Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Mobiliteitsvisie Oosterhout Vooruit

Oosterhout heeft zich de afgelopen decennia ontwikkeld tot een vitale en aantrekkelijke woon- en werkgemeente. Een grote variëteit aan woonmilieus, de groene en ruime woonomgeving, een uitnodigend buitengebied en een goede bereikbaarheid per weg, water en (goederen)spoor zijn daar voor een belangrijk deel bepalend bij geweest. 

De opgave waar Oosterhout voor staat is om die kwaliteiten te behouden en waar mogelijk te versterken. Naast deze ruimtelijke opgave staat Oosterhout eveneens voor een duurzaamheidsopgave en een demografische opgave. 

In de toekomstvisie Oosterhout 2030 zijn zowel de ambities van als de opgaven waar Oosterhout voor staat, geconcretiseerd. In het bestuursakkoord 2018 – 2022 (“samen op weg naar 2030”) is vastgelegd hoe we daar de komende jaren invulling aan willen gaan geven. 

Oosterhout Vooruit: visie op mobiliteit in Oosterhout

In de visie “Oosterhout Vooruit” zijn de ambities van en de opgaven voor Oosterhout doorvertaald naar ons verkeers- en vervoerbeleid voor de periode tot en met 2030. Dit resulteert in een aantal doelstellingen op het gebied van bereikbaarheid, leefbaarheid, verkeersveiligheid en duurzaamheid én gezondheid en een aantal bijbehorende mobiliteitsopgaven waar we als gemeente, gezamenlijk met andere overheden, onze maatschappelijke partners, ondernemers en onze inwoners, mee aan de slag willen.

Gezien de hoeveelheid opgaven zullen keuzes moeten worden gemaakt: met welke mobiliteitsopgaven willen we aan de slag (“aanpakken”) en op welke termijn en wat accepteren we.

In Oosterhout Vooruit geven wij aan waar wat ons betreft de focus van het verkeers- en vervoerbeleid voor de periode tot en met 2030 zou moeten komen te liggen.

Stand van Zaken

Op 21 mei 2019 is de mobiliteitsvisie vastgesteld door de gemeenteraad. Daarbij zijn vijf amendementen en een motie aangenomen. Deze zijn in de mobiliteitsvisie verwerkt.

De volgende stap is de vertaling van de mobiliteitsvisie naar een uitvoeringsagenda. Leidend voor die uitvoeringsagenda zijn de prioritaire opgaven die benoemd zijn in hoofdstuk 7 van de mobiliteitsvisie. In de uitvoeringsagenda wordt vastgelegd welke activiteiten we de komende jaren willen ondernemen in relatie tot die opgaven.

Bij het opstellen van de uitvoeringsagenda vinden we het belangrijk om ook de lokale samenleving en onze samenwerkingspartners weer aan te haken. Enerzijds om zo optimaal gebruik te maken van kennis en deskundigheid, anderzijds om te komen tot een uitvoeringsagenda met breed draagvlak. In de notitie “van mobiliteitsvisie naar uitvoeringsagenda” is beknopt beschreven hoe het vervolgproces eruit ziet. Na de zomervakantie worden hiervoor bijeenkomsten georganiseerd.

Downloads