Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

N629 Oosterhout - Dongen

 

 

De provinciale weg Oosterhout – Dongen, de N629, zal in twee fasen worden aangepakt:

Fase 1: reconstructie aansluiting A27

Fase 1 betreft de reconstructie van de aansluiting van de N629 op de A27, inclusief een gedeeltelijke reconstructie van het kruispunt van de N629 met de Provincialeweg Oosteind.

De belangrijkste aanpassingen betreffen:

  • de N629 zal ter plaatse van de aansluiting (tot en met het kruispunt met de Provincialeweg Oosteind) worden uitgevoerd met een profiel van 2 x 2 rijstroken. Dit heeft o.a. tot gevolg dat er een nieuw viaduct over de A27 zal moeten worden gebouwd. Het profiel met 2 x 2 rijstroken op de N629 zal worden doorgezet op de Bovensteweg, tot de afrit richting de Pasteurlaan;

  • aan de oostzijde van de aansluiting op de A27 vindt een grootschalige reconstructie plaats. Er wordt een fly – over gecreëerd voor het rechtdoorgaande verkeer tussen Oosterhout en Dongen. Verkeer van en naar de aansluiting op de A27 wordt op maaiveld afgewikkeld via een grote ovonde (= ovale rotonde). Op deze ovonde wordt ook de parallelweg richting Oosteind aangesloten. Aangezien de doorgaande verkeersstroom ongelijkvloers wordt afgewikkeld, komen de verkeerslichten te vervallen;

  • aan de westzijde van de aansluiting wordt de bestaande indeling met verkeerslichten gehandhaafd. Wel komen er voor het rechtdoorgaande verkeer vanuit zowel de richting Oosterhout als de richting Dongen extra opstelvakken (als gevolg van het 2 x 2 profiel). Voor het verkeer vanaf de A27 zal een extra opstelvak voor linksafslaand verkeer worden gecreëerd;

  • het kruispunt van de N629 en de Provincialeweg Oosteind en Ter Horst zal van verkeerslichten worden voorzien. Het opstelvak voor linksafslaand verkeer op de N629 richting de Provincialeweg wordt opgeheven; verkeer uit noordelijke richting kan dus niet meer links afslaan richting Oosteind. Verkeer dat vanuit noordelijke richting naar Oosteind wil, zal in plaats daarvan gebruik moet maken van een nieuwe parallelweg langs de Ekelstraat, bereikbaar via de nieuwe ovonde. Deze parallelweg zal worden ingericht voor éénrichtingsverkeer in zuidelijke richting.

  • Voor het fietsverkeer komt er een vrijliggend tweerichtingen fietspad naast de parallelweg langs de Ekelstraat, waarbij fietsverkeer voorbij de nieuwe carpoolplaats “invoegt” op de Landbouwweg;

Om de reconstructie van de aansluiting van de N629 op de A27 mogelijk te maken, moesten de ter plaatse geldende bestemmingen worden gewijzigd. Het ontwerp bestemmingsplan hiervoor is op 20 september 2016 vastgesteld door de gemeenteraad en is inmiddels onherroepelijk.

Met de uitvoering van fase 1 zal in het eerste kwartaal 2019 worden gestart. De werkzaamheden worden gecombineerd met het groot onderhoud van het gedeelte van de Bovensteweg ten oosten van de tunnelbak. In 2018 vinden al voorbereidende werkzaamheden plaats, zoals het verleggen van kabels en leidingen.

Fase 2: reconstructie N629

Fase 2 betreft de reconstructie van de N629 vanaf de Provincialeweg Oosteind tot en met het kruispunt met de Steenstraat in Dongen. Fase 2 voorziet in de aanleg van een volledig nieuwe weg. In juli 2016 heeft het college van GS een voorkeur uitgesproken voor tracé Bundeling Noord. Een voorkeur die door de gemeenteraden van Oosterhout en Dongen onderschreven wordt. Tracé Bundeling Noord is vervolgens verder uitgewerkt wat heeft geresulteerd in een ontwerp Provinciaal InpassingsPlan (PIP). 

