Heeft u bouwactiviteiten op een bodemgevoelige locatie? Of gaat u een stuk grond of een bedrijf kopen of verkopen? Dan moet u misschien een bodemonderzoek laten uitvoeren door een erkend adviesbureau. Het rapport van dit onderzoek stuurt u naar de gemeente via het Omgevingsloket.

Beschrijving

Een bodemonderzoek geeft de kwaliteit weer van de bodem op dat moment. Bodemonderzoek kan nodig zijn in de volgende gevallen:

  • U gaat een bodemgevoelig gebouw bouwen.
  • U koopt of verkoopt een woning, bedrijfspand of stuk grond.
  • U stopt met een bedrijf waarvoor u een omgevingsvergunning milieu heeft.
  • Het omgevingsplan verandert.

De algemene houdbaarheid van onderzoeksgegevens is in de Omgevingswet vastgesteld op 2 jaar. Onderzoeken, ouder dan twee jaar, kunnen mogelijkerwijs ook worden geaccepteerd, indien middels een onderzoek wordt onderbouwd dat de gegevens nog actueel en representatief voor de huidige situatie zijn. De beoordeling of een eerder uitgevoerd onderzoek nog voldoende actueel en representatief is, is altijd aan het bevoegd gezag en betreft altijd maatwerk.

Voor het laten uitvoeren van een bodemonderzoek moet u eigenaar zijn van de grond of heeft u toestemming van de eigenaar van de grond. Is de grond van de gemeente? Dan vraagt u toestemming aan de gemeente.

Ga naar het omgevingsloket. Doe de vergunningencheck. Uit de vergunningencheck blijkt of u wel of geen bodemonderzoek nodig heeft. Als u een bodemonderzoek nodig heeft, volg dan de verdere instructies op het  omgevingsloket.

Voor vragen over bodemonderzoeken kunt u contact opnemen met de vakgroep bodem, via 14 0162 of via het e-mail adres bodeminfo@oosterhout.nl.

De procedure termijn is afhankelijk van de soort besluiten. De korte procedure is het uitgangspunt in de Omgevingswet. De beslistermijn voor de korte procedure is normaliter maximaal 8 weken.