Aan de zuidwestzijde van Oosterhout bevindt zich een aantal knelpunten voor de doorstroming van het verkeer. Omdat er ook aan de noordzijde van Breda knelpunten zijn, heeft de Oosterhoutse gemeenteraad bij de vaststelling van de mobiliteitsvisie ‘Oosterhout Vooruit’ in 2019 besloten dat oplossingen daarvoor gezamenlijk met de gemeente Breda, de provincie en lokale wijk- en belangengroepen gezocht moeten worden. Dit in de vorm van een mobiliteitstafel. De gemeente Oosterhout heeft adviesbureau APPM gevraagd om daarbij te ondersteunen. 

Er zijn drie mobiliteitstafels georganiseerd: 1e mobiliteitstafel: de opgave / problematiek, 2e mobiliteitstafel: oplossingsrichtingen, 3e mobiliteitstafel: concept maatregelenpakket. 

Voor de mobiliteitstafels zijn lokale wijk- en belangengroepen uitgenodigd, zoals buurtpreventieteams uit het zuiden en westen van Oosterhout, ondernemersverenigingen, de ZLTO, de fietsersbond, het Reizigersoverleg Brabant en de milieuvereniging. 

1e mobiliteitstafel: de opgave / problematiek

De eerste mobiliteitstafel vond plaats in februari 2020. Met de deelnemers is toen vooral gesproken over de ontwikkelingen in het gebied en de problematiek van de (regionale) bereikbaarheid. Aansluitend zijn de deelnemers aan de mobiliteitstafel in de gelegenheid gesteld om mogelijke oplossingen aan te dragen. Dat heeft geleid tot ruim 20 oplossingsrichtingen.  

Na de eerste mobiliteitstafel zijn de aangedragen oplossingsrichtingen door APPM, in samenwerking met de gemeenten Breda en Oosterhout, verder onderzocht. Per oplossingsrichting is daarbij gekeken naar de uitvoerbaarheid, het probleemoplossend vermogen, te verwachten (neven)effecten, samenhang met andere oplossingsrichtingen, kosten en aandachtspunten. Op basis daarvan is voor iedere oplossingsrichting een concept factsheet opgesteld.

2e mobiliteitstafel: oplossingsrichtingen

De tweede mobiliteitstafel vond plaats in september 2020. Tijdens deze 2de mobiliteitstafel zijn de concept factsheets die zijn opgesteld voor de verschillende oplossingsrichtingen met de deelnemers besproken. Daarbij is eerst besproken of de informatie in de factsheets volledig en juist was. Vervolgens is verkend welke oplossingsrichting(en) door de deelnemers aan de mobiliteitstafel het meest kansrijk werden geacht en waarom.   

3e mobiliteitstafel: concept maatregelenpakket

De 3e mobiliteitstafel vond plaats op 24 en 25 maart. Tijdens deze avond heeft APPM haar concept advies / het voorgestelde maatregelenpakket gepresenteerd en daar kon op gereageerd worden door de deelnemers aan de mobiliteitstafel. De door de deelnemers ingevulde reactieformulieren zijn als bijlage bij het advies opgenomen.

 

Na de 3de mobiliteitstafel heeft APPM haar advies nog op onderdelen aangepast. Vervolgens is het advies aangeboden aan de gemeente Oosterhout en Breda. Begin juli heeft het college van burgemeester en wethouders een standpunt over het advies van APPM ingenomen. Dit standpunt is samengevat in een brief aan de gemeenteraad (zie bijlagen).

De afweging of en wanneer de door APPM geadviseerde maatregelen en onderzoeken worden uitgevoerd, vindt plaats in het kader van de besluitvorming over de uitvoeringsagenda van de mobiliteitsvisie. De maatregelen voortvloeiend uit dit advies en andere onderzoeken (zoals het onderzoek naar de fietsverbindingen tussen Oosterhout en Raamsdonksveer) worden dan vanuit een breder perspectief afgewogen en ook afgezet tegen de beschikbaarheid van financiële middelen. Naar verwachting wordt de uitvoeringsagenda van de mobiliteitsvisie in september opiniërend door de gemeenteraad besproken. 

Bijlagen:

Samenhang met uitvoeringsagenda mobiliteitsvisie

Het verbeteren van de regionale bereikbaarheid en het verminderen van de kwetsbaarheid van het wegennet aan de zuidwestzijde van Oosterhout was één van de prioritaire opgaven uit de in 2019 vastgestelde mobiliteitsvisie. Echter de mobiliteitsvisie bevatte daarnaast nog een aantal andere prioritaire opgaven op het gebied van leefbaarheid, veiligheid en duurzaamheid met een bredere focus dan automobiliteit (zie hoofdstuk 7 van de mobiliteitsvisie). Parallel aan de mobiliteitstafels zijn/worden ook voor die andere prioritaire opgaven maatregelen en activiteiten uitgewerkt. Zowel de maatregelen voortvloeiend uit de mobiliteitstafels als de maatregelen die uitgewerkt zijn/worden voor de overige prioritaire opgaven zullen uiteindelijk moeten landen in de uitvoeringsagenda van de mobiliteitsvisie. In dat kader vindt een integrale en gemeentebrede afweging plaats welke maatregelen, wanneer worden uitgevoerd. 

Contact

Contactpersoon bij de gemeente Oosterhout voor de mobiliteitstafels is de heer R. van Haaf,
telefoonnummer (0162) 48 94 03 of per e-mail r.van.haaf@oosterhout.nl