Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

N629 Oosterhout - Dongen

 

 

De provinciale weg Oosterhout – Dongen, de N629, zal in twee fasen worden aangepakt:

Fase 1: reconstructie aansluiting A27

Fase 1 betreft de reconstructie van de aansluiting van de N629 op de A27, inclusief een gedeeltelijke reconstructie van het kruispunt van de N629 met de Provincialeweg Oosteind.

Om de reconstructie van de aansluiting van de N629 op de A27 mogelijk te maken, moesten de ter plaatse geldende bestemmingen worden gewijzigd. Het ontwerp bestemmingsplan hiervoor is op 20 september 2016 vastgesteld door de gemeenteraad en is inmiddels onherroepelijk.

Met de uitvoering van fase 1 zal in juni 2019 worden gestart. De werkzaamheden worden gecombineerd met het groot onderhoud aan de tunnelbak in de Bovensteweg en het gedeelte van de Bovensteweg tussen de tunnelbak en de aansluiting op de A27.

Fase 2: reconstructie N629

Fase 2 betreft de reconstructie van de N629 vanaf de Provincialeweg Oosteind tot en met het kruispunt met de Steenstraat in Dongen. Fase 2 voorziet in de aanleg van een volledig nieuwe weg. In juli 2016 heeft het college van GS een voorkeur uitgesproken voor tracé Bundeling Noord. Een voorkeur die door de gemeenteraden van Oosterhout en Dongen onderschreven wordt. Tracé Bundeling Noord is vervolgens verder uitgewerkt wat heeft geresulteerd in een ontwerp Provinciaal InpassingsPlan (PIP). 

Het ontwerp PIP dat aanleg van de nieuwe N629 mogelijk moet maken, heeft begin 2018 ter inzage gelegen. Ook de commissie m.e.r. is toen om advies gevraagd.

Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen en de opmerkingen vanuit de commissie m.e.r. is het ontwerp PIP op een aantal onderdelen aangepast. 

Op 28 september 2018 is het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor de N629 tussen Oosterhout en Dongen door Provinciale Staten vastgesteld. Met het PIP voor de N629 wordt de aanleg van een nieuwe weg tussen Oosterhout en Dongen planologisch mogelijk gemaakt.   

Het PIP heeft vanaf 11 oktober 2018 tot en met 22 november 2018 en van 17 januari 2019 tot en met 28 februari 2019 ter inzage gelegen. 

Tegen het door Provinciale Staten vastgestelde PIP is beroep ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een uitspraak van de Raad van State wordt 2de helft 2019 verwacht.

 

 


Meer informatie

Van het tracé is ook een 3D visualisatie beschikbaar. Deze vindt u via: www.brabant.nl/kaartn629.

Nieuwsbrief maart 2015
Nieuwsbrief september 2015
Nieuwsbrief november 2015
Nieuwsbrief maart 2016
Nieuwsbrief april 2016
Nieuwsbrief juli 2016
Nieuwsbrief augustus 2016
Nieuwsbrief december 2016
Nieuwsbrief mei 2017
Nieuwsbrief november 2017
Nieuwsbrief januari 2018
Nieuwsbrief juli 2018
Nieuwsbrief september 2018
Nieuwsbrief december 2018
Nieuwsbrief februari 2019
Nieuwsbrief mei 2019


Contact

Contactpersoon provincie: de heer J. van Bremen, omgevingsmanager. Telefoonnummer (06) 27 74 51 93 of per e-mail jvbremen@brabant.nl
Contactpersoon gemeente Oosterhout: de heer R. van Haaf. Telefoonnummer (0162) 48 94 03 of per e-mail r.van.haaf@oosterhout.nl
Contactpersoon gemeente Dongen: de heer O. van Rijn. Telefoonnummer 14 0162 of per e-mail oscar.van.rijn@dongen.nl