Berichten Raad

Besluitenlijst raad Gemeenteraad

Besluiten over raadsvoorstellen en moties.

Agendapunt 6 (ZN259068 )
Vaststellen van de Bodemkwaliteitskaart en Nota bodembeheer

Voorstel:

 1. Vast te stellen de Nota Bodembeheer PFAS met daarin beschreven de Lokale Maximale Waarden;
 2. Vast te stellen de Bodemkwaliteitskaart met daarin aangegeven het bodembeheersgebied zoals beschreven in de Nota bodembeheer PFAS.

 

Besluit over het voorstel:

Unaniem akkoord (hamerstuk).

 

Agendapunt 7 (ZN270703)
Onttrekking van wegen uit de openbaarheid (Slotjes Midden deelplannen 4 en 5)

Voorstel:

 1. Ten behoeve van de bouw van woningen in Slotjes Midden (deelplannen 4 en 5), delen van Wilhelminakanaal Noord, tussen de Heinsiusstraat en Pieter Vreedestraat, te onttrekken uit de openbaarheid, zoals aangegeven op tekening 1.

 

Besluit over het voorstel:

Akkoord met 30 stemmen voor (GB-VVD-GroenLinks-GBV-CDA-D66-PvdA-Groen Brabant-LZP) en 1 stem tegen (VHO).

 

Agendapunt 8 (ZN281769)
Evaluatie pilot regelvrij integraal sociaal domein

Voorstel:

 1. het college te verzoeken de geleerde lessen en aanbevelingen uit de evaluatie van de pilot
  a. rugdekking voor professionals; 
  b. inbedden van de methodiek ‘Omgekeerde toets’;
  c. duidelijke taakverdeling en functieomschrijving;
  d. tijd/ruimte binnen het werkplan;
  e. delen van successen,
  te vertalen naar de uitvoeringspraktijk bij de doorontwikkeling van de integrale werkwijze in het sociaal domein.

 

Besluit over het voorstel:

Unaniem akkoord.

 

Agendapunt 9 (ZN280515)
Verordening Wet Maatschappelijke ondersteuning 2021

Voorstel:

De Verordening Maatschappelijke ondersteuning 2021 gemeente Oosterhout vast te stellen.

De voorzitter meldt dat door recente informatie de formulering vervalt, die onder artikel 6 lid 7 onder d in het concept stond (“Zorgverlener beschikt over een geldige AGB-code”).

 

Besluit over het voorstel:

Unaniem akkoord.

 

Agendapunt 10 (ZN284835)
Kredietvotering ten behoeve van grondverwerving en aanleg Ecologische Verbindingszone (EVZ) inclusief compensatiebos Contreie – Zuid

Voorstel:

Een krediet van € 1,5 miljoen beschikbaar te stellen ten laste van de vrije reserve voor de verwerving van de gronden en de aanleg van de ecologische verbindingszone inclusief compensatiebos Contreie - Zuid.

 

Besluit over het voorstel:

Akkoord met 30 stemmen voor en 1 onthouding (dhr. Van Ginneken GBV)

 

Agendapunt 11 (ZN283121)
Kredietvotering ten behoeve van het uitvoeren van de aanbevelingen van de Rekenkamer West-Brabant inzake het onderzoek wegbeheer en -onderhoud

Voorstel:

een krediet van € 40.000 beschikbaar te stellen ten laste van de vrije reserve voor het uitvoeren van de aanbevelingen van de Rekenkamer West-Brabant inzake het wegbeheer en -onderhoud en dit bedrag te dekken uit de algemene reserves.

 

Besluit over het voorstel:

Unaniem akkoord.

 

Verdere punten

Besluitenlijst vorige vergaderingen

De raad stelt de besluitenlijsten van de vergaderingen van 28 april en 6 mei 2021 ongewijzigd vast.

 

Ingekomen stukken

De raad besluit conform het voorstel over de aan de gemeenteraad geadresseerde brieven.

 

Brieven voor gevangenen

De raad zendt een brief aan de autoriteiten van Rusland.

 

Deelnemers vergadering  

Alle raadsleden hebben de gehele vergadering bijgewoond. 
De heer Van Ginneken (GBV) heeft niet deelgenomen aan de beraadslagingen en besluitvorming over het raadsvoorstel kredietvotering grondverwerving en aanleg Ecologische Verbindingszone vanwege een persoonlijk belang in dit gebied.