vergadering van 21 december 2021 ongewijzigd vast.

 

Ingekomen stukken 
De raad besluit conform het voorstel over de aan de gemeenteraad geadresseerde brieven.

 

Amnesty brief (ZN323811) 
De raad schrijft een brief naar de autoriteiten van Turkmenistan.

 

Deelnemers vergadering 
De heer Van Ginneken (GBV) is verhinderd. Mevrouw Helsloot (D66) en de heer De Laat (VHO) sluiten iets later aan bij de heropening van de vergadering (agendapunt 11). De overige raadsleden hebben de gehele vergadering bijgewoond.