Wilt u voor uw kind bijzonder verlof van school aanvragen? Dit doet u bij de school.

Beschrijving

Kinderen tussen de 5 en 16 jaar zijn leerplichtig. Ze moeten dus onderwijs volgen. Jongeren van 16 en 17 moeten naar school als ze nog geen diploma havo, vwo of mbo (niveau 2 of hoger) hebben. U mag bijzonder verlof aanvragen voor uw kind. Redenen voor bijzonder verlof zijn bijvoorbeeld:

 • verhuizing
 • huwelijk of huwelijksjubileum van bloed- of aanverwanten
 • viering van ambtsjubileum van vader of moeder
 • religieuze feestdag
 • de ouders kunnen vanwege hun beroep alleen buiten de schoolvakanties op vakantie

Ongeoorloofd verzuim

De school is verplicht elk ongeoorloofd verzuim te melden bij de leerplicht ambtenaar van de gemeente. Ook verzuim dat vermoedelijk ongeoorloofd is, moet worden gemeld. Dat is bijvoorbeeld het geval als een leerling onterecht ziek wordt gemeld. Wanneer een leerling voortdurend te laat komt of weigert deel te nemen aan de lessen is er duidelijk sprake van ongeoorloofd schoolverzuim. In ieder geval meldt de school het verzuim bij de leerplichtambtenaar als een leerplichtige leerling drie dagen achtereen verzuimt. Alle scholen melden wekelijks verzuim bij de gemeente.

Verlof wegens andere gewichtige omstandigheden (nooit vakantie!)

De volgende omstandigheden komen in aanmerking voor bijzonder verlof:

 • Verhuizing: maximaal één dag.
 • Huwelijk van bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad binnen de woonplaats: maximaal één dag.
 • Huwelijk van bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad buiten de woonplaats: maximaal twee dagen.
 • 12.5-, 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksdatum van ouders of grootouders: maximaal één dag.
 • 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum van ouders en grootouders: maximaal één dag.
 • Ernstige ziekte van ouders of bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad: periode  in overleg met directie.
 • Overlijden van bloed- en aanverwanten in de eerste graad: maximaal vier dagen.
 • Overlijden van bloed- en aanverwanten in de tweede graad: maximaal twee dagen.
 • Overlijden van bloed- en aanverwanten in de derde en vierde graad: maximaal één dag.
 • Naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen in overleg met de leerplichtambtenaar van de gemeente.

Verlof voor vakantie

Verlof voor vakantie buiten de schoolvakanties wordt slechts bij hoge uitzondering gegeven. Slechts één keer per schooljaar kan hiervoor verlof worden gegeven. Deze regeling is echter uitsluitend bestemd voor kinderen van ouders met een beroep dat het onmogelijk maakt om binnen de vastgestelde schoolvakanties met vakantie te gaan. De werkgever moet dit kunnen aantonen met een werkgeversverklaring. Ouders moeten het verzoek hiertoe bij voorkeur acht weken van tevoren indienen bij de schooldirectie. Verlof voor extra vakantie of voor een bezoek aan het geboorteland van ouders wordt niet meer gegeven. De eerste twee weken van een schooljaar wordt in ieder geval géén verlof gegeven. Hiermee wordt voorkomen dat een leerling bij start de aansluiting met de andere leerlingen mist.

De voorwaarden voor het aanvragen van bijzonder verlof van school zijn onder andere:

 • U vraagt geen verlof aan voor de eerste 2 weken van het schooljaar.
 • Uw kind heeft niet langer dan 10 dagen verlof nodig.

Gaat het om meer dan 10 dagen verlof? Dan vraagt u het verlof aan bij de leerplichtambtenaar van de gemeente.

Zo vraagt u bijzonder verlof van school aan:

 • U neemt contact op met de school. De school beslist of uw kind het bijzonder verlof krijgt.
 • U geeft door:
  • waarom uw kind bijzonder verlof nodig heeft
  • in welke periode uw kind bijzonder verlof nodig heeft

Gemeente Oosterhout heeft de uitvoering van de leerplichttaken ondergebracht bij het Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant (RBL).

Als verlof wordt aangevraagd voor meer dan 10 lesdagen beslist de leerplichtambtenaar. Aanvragen moeten worden gericht aan de leerplichtambtenaar via info@rbl-west.nl of per post:
Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant 
Postbus 90156
4800 RH Breda

Meer informatie over leerplicht en het RBL kunt u vinden op www.rblwest-brabant.nl.

 

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt.
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.