Privacy

Algemene privacyverklaring gemeente Oosterhout

Als u gebruik maakt van diensten of producten van de gemeente Oosterhout, hebben wij gegevens van u nodig. Die verstrekt u bijvoorbeeld via een formulier op deze website, of telefonisch. Wij respecteren de privacy van onze burgers en dragen er zorg ervoor dat we zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met uw persoonlijke gegevens. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Waarom is het verwerken van persoonsgegevens nodig?
De gemeente Oosterhout heeft persoonsgegevens nodig voor bijvoorbeeld:

 • Het uitvoeren van onze publiekrechtelijke taken, zoals het beoordelen van uw aanvraag
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Het verzenden van een nieuwsbrief
 • Om u te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om iets bij u af te leveren
 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaanslag.

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van u. Deze gegevens vragen wij alleen als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat!

1. De persoonsgegevens die wij verwerken

Gemeente Oosterhout verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten, producten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. Denk aan:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Pasfoto’s
 • E-mailadres

2. Bijzondere persoonsgegevens en/of gevoelige persoonsgegevens

Naast gewone persoonsgegevens verwerken wij in sommige gevallen ook bijzondere persoonsgegevens over u wanneer u gebruik maakt van onze diensten, producten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. Denk aan:

 • Etnische afkomst
 • Religieuze overtuigingen
 • Politieke voorkeur
 • Gegevens over gezondheid
 • Strafrechtelijk verleden

Deze gegevens verwerken wij alleen als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat!

3. Bewaartermijn

Gemeente Oosterhout bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In een aantal gevallen worden uw gegevens langer bewaard op grond van de Archiefwet.

4. Delen met derden

Gemeente Oosterhout zal uw gegevens uitsluitend verstrekken aan andere organisaties als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens nodig hebben in opdracht van ons, sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Gemeente Oosterhout blijft namelijk verantwoordelijk voor deze verwerkingen van uw persoonsgegevens.

5. Beveiliging

Gemeente Oosterhout neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG), opgenomen in ons informatiebeveiligingsbeleid.

6. Rechten van betrokkenen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook heeft u het recht om te vragen om  beperking van verwerking, vergetelheid, dataportabiliteit, niet blootgesteld te worden aan geautomatiseerde besluitvorming, schadevergoeding en kunt u bezwaar maken tegen een verwerking.  U kunt hiervoor een afspraak bij de gemeente. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien. Zie voor meer informatie het document Privacy en rechten van betrokkenen (PDF, 187 KB)

 7. Cookies bij website bezoek

Gemeente Oosterhout gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door de gemeente Oosterhout kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van de gemeente Oosterhout, via het algemene nummer 14 0162 of via e-mail: privacy@oosterhout.nl

Privacybeleid

Aanvullende informatie over hoe wij met persoonsgegevens binnen de gemeente omgaan kunt u vinden in ons privacy beleid  (pdf, 777 kb). Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacy-wetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Alle documenten en formulieren 

het document Privacy en rechten van betrokkenen (pdf, 187 kb)

Aanvullend privacyprotocol (pdf,  339 kb)

Algemeen verzoek om inzage digitaal formulier met DigiD

Algemeen verzoek om inzage (uitprinten en invullen) (pdf, 322 kB)

Privacy protocol sociaal domein (aparte pagina)

Beleid voor informatieveiligheid en privacybescherming (pdf, 777 kb)