Oosterhout heeft zich de afgelopen decennia ontwikkeld tot een vitale en aantrekkelijke woon- en werkgemeente. Een grote variëteit aan woonmilieus, de groene en ruime woonomgeving, een uitnodigend buitengebied en een goede bereikbaarheid per weg, water en (goederen)spoor zijn daar voor een belangrijk deel bepalend bij geweest. 

De opgave waar Oosterhout voor staat is om die kwaliteiten te behouden en waar mogelijk te versterken. Naast deze ruimtelijke opgave staat Oosterhout eveneens voor een duurzaamheidsopgave en een demografische opgave. 

In de mobiliteitsvisie “Oosterhout Vooruit” (pdf 9,9 MB) zijn de ambities van en de opgaven voor Oosterhout doorvertaald naar ons verkeers- en vervoerbeleid voor de periode tot en met 2030. Dit resulteert in een aantal doelstellingen op het gebied van bereikbaarheid, leefbaarheid, verkeersveiligheid en duurzaamheid én gezondheid en een aantal bijbehorende mobiliteitsopgaven waar we als gemeente, gezamenlijk met andere overheden, onze maatschappelijke partners, ondernemers en onze inwoners, mee aan de slag willen. Gezien de hoeveelheid opgaven zullen keuzes moeten worden gemaakt: met welke mobiliteitsopgaven willen we aan de slag (“aanpakken”) en op welke termijn en wat accepteren we.

In de mobiliteitsvisie Oosterhout Vooruit geven wij aan waar wat ons betreft de focus van het verkeers- en vervoerbeleid voor de periode tot en met 2030 zou moeten komen te liggen.

Op 21 mei 2019 is de mobiliteitsvisie "Oosterhout Vooruit"  (pdf 9,9 MB)vastgesteld door de gemeenteraad.

Uitvoeringsagenda mobiliteitsvisie

We hebben de ambitie de komende jaren een groot aantal verkeersprojecten (zowel infrastructureel als mensgericht) tot uitvoering te brengen. Daarvoor is een uitvoerings­agenda (pdf 2 MB) opgesteld. Deze uitvoeringsagenda bevat de voorgenomen projecten voor de periode 2022 – 2027, inclusief een toelichting op het proces hoe tot de voorgestelde projecten is gekomen. De projecten die in deze uitvoeringsagenda worden voorgesteld, vragen extra financiële middelen. De mate waarin die financiële middelen de komende jaren beschikbaar komen, bepaalt of en in welk tempo de voorgestelde projecten daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden. De benoemde uitvoeringsjaren die zijn opgenomen in de projectenlijst (pdf 20 KB) behorende bij de uitvoeringsagenda, staan niet vast maar geven het streefbeeld aan.

De uitvoeringsagenda Mobiliteitsvisie is een zogenaamde adaptieve agenda en wordt jaarlijks geactualiseerd en vastgesteld door de gemeenteraad. Daarmee kan in worden gespeeld op actuele ontwikkelingen en de actuele financiële situatie.

Op 27 september 2022 is de uitvoeringsagenda mobiliteitsvisie 2022 – 2027 (pdf 2 MB) vastgesteld door de gemeenteraad.

Downloads