Beschrijving

Bijzondere bijstand is een vergoeding voor 'bijzondere noodzakelijke (onvermijdbare) extra kosten', die u niet (of niet helemaal) uit uw inkomsten, andere financieringsvormen of regelingen kunt betalen. Denk hierbij aan:

 • eigen bijdrage rechtsbijstand;
 • bewindvoeringskosten;
 • reiskosten (bijvoorbeeld in verband met het bezoeken van een partner of een kind in een ziekenhuis verder dan 10 kilometer vanuit Oosterhout);
 • woonkosten, in het geval van een flinke daling van het inkomen;
 • kosten voorschool;
 • kosten zwemlessen
 • indirecte schoolkosten zoals woordenboeken, rekenmachine, werkkleding, ouderbijdragen, schoolreizen of gereedschap

De gemeente kijkt altijd naar uw persoonlijke, sociale en financiële omstandigheden en houdt daarmee rekening in de beoordeling van uw aanvraag. De bijzondere bijstand kan om niet (zonder terugbetaalverplichting) of als lening worden betaald.

Voor bijzondere bijstand wordt een drempelbedrag van € 50,00 gehanteerd. De aanvraag wordt afgewezen als de kosten lager zijn dan dit bedrag. U kunt de kosten wèl opsparen voor het geval u binnen 12 maanden meer bijzondere kosten moet maken. U komt met alle bijzondere kosten bij elkaar opgeteld boven het drempelbedrag uit? U kunt in aanmerking komen voor (gedeeltelijke) bijzondere bijstand.

U moet altijd kunnen aantonen dat u de kosten maakt, anders kunt u er geen bijzondere bijstand voor krijgen. Vraag daarom altijd bijzondere bijstand aan vóórdat u de kosten gaat maken. De gemeente kan anders niet meer beoordelen of de kosten echt noodzakelijk zijn.

U kunt recht hebben op bijzondere bijstand als:

 • u kosten moet maken die u normaal gesproken niet maakt, maar door omstandigheden nu wel moét maken. Soms moet de noodzaak van de kosten vastgesteld worden door een arts of een andere deskundige;
 • deze bijzondere omstandigheden leiden tot noodzakelijke kosten;
 • u de noodzakelijke kosten niet uit uw eigen middelen (inkomen en vermogen) kunt betalen èn
 • u de noodzakelijke kosten niet of niet volledig van een andere instantie (bijvoorbeeld een (zorg-) verzekeraar) vergoed krijgt.

Draagkracht

Bij een aanvraag voor bijzondere bijstand, wordt altijd rekening gehouden met uw draagkracht. De draagkracht is dàt gedeelte van de kosten, die u zelf kunt betalen uit uw inkomen en vermogen.

Met betrekking tot de draagkracht uit het inkomen, wordt de volgende berekening toegepast:

 • 0% van het inkomen tot 110% van de geldende bijstandsnorm; èn
 • 30% van het inkomen van 110% tot 125% van de geldende bijstandsnorm: èn
 • 50% van het inkomen vanaf 125% van de geldende bijstandsnorm;
 • 100% van het in aanmerking te nemen inkomen boven de geldende bijstandsnorm, voor zover het betreft:
  • buitengewone verwervingskosten (kosten van kinderopvang uitgezonderd);
  • woonkostentoeslagen;
  • extra kledingkosten in verband met onvoorziene omstandigheden;
  • begrafeniskosten voor nabestaanden.

Met betrekking tot de draagkracht uit het vermogen, geldt dat het vermogen wat de vermogensgrens overschrijdt, voor 100% aangemerkt wordt als draagkracht.

U vraagt de bijzondere bijstand altijd aan via het digitale formulier aanvragen Bijzondere bijstand (onder het kopje Formulieren).

Let op: Voor de digitale aanvraag heeft u uw DigiD nodig. Heeft u nog geen DigiD, dan kunt u DigiD aanvragen.

Voor de aanvraag van de bijzondere bijstand moeten soms bewijsstukken bijgevoegd worden. Deze bewijsstukken kunt u uploaden tijdens de digitale aanvraag.

Heeft u geen bijstandsuitkering voor de kosten van levensonderhoud? Houdt dan de volgende actuele bewijsstukken (indien van toepassing) bij de hand om de aanvraag compleet te kunnen maken: 

 • salarisspecificatie van de afgelopen maand
 • uitkeringsspecificatie van de afgelopen maand
 • bankafschriften van de afgelopen 3 maanden van uw:
  • betaalrekening(en)
  • spaarrekening(en)
 • laatste door u ontvangen beschikking Belastingdienst Toeslagen van uw:
  • zorgtoeslag
  • huurtoeslag
  • kinderopvangtoeslag
 • woonlasten van de laatste maand:
  • specificatie rekenhuur
  • rente en aflossing hypotheek
 • polisblad met premie basis- en aanvullende verzekering van uw zorgverzekeraar

U heeft hulp nodig bij het aanvragen van bijzondere bijstand? U kunt contact opnemen met de burgeradviseurs van Surplus Welzijn.

Voor meer informatie kunt contact opnemen met de gemeente.

De gemeente heeft 8 weken de tijd om een besluit te nemen op uw aanvraag. Deze periode start als de gemeente uw volledig ingevulde aanvraag ontvangen heeft.