Mobiliteitsvisie Oosterhout Vooruit

Oosterhout heeft zich de afgelopen decennia ontwikkeld tot een vitale en aantrekkelijke woon- en werkgemeente. Een grote variëteit aan woonmilieus, de groene en ruime woonomgeving, een uitnodigend buitengebied en een goede bereikbaarheid per weg, water en (goederen)spoor zijn daar voor een belangrijk deel bepalend bij geweest. 

De opgave waar Oosterhout voor staat is om die kwaliteiten te behouden en waar mogelijk te versterken. Naast deze ruimtelijke opgave staat Oosterhout eveneens voor een duurzaamheidsopgave en een demografische opgave. 

In de toekomstvisie Oosterhout 2030 zijn zowel de ambities van als de opgaven waar Oosterhout voor staat, geconcretiseerd. In het bestuursakkoord 2018 – 2022 (“samen op weg naar 2030”) is vastgelegd hoe we daar de komende jaren invulling aan willen gaan geven. 

In de mobiliteitsvisie “Oosterhout Vooruit” (pdf 9,9 MB) zijn de ambities van en de opgaven voor Oosterhout doorvertaald naar ons verkeers- en vervoerbeleid voor de periode tot en met 2030. Dit resulteert in een aantal doelstellingen op het gebied van bereikbaarheid, leefbaarheid, verkeersveiligheid en duurzaamheid én gezondheid en een aantal bijbehorende mobiliteitsopgaven waar we als gemeente, gezamenlijk met andere overheden, onze maatschappelijke partners, ondernemers en onze inwoners, mee aan de slag willen.

Gezien de hoeveelheid opgaven zullen keuzes moeten worden gemaakt: met welke mobiliteitsopgaven willen we aan de slag (“aanpakken”) en op welke termijn en wat accepteren we.
In Oosterhout Vooruit geven wij aan waar wat ons betreft de focus van het verkeers- en vervoerbeleid voor de periode tot en met 2030 zou moeten komen te liggen.

Stand van zaken

Op 21 mei 2019 is de mobiliteitsvisie "Oosterhout Vooruit"  (pdf 9,9 MB)vastgesteld door de gemeenteraad. De volgende stap is de vertaling van de mobiliteitsvisie naar een uitvoeringsagenda met concrete maatregelen en activiteiten. De opgaven die daarbij leidend zijn, vindt u in hoofdstuk 7 van de mobiliteitsvisie.   

In het najaar van 2019 is gestart met de vertaling van de mobiliteitsvisie naar een uitvoeringsagenda. Er is toen onder andere een bijeenkomst in het gemeentehuis georganiseerd waar bewoners en bedrijven input hebben kunnen leveren voor de uitvoeringsagenda. Echter vanwege corona is het proces om tot een uitvoeringsagenda te komen begin 2020 tijdelijk stil gelegd (omdat prioriteit moest worden gegeven aan andere zaken). Een aantal onderzoeken en de zogenaamde mobiliteitstafels (waarbij gezamenlijk met bewoners- en belangenorganisaties gezocht is naar oplossingsrichtingen voor de verkeersknelpunten aan de zuidwestzijde van Oosterhout) zijn wel door gegaan. Begin 2021 is de draad weer opgepakt en wordt er gewerkt aan een concept uitvoeringsagenda. De bedoeling is dat de concept uitvoeringsagenda in september opiniërend door de gemeenteraad besproken wordt.

Downloads