Beschrijving

Als u een uitkering van de gemeente ontvangt, mag de gemeente u vragen daarvoor een tegenprestatie te doen. Die tegenprestatie bestaat uit onbetaald werk dat nuttig is voor de samenleving.

Wat zijn de kenmerken van een tegenprestatie?

Een tegenprestatie bestaat uit activiteiten met de volgende kenmerken:

 • het is geen werk waarvoor u eigenlijk betaald moet worden. Het mag dus geen ‘gewone (reguliere) baan’ zijn;
 • het hoeft geen activiteit te zijn waarmee u uw kansen op betaald werk vergroot, zoals bij een participatieplaats of vrijwilligerswerk vaak wel het geval is;
 • de activiteit mag uw kansen op betaald werk niet in de weg zitten. Er is dus geen sprake van verdringing van regulier werk;
 • het moeten activiteiten zijn die u uit moet kunnen voeren. Dat wil zeggen dat de gemeente bij een tegenprestatie rekening moet houden met:
  • uw lichamelijke of psychische beperkingen;
  • de zorg voor (jonge) kinderen;
  • de zorg voor een hulpbehoevende partner of familielid (mantelzorg);
  • uw beheersing van de Nederlandse taal;
  • de reistijd van uw huis naar de werkzaamheden.

Wat kunt u doen als tegenprestatie?

U kunt verschillende dingen doen. Tegenprestaties zijn bijvoorbeeld klussen die door verenigingen, organisaties en maatschappelijke instellingen worden aangeboden via 'Oosterhout voor elkaar' of 'NL voor elkaar'. Denk hierbij aan:

 • koffie schenken in een wijkhuis;
 • leesouder zijn op school;
 • het opknappen van speelplekken in de wijk;
 • taalmaatje zijn voor inburgeringsplichtigen;
 • na een storm de takken van wandelpaden in het stadspark verwijderen en ander klein natuuronderhoud.

Misschien bent u al actief als vrijwilliger. Dan kunt u de gemeente voorstellen om uw vrijwilligerswerk als tegenprestatie te zien.

Vrijwillige tegenprestatie

De gemeente kan u (ter stimulering van uw participatie) vragen een vrijwillige tegenprestatie te verrichten. U bepaalt dan zelf wat de tegenprestatie in gaat houden.

Als u de bereidheid heeft tot het doen van een tegenprestatie, ondersteunt de gemeente u bij het vinden van een geschikte tegenprestatie als u zelf onvoldoende in staat bent om geschikte activiteiten te vinden. De gemeente kan in dit geval het verrichten van mantelzorg of vrijwilligerswerk beschouwen als een geschikte tegenprestatie. 

Verplichte tegenprestatie

Als u arbeid te kunnen verrichten, maar u zet zich onvoldoende in om werk te vinden, kan de gemeente u verplichten een tegenprestatie te verrichten. Deze tegenprestatie moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • de tegenprestatie wordt opgedragen voor een maximale tijdsduur van drie maanden;
 • de tegenprestatie wordt opgedragen voor maximaal tien uren per week;
 • de tegenprestatie kan binnen een periode van twaalf maanden éénmalig aan u worden opgedragen.

U draagt zelf de verantwoordelijkheid voor de uit te voeren tegenprestatie. Als u deze verantwoordelijkheid niet of onvoldoende neemt, kan de gemeente voor u beslissen welke tegenprestatie u moet gaan doen.

Ook kan de gemeente aan u een afstemming opleggen, omdat u niet of onvoldoende voldoet aan de voorwaarden die aan de bijstandsuitkering verbonden zijn.

Wat zijn de voordelen voor u?

Een tegenprestatie doen kan heel nuttig zijn. Niet alleen voor de samenleving, maar ook voor u zelf:

 • u ontmoet andere mensen;
 • u ontwikkelt vaardigheden die u bij een betaalde baan goed kunt gebruiken;
 • u doet iets goeds voor andere mensen.

Wat gebeurt er als u niet meewerkt?

Als de gemeente van u een tegenprestatie vraagt en u wilt hier niet aan meewerken, dan kan de gemeente u een afstemming opleggen. Dat houdt in dat u één maand òf een aantal maanden een lagere of geen uitkering krijgt.