Het ontwerp PIP dat aanleg van de nieuwe N629 mogelijk moet maken, heeft begin 2018 ter inzage gelegen. Ook de commissie m.e.r. is toen om advies gevraagd.

Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen en de opmerkingen vanuit de commissie m.e.r. is het ontwerp PIP op een aantal onderdelen aangepast.

Op 28 september 2018 is het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor de N629 tussen Oosterhout en Dongen vastgesteld. Met het PIP voor de N629 wordt de aanleg van een nieuwe weg tussen Oosterhout en Dongen planologisch mogelijk gemaakt.  

Het PIP heeft vanaf 11 oktober 2018 tot en met 22 november 2018 ter inzage gelegen. Gedurende die periode kon ook beroep worden ingesteld bij  de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Provinciaal Inpassingsplan N629 opnieuw ter inzage

Het Provinciaal Inpassingsplan N629 Oosterhout- Dongen wordt nogmaals gepubliceerd. Het besluit is opnieuw in te zien van
17 januari 2019 tot en met 28 februari 2019.

Dit besluit heeft in oktober/november 2018 reeds ter inzage gelegen. Gebleken is echter dat de digitale versie van het plan op twee onderdelen afweek van de papieren versie zoals die is vastgesteld door Provinciale Staten en ook ter inzage heeft gelegen in het provinciehuis, de gemeentehuizen van Oosterhout en Dongen en het Oostquartier. Er ontbraken in de digitale versie op twee locaties functieaanduidingen. Het betreft het fietspad tussen het kanaal en de nieuwe N629 (de specifieke aanduiding fietsverkeer ontbrak) en het punt waar de brug in de nieuwe N629 de Ecologische verbindingszone en het kanaal kruist (de aanduiding verkeer ontbrak).

Omdat de digitale versie bepalend is, is het noodzakelijk om het plan voor deze onderdelen opnieuw te publiceren. 

Degenen die reeds eerder beroep tegen het vaststellingsbesluit hebben ingesteld gedurende de termijn van 11 oktober 2018 tot en met 22 november 2018 hoeven dat niet opnieuw te doen.

Nieuwe beroepen kunnen uitsluitend ingediend worden tegen de wijzigingen ten opzichte van het plan dat in oktober / november 2018 ter inzage heeft gelegen.

Stukken inzien

Digitaal via:
www.brabant.nl/ipN629

Op werkdagen tijdens de gebruikelijke openingstijden:
- bij het stadhuis van de gemeente Oosterhout, Slotjesveld 1 te Oosterhout;
- bij de gemeente Dongen, Hoge Ham 62 te Dongen; 
- Gemeenschapshuis Oostquartier, Provincialeweg 96 te Oosteind; 
- bij het Provinciehuis van Noord-Brabant, Brabantlaan 1 te ’s-Hertogenbosch.

 

 

Meer informatie

Van het tracé is ook een 3D visualisatie beschikbaar. Deze vindt u via: www.brabant.nl/kaartn629.

Nieuwsbrief maart 2015
Nieuwsbrief september 2015
Nieuwsbrief november 2015
Nieuwsbrief maart 2016
Nieuwsbrief april 2016
Nieuwsbrief juli 2016
Nieuwsbrief augustus 2016
Nieuwsbrief december 2016
Nieuwsbrief mei 2017
Nieuwsbrief november 2017
Nieuwsbrief januari 2018
Nieuwsbrief juli 2018
Nieuwsbrief september 2018
Nieuwsbrief december 2018
Nieuwsbrief februari 2019

Contact

Contactpersoon provincie: de heer J. van Bremen, omgevingsmanager. Telefoonnummer (06) 27 74 51 93 of per e-mail jvbremen@brabant.nl
Contactpersoon gemeente Oosterhout: de heer R. van Haaf. Telefoonnummer (0162) 48 94 03 of per e-mail r.van.haaf@oosterhout.nl
Contactpersoon gemeente Dongen: de heer O. van Rijn. Telefoonnummer 14 0162 of per e-mail oscar.van.rijn@dongen.nl