Beschrijving

Let op!

Waar vind ik informatie over PGB's in relatie tot het coronavirus?

Met vragen over het PGB verwijzen wij naar de antwoorden die de SVB in afstemming met ZN, de VNG en VWS heeft geformuleerd. Voorbeelden van vragen zijn:

• Hoe omgaan met het wegvallen van ondersteuning en (jeugd)zorg in geval van een persoonsgebonden budget?

• Hoe omgaan met de betaling van weggevallen ondersteuning?

 

Een pgb is een persoonsgebonden budget. Met een pgb kiest u zelf van wie u uw hulp krijgt. Of waar u uw hulpmiddel(en) koopt of huurt. Met een pgb maakt u zelf afspraken over veilige en goede ondersteuning. Dit geeft veel vrijheid, maar ook veel verantwoordelijkheden. Want u moet zich houden aan de regels die horen bij het pgb.

Een pgb moet u besteden aan het doel waarvoor u het krijgt. Krijgt u bijvoorbeeld een pgb voor hulp bij het huishouden? Dan moet u het pgb ook aan dat doel besteden.

Trekkingsrecht

U maakt zelf de afspraken met uw zorgverleners. Maar u krijgt het budget niet op uw eigen bankrekening gestort. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaalt uw zorgverleners uit namens u. Dit wordt “trekkingsrecht” genoemd. Het grote voordeel hiervan is dat de verantwoording van het pgb veel eenvoudiger wordt. Ook neemt de SVB een groot deel van uw financiële administratie over.

Verantwoordingsvrije bedrag

Soms mag u een deel van uw pgb gebruiken voor kleine uitgaven. Dit noemen we het verantwoordingsvrije bedrag.

Vanaf 1 januari 2019 geldt in de gemeente Oosterhout geen vrij besteedbaar bedrag. Dit betekent dat u alle bestedingen uit het pgb moet verantwoorden.

Hoogte van het budget  

De hoogte van het budget is afhankelijk van de ondersteuning die u nodig heeft. In de beschikking staat hoe hoog uw budget is en voor welke periode dit geldig is.

Wijzigt uw ondersteuningsvraag tussentijds?

Neem contact op met de gemeente Oosterhout. Als uw beschikking wijzigt, kan dit gevolgen hebben voor de hoogte van het budget.

Past een PGB bij uw situatie?

- U woont in de gemeente Oosterhout, maar niet in een zorginstelling.
- U zit niet in detentie.
- U hebt een indicatie voor begeleiding, rolstoel, vervoersvoorziening (geen collectief vervoer) en/of woonvoorzieningen (van niet-bouwkundige aard).
- U kunt zelf uw hulp en/of hulpmiddel(en) regelen of u hebt iemand die u daarbij helpt.

Wilt u weten of een pgb bij u past? Doe de test op www.pgb-test.nl

Zorg en ondersteuning inkopen

Koopt u zorg en ondersteuning in met een pgb? Dan is het belangrijk dat u een goed beeld heeft van welke zorg u precies nodig heeft. Kijk daarom van tevoren welke mogelijkheden er zijn. U moet niet alleen inzicht hebben in uw zorgvraag en –behoefte, ook moet u dit kunnen verwoorden. U moet duidelijk kunnen

beargumenteren waarom u juist die zorg en ondersteuning wilt inkopen met een pgb. Sommige zorg en ondersteuning is er namelijk ook in natura. Bovendien mag u niet álle zorg met een pgb inkopen.

De regels hierover moet u zelf kunnen uitzoeken. Als u de zorg en ondersteuning mag inkopen vanuit een pgb, dan is het regelen van de zorgverlening de volgende stap. Welke zorg wilt u inkopen? Wie moet u bijvoorbeeld in dienst nemen, voor hoeveel uur en tegen welk tarief? Ook dit moet u zelf gaan organiseren.

U moet dus zelfstandig kunnen handelen. Met een pgb bepaalt u de zorginkoop en wie de zorg verleent. Dit betekent dat u zorgvuldig keuzes voor uzelf moet kunnen maken.

Beheert u het pgb voor iemand anders? Dan zijn deze keuzes in het belang van de budgethouder.

