Raadsvragen

In het  overzicht raadsvragen staan drie soorten vragen die raadsleden kunnen stellen aan het college of aan de burgemeester.

Schriftelijke vragen 

Deze vragen zijn geregeld in artikel 39 Reglement van Orde van de raad en hebben een politiek karakter. Het college beantwoordt de vragen schriftelijk, zo spoedig mogelijk maar in ieder geval binnen 30 dagen. Als het raadslid daarom vraagt, geeft het college mondeling antwoord in de raadsvergadering.

Mondelinge vragen

Deze vragen stellen raadsleden in het vragenhalfuur, dat voorafgaat aan de raadsvergadering. In artikel 40 Reglement van Orde heeft de raad geregeld dat deze vragen politiek, actueel en urgent moeten zijn. In het overzicht raadsvragen staat (het onderwerp van) de vraag. Het college antwoordt mondeling tijdens het vragenhalfuur. 

Technische vragen

Deze vragen zijn bedoeld om een beter beeld te krijgen van een onderwerp. De vraag is gericht op het verkrijgen van informatie of van een toelichting op een tekst, bijvoorbeeld wetsuitleg. Het gaat daarbij om feiten, niet om opvattingen. Deze vragen hebben dus geen politieke lading.
Technische vragen vallen uiteen in twee soorten:
- vragen over geagendeerde onderwerpen, en
- vragen over onderwerpen die (nog) niet op de agenda staan.
Vragen over geagendeerde onderwerpen worden vóór de betreffende vergadering beantwoord.