U mag de gemeente vragen om bestuurlijke informatie. Iedereen kan een verzoek om informatie doen. De gemeente hoeft niet alle informatie met u te delen.

Beschrijving

U mag de gemeente vragen om informatie over beleid of uit andere documenten. Dit komt voort uit de Wet Open Overheid (WOO).

De gemeente kan de informatie op de volgende manieren geven:

 • U krijgt een kopie.
 • U mag het document bekijken.
 • U krijgt een samenvatting van de inhoud.
 • U krijgt informatie over de inhoud.

Uw Woo-verzoek moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De informatie die u wilt ontvangen moet ergens zijn vastgelegd; op papier of digitaal;
 • Het gaat om informatie die van de gemeente is;
 • Het gaat om informatie over de publieke taak van de gemeente, zoals beleid of de voorbereiding of de uitvoering daarvan.

U mag geen stukken inzien:

 • Die over de staatsveiligheid gaan;
 • Waardoor de koning en regering in gevaar komen;
 • Waarin vertrouwelijke gegevens van bedrijven staan;
 • Waarin informatie staat over het privéleven van anderen (Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG).

Ook kan de gemeente om andere redenen besluiten de informatie niet openbaar te maken. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Opsporing en vervolging van strafbare feiten;
 • Inspectie, controle en toezicht door de overheid;
 • Voorkennis voorkomen bij de aanvrager.

U geeft in uw verzoek aan:

 • Over welk onderwerp u informatie wilt hebben
 • Welke documenten u wilt bekijken
 • Op welke manier u de informatie wilt bekijken of ontvangen

U hoeft niet te laten weten waarom u de informatie wilt hebben.

U kunt uw verzoek schriftelijk indienen of via het contactformulier op deze website.

Gebruikt u het contactformulier om een Infomatieverzoek Wet Open Overheid (voorheen WOB-verzoek) in te dienen? Dan moet u in de onderwerpregel duidelijk aangeven dat het om een WOO verzoek gaat.

U krijgt binnen 4 weken na ontvangst van uw verzoek bericht van de gemeente. Deze periode mag de gemeente eenmaal verlengen met 2 weken. Als dat gebeurt, laten we dat schriftelijk aan u weten, met de reden van de verlenging.

De gemeente kan kosten rekenen. Hoeveel u moet betalen hangt af van hoe u de informatie wilt ontvangen. U hoort vooraf wat de kosten voor u zijn.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt.
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.