Aanvraag kapvergunning houtwal tussen Warandepoort en Kapucijnenhof

Tussen de Warandepoort en de Kapucijnenhof ligt een houtwal. Deze houtwal veroorzaakt voor sommige bewoners onevenredig overlast. Daarom worden snoeimaatregelen getroffen.

Achtergrond

Tussen de Warandepoort aan de oostzijde en de Kapucijnenhof en het Oelbertcollege aan de westzijde ligt een oude houtwal. Aan de zijde van de Warandepoort zijn vrijstaande woningen en twee-onder-één-kappers gebouwd. Deze woningen liggen met hun achtertuinen tegen de houtwal aan.

Diverse bewoners hebben geklaagd over overlast van deze houtwal, vanwege de omvang. Sommige bomen komen met hun takken tot ver over de erfgrens heen.

In eerste instantie is door de gemeente aangegeven dat van onrechtmatige hinder geen sprake was. In overleg met de bewoners heeft een onafhankelijk bureau (Mr. B.M. Visser)  onderzoek verricht naar de mate van overlast van deze houtwal. Uit dat onderzoek is gebleken dat overlast gegeven de situatie onvermijdelijk is maar dat er nu sprake is van onrechtmatige overlast. De bomen moeten worden gesnoeid of verkleind om dat op te lossen. In het advies van Mr Visser wordt daarvoor een maat aangegeven tussen de 3.5 en 5.5 meter over de erfgrens.

Die snoei wil de gemeente voor 15 maart realiseren, omdat daarna de kans op verstoring van vogels te groot wordt. Voor vijf zomereiken (Quercus robur) geldt dat deze bomen op termijn niet te handhaven zijn. Bij deze bomen geldt dat ze moeten worden verwijderd of dat “snoei” zodanig ingrijpend is dat van een forse aantasting van het beeld en de levensverwachting sprake is. Voor beide opties is op basis van de APV een velvergunning vereist.

Verder adviseert mr. Visser een lange termijn beheervisie voor de houtwal op te stellen om zo duurzame instandhouding te waarborgen.

Planning

Om het proces op gang te houden en de mogelijkheid te behouden om voor 15 maart 2021 nog maatregelen te kunnen treffen (kappen en/of snoeien), is de kapvergunning 9 december 2020 aangevraagd. De vergunning wordt waarschijnlijk rond 24 december 2020 gepubliceerd. De kapvergunning ligt in totaal zes weken ter inzage, waarbij de mogelijkheid bestaat voor belanghebbenden om hierop bezwaar te maken.

In de houtwal is sprake van een evenwicht waarbij de bomen elkaar onderling stabiliteit verlenen. In de beheervisie moet daarom aandacht besteed worden aan de effecten van snoei en dunningen. Vóór aanvang van de werkzaamheden wordt een externe expert ingeschakeld voor de beheervisie. Of en op welke wijze de vijf genoemde bomen een rol kunnen of moeten spelen in de duurzame ontwikkeling van de houtwal zal door die expert worden nagegaan.

Voor aanvang van de werkzaamheden wordt nog een bewonersbrief verspreid met een toelichting daarop.

Vragen

Belanghebbenden zullen worden betrokken bij het opstellen van de beheervisie. Maar vanwege de coronamaatregelen zijn bijeenkomsten met meerdere personen zowel binnen als buiten niet toegestaan. Dat maakt overleg over de voorgenomen maatregelen en over de beheervisie lastig, juist omdat een beeld van de situatie ter plaatse zo belangrijk is. Bovendien is het voor een juist begrip van belang dat iedereen over de zelfde informatie beschikt. Daarom is besloten om de belanghebbenden op de hoogte te stellen met deze brief.

Bent u benieuwd naar het rapport van Mr. B.M. Visser? Open dan het Plan van aanpak Houtwal Warandepoort (pdf, 3,46 MB) en de bijbehorende tekening Hotwal Warandepoort (pdf, 1,79 MB).

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Neem dan contact op met mevr. I. van der Maden, groenadviseur, e-mailadres i.van.der.maden@oosterhout.nl.