Kan uw kind niet zelfstandig naar school? Misschien komt u in aanmerking voor leerlingenvervoer. U vraagt leerlingenvervoer aan bij de gemeente.

Beschrijving

Ieder kind heeft recht op onderwijs. Ouders of verzorgers moeten er zelf voor zorgen dat hun kind iedere dag op school komt. Meestal is dat geen probleem: de school ligt op loop-/fietsafstand van de woning òf is zelfstandig met het openbaar vervoer te bereiken. Voor sommige kinderen is de situatie anders, omdat ze bijvoorbeeld een beperking hebben of aangewezen zijn op een speciale school die 'n flink eind uit de buurt ligt.

In bepaalde gevallen zorgt de gemeente voor een vervoersvoorziening of vergoeding van de kosten van het vervoer.

De gemeente gaat bij de vergoeding uit van de dichtstbijzijnde toegankelijke school. De gemeente wil dat leerlingen zoveel mogelijk zelfstandig van en naar school kunnen reizen. Het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer wordt daarom gestimuleerd.

De soort vergoeding die u ontvangt is afhankelijk van de leeftijd en de medische situatie van uw kind. Het kan zijn dat de gemeente een extern (medisch) advies aanvraagt om de aanvraag voor uw kind te beoordelen.

Leerlingenvervoer is voor vervoer tussen huis en school. Het vervoer naar andere locaties zoals een sportvereniging, (medische) behandeling of buitenschoolse activiteiten valt buiten het leerlingenvervoer.

 

U kunt een vergoeding voor leerlingenvervoer aanvragen als uw kind ingeschreven is op een school voor:

• basisonderwijs;

• speciaal basisonderwijs;

• speciaal onderwijs;

• voorgezet speciaal onderwijs;

• voortgezet onderwijs;

Niet alle leerlingen van deze scholen komen voor leerlingenvervoer in aanmerking. U moet voldoen aan een aantal voorwaarden:

1. Voor een school voor basisonderwijs

De dichtstbijzijnde school voor basisonderwijs ligt meer dan 6 kilometer van het woonadres van de leerling (dit noemen wij de kilometergrens). Er is wel een school dichterbij, maar u wilt niet dat uw kind naar deze school gaat (bijvoorbeeld een Vrije School)? Zet in een brief bij uw aanvraag uw redenen van bezwaar tegen de dichterbij gelegen school.

2. Voor Speciaal Basisonderwijs

De dichtstbijzijnde school voor Speciaal Basisonderwijs moet verder dan 6 kilometer van het woonadres van de leerling liggen. 

3. Voor Speciaal onderwijs

De dichtstbijzijnde school voor Speciaal Onderwijs moet verder dan 2 kilometer van het woonadres van de leerling liggen.

4. Voor Voortgezet Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs

De leerling kan vanwege een lichamelijke, verstandelijke, psychische of zintuiglijke beperking niet zelfstandig naar school reizen.

Als uw kind naar een school voor speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs gaat heeft u van het samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring ontvangen. Voeg deze verklaring toe bij de aanvraag.

Voor alle schooltypen geldt dat er geen sprake is van een kilometergrens voor leerlingen met een handicap. Er is wel sprake van een kilometergrens als de leerling niet zelfstandig of niet onder begeleiding naar school kan reizen met de fiets of met het openbaar vervoer.

 

Afstand tussen huis en school

Om de afstand van de woning tot de school te bepalen maakt gemeente Oosterhout gebruik van de routeplanner van de ANWB: www.anwb.nl/routeplanner (optie auto, optie kortste route).

 

Welke soorten vervoer zijn er?

1. Fietsvergoeding

De vergoeding bedraagt € 0,09 per kilometer.

2. Openbaar vervoer (bus met of zonder begeleiding)

U kunt een vergoeding aanvragen voor de kosten van openbaar vervoer voor uw kind. Kan uw kind niet zelfstandig reizen, dan kunt u een vergoeding aanvragen voor de begeleiding. Dit kan alleen als:

 • de leerling jonger is dan 12 jaar;
 • de afstand van de woning naar de school meer dan 6 km is;
 • er sprake is van een lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of psychische beperking, waardoor de leerling niet zelfstandig kan reizen. Waarom de leerling niet zelfstandig kan reizen, legt u uit in het aanvraagformulier. 

3. Aangepast vervoer (taxibus, rolstoelbus of taxi)

U komt in aanmerking voor een vergoeding op basis van de kosten van aangepast vervoer (via busje of taxi) als:

 • de geestelijke, zintuiglijke, psychische en/of lichamelijke beperking van de leerling aangepast vervoer vereist: voor deze leerling is de kilometergrens van meer dan 6 kilometer niet vereist;
 • de reistijd met openbaar vervoer meer dan 1½ uur enkele reis bedraagt en de reistijd met aangepast vervoer tot 50% of minder van de reistijd per openbaar vervoer kan worden teruggebracht;
 • openbaar vervoer ontbreekt. 

Bij de aanvraag moeten bewijsstukken meegezonden worden (bijvoorbeeld een toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband, medische verklaring(en)). 

