Vervolg project Holtroplaan

Vanwege de slechte staat van het asfalt èn de op- en aanmerkingen op het voorlopige ontwerp gaan we begin 2021 de haalbaarheid onderzoeken van een volledige herinrichting in de Burgemeester Holtroplaan. Daarna wordt samen met bewoners en belanghebbenden het ontwerpproces weer opgepakt.

In december 2019 hebben de inloopavonden plaatsgevonden waarin het aangepaste Voorlopig Ontwerp van de Burgemeester Holtroplaan is gepresenteerd. De meeste op- en aanmerkingen op het plan komen erop neer dat men bezorgd is dat de verkeersveiligheid voor de diverse verkeerdeelnemers niet zal verbeteren.
Om de technische maatregelen voor het asfaltonderhoud goed te kunnen bepalen, hebben we een asfaltonderzoek laten uitvoeren. Dat onderzoek toont aan dat de weg en de fundering op verschillende locaties zo slecht is dat er geen onderhoud meer gepleegd kan worden en dus volledig vervangen moet worden.

Deze beide ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat we opnieuw naar de algehele aanpak van de Burgemeester Holtroplaan hebben moeten kijken. Vanwege de corona ontwikkelingen afgelopen jaar heeft dit langer geduurd dan gepland.

Haalbaarheid volledige herinrichting

We willen onderzoeken of we het plan zodanig aan kunnen passen dat tegemoet gekomen kan worden aan de wensen van bewoners en experts èn dat een kwalitatief hoogwaardige infrastructuur wordt gerealiseerd, aantrekkelijk en veilig voor alle verkeerdeelnemers. Een plan dat aanhaakt op de speerpunten en ambities voor de wijk Oosterheide en daarnaast kansen biedt om werk te maken van de gemeentelijke duurzaamheidsopgaven; te denken aan groen, water en klimaatadaptatie. Het uiteindelijk gewenste resultaat is een veilige, duurzame en fijne leefomgeving. Uitgangspunt is om dat proces samen met bewoners en experts te doorlopen. 

Het nadeel van een herinrichting is dat deze hogere kosten met zich meebrengt dan het uitvoeren van groot onderhoud en/of vervanging. Echter de meerwaarde van een volledige herinrichting is dermate hoog dat we de haalbaarheid hiervan begin 2021 toch willen onderzoeken; met name financieel maar ook op verkeerskundig vlak. 

Vervolgproces

In de eerste helft van 2021 ronden we het onderzoek naar de haalbaarheid van een volledige herinrichting af en brengen we u op de hoogte van het resultaat. Daarna willen we graag samen met de bewoners en experts het ontwerpproces weer oppakken; uiteraard binnen de dan geldende corona-richtlijnen.    

Mocht uiteindelijk blijken dat een herinrichting financieel niet haalbaar is dan zal het voorlopig ontwerp uit december 2019 in overleg met bewoners en experts uitgewerkt worden; waar mogelijk aangepast naar aanleiding van de gemaakte op- en aanmerkingen.

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met de projectleider, de heer W. Coremans. U bereikt hem via e-mailadres w.coremans@oosterhout.nl of op telefoonnummer 14 0162.  

 

Burgemeester Holtroplaan en Vondellaan reconstructie

Op 9 en 10 december 2019 vonden de inloopavonden voor het project Reconstructie Burgemeester Holtroplaan en parkeerterrein Vondellaan plaats; op deze avonden werd het voorlopig ontwerp gepresenteerd.

In hoofdlijnen omvat het voorlopig ontwerp groot onderhoud. Het versleten asfalt van de rijbanen en aanliggende fietsstroken van de Burgemeester Holtroplaan wordt vervangen tussen de Europaweg en de Van Leeuwenhoeklaan. Er wordt een rotonde aangelegd op de kruising Burgemeester Holtroplaan-Vondellaan en de fiets-voetgangersoversteekplaatsen bij Winkelcentrum Zuiderhout (noordzijde) en de Buurstede worden verbeterd, zodat de verkeersveiligheid wordt vergroot. Het parkeerterrein ten zuiden van Winkelcentrum Zuiderhout (zijde Vondellaan) wordt inclusief de parallelwegen opnieuw ingericht. De werkgrens loopt daar tot en met de kruising Melis Stokelaan/Anjelierstraat.  

Binnen het project wordt ook een aantal riolen vervangen ter verbetering van de werking van het watersysteem. Te kappen bomen worden gecompenseerd om zo het groene karakter van de Burgemeester Holtroplaan te behouden. De bestaande armaturen van de lichtmasten worden in het project omgebouwd naar LED straatverlichting (duurzaamheid).

Tijdens de bewonersavonden werd aan de aanwezigen ook gevraagd mee te denken over een geschikte plaats voor de te verplaatsen pinautomaat van de Rabobank in de directe omgeving van het winkelcentrum Zuiderhout. De huidige locatie zorgt voor onveilige situaties door stoppende automobilisten die op de weg blijven staan en dan gaan pinnen. 

De tekeningen van het voorlopig ontwerp kunt u bekijken via onderstaande links:

Inspraakreacties

In het bijgevoegde bestand (pdf, 75 kb) kunt u de inspraakreacties lezen die zijn binnengekomen op het voorlopig ontwerp van de Burgemeester Holtroplaan en parkeerterrein Vondellaan (oth00768). Tijdens de inloopavonden van 9 en 10 december 2019 was er de gelegenheid om vragen te stellen en/of opmerkingen te plaatsen.

Vervolg

De gemaakte opmerkingen op het ontwerp zijn geïnventariseerd en beoordeeld. Een veel gehoorde bezorgdheid is dat er, na realisatie van het voorgestelde ontwerp, nog steeds te hard gereden zal worden op de Holtroplaan. Ook is naar voren gekomen dat men bezorgd is over de verkeersveiligheid van de oversteekplaatsen zoals deze in het ontwerp zijn opgenomen. Inmiddels is duidelijk geworden dat de monumentale boom op het parkeerterrein Vondellaan gehandhaafd zal blijven. Het ontwerp van het parkeerterrein zal daarop aangepast worden. Uiteraard zijn er nog veel meer op- en aanmerkingen op het voorlopig ontwerp gegeven.  

Afgelopen maart heeft, noodgedwongen vanwege gezondheidsredenen, een collega projectleider het project over moeten nemen van de zittende projectleider. Daarnaast werden we in maart helaas geconfronteerd met het coronavirus. Hierdoor konden we niet op de gewenste manier met de belanghebbenden het gesprek voeren over de mogelijke inpassing van de opgehaalde op- en aanmerkingen. Deze gebeurtenissen hebben er toe geleid dat het project de afgelopen periode niet de gewenste voortgang heeft geboekt. 

We treden graag met de betrokkenen in overleg om de op- en aanmerkingen op het voorlopig ontwerp te bespreken. We zoeken nog wel naar een goede manier om dat binnen de corona-richtlijnen te doen. Daarnaast doen ons best om de vertraging zoveel mogelijk te beperken. Zodra hierover meer bekend is ontvangt de betrokkenen daarvan bericht.    

Meer informatie

Heeft u vragen over het project, dan kunt u contact opnemen met de projectleider van de gemeente Oosterhout, de heer W. Coremans, via telefoonnummer 14 0162 of via e-mail w.coremans@oosterhout.nl.