Water

De gemeente onderhoudt de siervijvers, fonteinen en bruggen. Jaarlijks moeten slootbodems en taluds worden gemaaid en eens in de tien jaar worden ze uitgebaggerd. Alle overige waterlopen en sloten die in het belang zijn van de waterhuishouding worden onderhouden door het waterschap Brabantse Delta.

Meer informatie over water vindt u in het Waterloket.