4. Kilometervergoeding

Ouders of verzorgers kunnen een financiële vergoeding voor eigen vervoer krijgen. Deze is meestal gelijk aan de kosten van het openbaar vervoer. Zij brengen en halen de kinderen dan zelf. In het bijzonder basisonderwijs kan (afhankelijk van de hoogte van uw inkomen) een eigen bijdrage in mindering worden gebracht op de vergoeding. 

Financiële bijdrage door ouders

Zit de leerling op een school voor basisonderwijs of speciaal basisonderwijs? Het is mogelijk dat u als ouder een financiële bijdrage moet betalen. Dat hangt af van uw (gezamenlijk) inkomen. 

Vraagt u leerlingenvervoer aan voor het schooljaar 2023-2024? Uw (gezamenlijk) inkomen in 2021 is meer dan € 28.800,-? U betaalt een eigen bijdrage.

Bij een (gezamenlijk) inkomen van minder dan €28.800,--, hoeft u geen eigen bijdrage te betalen.

Om uw (gezamelijk) inkomen aan te tonen, vraagt u een inkomensverklaring (IB60-formulier) op bij de Belastingdienst. Het IB60-formulier kunt u uitsluitend telefonisch opvragen bij de Belastingdienst via het (gratis) telefoonnummer: (0800) 05 43. Het IB60-formulier moet toegevoegd worden aan de aanvraag. Houdt uw burgerservicenummer bij de hand. Dit nummer vindt u op uw loonstrook, jaaropgaaf, rijbewijs, paspoort en op uw identiteitskaart. Het vergemakkelijkt de telefonische aanvraag van het IB60-formulier.

De gemeente kan van ouders (behalve de eigen bijdrage) ook een draagkrachtafhankelijke bijdrage vragen. Dat kan de gemeente doen als de afstand tussen huis en school meer dan 20 kilometer is. Bij de gemeente kunt u informeren hoe hoog deze bijdrage is. 

Co-ouderschap

Voor leerlingenvervoer moeten allebei de ouders voor de dagen dat het kind doordeweeks bij hen verblijft, een aanvraag indienen bij de gemeente waar de ouders woonachtig zijn. Hierbij gaat het niet om waar het kind is ingeschreven. Het gaat om de echte verblijfplaats van het kind. 

De gemeente bekijkt of de school wel de dichtstbijzijnde school is èn of er voldaan is aan de afstandsgrens. Het komt regelmatig voor dat slechts voor één van beide woonadressen recht op leerlingenvervoer bestaat. Dat komt dan doordat de school niet de dichtstbijzijnde toegankelijke school is, gezien vanuit beide adressen.

Stage

Als de stage een onderdeel van het onderwijsprogramma is en uw kind krijgt leerlingenvervoer, dan is er meestal recht op leerlingenvervoer naar het stageadres. 

Voor het stagevervoer geldt dat de afstand tussen het woonadres en de schoollocatie (in dit geval het stageadres) minimaal 2 kilometer is. Als het stageadres dichter bij huis is dan deze 2 kilometer, dan wordt het leerlingenvervoer niet door de gemeente betaald.

 

Aanvragen voor het nieuwe schooljaar 2023-2024 moeten vóór 1 juli 2023 worden ingediend.

U vraagt het leerlingenvervoer digitaal aan.

Voordat u een aanvraag voor leerlingenvervoer gaat invullen, is het van belang om vooraf de benodigde gegevens en bijlagen klaar te zetten (bijvoorbeeld een IB60-formulier, toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband). Zet de bestanden die digitaal toegevoegd moeten worden (uploaden) alvast klaar in uw computer.

Om de aanvraag digitaal in te kunnen vullen, heeft u een DigiD-inlogcode, de gegevens van de leerling èn de gegevens van de school nodig. Een school kan meerdere locaties hebben. Het is van belang dat u het precieze adres invult waar de leerling onderwijs volgt of gaat volgen. 

Wat moet u doen?

Heeft u alle bestanden in uw computer klaargezet?

U vult online het Aanvraagformulier Leerlingenvervoer volledig in. Hiervoor heeft u een DigiD inlog nodig. Als u die niet heeft  dan kunt u via deze link DigiD aanvragen

Is de aanvraag niet compleet? De aanvraag wordt niet in behandeling genomen. De gemeente vraagt u om de benodigde gegevens voor een bepaalde datum aan te vullen.

Het aanvraagformulier online invullen lukt niet?

Lukt het u niet om het online aanvraagformulier in te vullen?

Lukt het u wel om het online formulier in te vullen, maar heeft u problemen met het toevoegen van de bijlagen?

In beide gevallen kunt u contact opnemen met de afdeling Leerlingenvervoer via telefoonnummer 14 0162.

Wijzigingen doorgeven

Als er iets wijzigt in de situatie van uw kind en/of in de situatie van de school waar uw kind onderwijs volgt, kan dit van invloed zijn op de hoogte van de vergoeding òf op het type vervoer waarvoor u een vergoeding ontvangt.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan een verhuizing, een andere school, wijziging van schooldagen.

Deze wijzigingen moet u zo snel mogelijk doorgeven aan de gemeente.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente.

 

 

De gemeente neemt binnen 8 weken een besluit. De gemeente kan deze termijn met 4 weken verlengen.

Een vervoersvoorziening kan niet met terugwerkende kracht worden toegekend.

U kunt bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag. In de beschikking die u ontvangt, staat opgenomen hoe u een bezwaarschrift kunt indienen.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.