 

Zorgverleners kiezen en coördineren

U bent met een pgb zelf verantwoordelijk voor het inkopen van zorg. Hiervoor neemt u zorgverleners in dienst. De afspraken met zorgverleners legt u vast in zorgovereenkomsten. U moet daarom, op basis van de zorgbehoefte, passende zorgverleners kunnen vinden en selecteren. Daarnaast is het belangrijk dat u kunt beoordelen en beargumenteren of de geleverde zorg van goede kwaliteit is. Waar nodig stuurt u bij of grijpt u in.

U coördineert de inzet van uw zorgverleners zodat de zorg door kan gaan. Ook bij verlof en ziekte. U moet kunnen garanderen dat er altijd een veilige situatie met alle nodige zorg is. Is een van uw zorgverleners ziek, gaat iemand met (zwangerschaps)verlof of eindigt de overeenkomst? Zorg dan dat er altijd vervanging is en dat de afspraken hierover zijn vastgelegd.

U moet tussendoor controleren of alles volgens afspraak verloopt. Bijvoorbeeld of de zorgverlener genoeg uren maakt. Omgekeerd moet u kunnen laten zien dat u de zorg inkoopt waarvoor u het geld gekregen hebt.

Tip: Teken niet vooraf lege urenbriefjes, maar controleer achteraf het aantal uren.

 

Werk- of opdrachtgever zijn

Als u een pgb hebt, bent u automatisch werk- of opdrachtgever van een zorgverlener. Daarom is het belangrijk dat u genoeg basiskennis en vaardigheden hebt die hierbij horen. U bent namelijk niet alleen verantwoordelijk voor het aansturen en beoordelen van de zorgverleners. Maar ook voor een veilige en vertrouwde werkomgeving.

Ook juridische en arbeidsrechtelijke zaken horen bij het pgb-beheer en uw rol van werk- of opdrachtgever. Denk aan vragen over ontslag, bezwaar maken bij betrokken instanties of aansprakelijkheidsvraagstukken.

Weet u hier niet genoeg van? Dan moet u informatie hierover zelf kunnen vinden of u laten adviseren.

 

Administratie bijhouden 

Wanneer u gaat werken met een pgb krijgt u te maken met verschillende personele, juridische en financiële zaken. U moet daarom een overzichtelijke pgb-administratie bijhouden. Zo bergt u de administratie bijvoorbeeld zorgvuldig op in mappen, digitaal of op papier.

Een overzichtelijke pgb-administratie is niet alleen handig voor uzelf. U hebt de administratie ook nodig als de gemeente daarom vraagt.

U moet meerdere stappen doorlopen bij een pgb. Daarom is het belangrijk dat u formulieren kunt lezen en begrijpen. En dat u deze goed en volledig kunt invullen. Denk daarbij aan aanvraagformulieren of zorgovereenkomsten.

Maar ook moet u een budgetplan of een zorg- en ondersteuningsplan kunnen opstellen. Hebt u hulp nodig bij deze stappen? Schakel deze hulp dan zelf op tijd in.

Verder verwacht de gemeente van u dat u goed op de hoogte bent van de rechten en plichten die horen bij een pgb. Of dat u deze gemakkelijk (online) weet te vinden. Het is daarom handig als u basis digitale vaardigheden heeft: omgaan met een computer, websites bezoeken en e-mailen.

 

Verantwoording afleggen

U moet in staat zijn om pgb-declaraties in te vullen en te controleren. Ook dient u ze op tijd in bij de SVB. Het geld dat u uitgeeft uit uw budget, moet u kunnen verantwoorden. Anders loopt u het risico dat zorgverleners niet op tijd betaald worden. Daarom hebt u een actueel overzicht van alle gewerkte uren van de

zorgverleners en de bestedingen. Dit geeft u ook inzicht in het beschikbare budget. Hiermee voorkomt u dat er aan het einde van het jaar een tekort ontstaat en u geen zorg meer kunt inkopen.

 

Uw budget in de gaten houden

Het is belangrijk dat u de uitgaven uit uw pgb goed in de gaten houdt. Zo voorkomt u dat uw pgb te snel op gaat. Ook stuurt de SVB u een paar keer per jaar een overzicht van uw budget per post.

U kunt op elk moment van de dag uw budget bekijken in “Mijn PGB” op de website van de SVB. