Ontwerp-Omgevingsvisie

Burgemeester en wethouders van Oosterhout maken bekend, dat het ontwerp van de Omgevingsvisie voor Oosterhout met ingang van donderdag 7 januari 2021 tot donderdag 18 februari 2021 ter inzage ligt.

Ter inzage
Het ontwerp van de Omgevingsvisie kan worden geraadpleegd via de website https://www.omgevingsvisieoosterhout.nl/. Ook ligt er een fysiek exemplaar ter inzage in de publiekshal van het stadhuis. Indien u het ontwerp van de Omgevingsvisie wilt inzien op het stadhuis, moet u in verband met de maatregelen rondom corona hiervoor telefonisch contact opnemen met de gemeente via het algemene nummer 14 0162.

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan eenieder een zienswijze bij de raad kenbaar maken over de inhoud van het ontwerp van de Omgevingsvisie.

Omgevingsvisie
Naar alle verwachtingen treedt per 1 januari 2022 de Omgevingswet in werking. Deze wet verplicht gemeenten uiterlijk 2024 een Omgevingsvisie te hebben vastgesteld. In zo’n Omgevingsvisie legt de gemeente haar ambities en beleidsdoelen vast voor de fysieke leefomgeving voor de langere termijn. De omgevingsvisie is integraal en heeft daarmee betrekking op alle terreinen van de fysieke leefomgeving. De gemeente stelt één Omgevingsvisie voor het hele grondgebied vast.

Vanwege de onderlinge verbondenheid tussen het fysieke en het sociale domein is de keuze gemaakt om beide domeinen integraal op te nemen in de Omgevingsvisie. In de Omgevingsvisie worden voor beiden domeinen de belangrijkste opgaven benoemd. Opgaven waar we samen met de dorpen, wijken en buurten, na vaststelling van de Omgevingsvisie, verder invulling aan gaan geven.

Inmiddels is er veel werk verzet om te komen tot het ontwerp van de Omgevingsvisie. Zo zijn er sessies geweest met de raad en het college. En zijn er medio 2020 gesprekken gevoerd met lokale belangenorganisaties, verenigingen, ketenpartners en medeoverheden. Hierbij hebben 44 verschillende organisaties deelgenomen aan 20 verschillende gesprekstafels. Daarnaast hebben 23 organisaties schriftelijk hun bijdrage geleverd. Op 23 november 2020 heeft het college kennis genomen van alle informatie die is opgehaald en op basis daarvan is besloten de Omgevingsvisie op onderdelen aan te passen en als ontwerp ter inzage te leggen.

Zienswijzen
Met ingang van donderdag 7 januari 2021 tot donderdag 18 februari 2021 kunt u schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen.

U kun uw zienswijze digitaal indienen via de speciale “zienswijze knop” (rechts bovenin) op de website https://www.omgevingsvisieoosterhout.nl/ of door een e-mail te sturen naar A.Poeteray@oosterhout.nl.

Een schriftelijke zienswijze stuurt u naar de gemeenteraad van Oosterhout, Postbus 10150, 4900 GB Oosterhout onder vermelding van “Zienswijze ontwerp-Omgevingsvisie”.

Vergeet niet uw naam te vermelden en duidelijk aan te geven op welk onderdeel (bijvoorbeeld hoofdstuk of paginanummer) uw zienswijze betrekking heeft.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de gemeente, telefoon 14 0162.

Informatie
Heeft u nog vragen, neemt u dan contact op met de gemeente, telefoonnummer 14 0162.

 

Oosterhout, 6 januari 2021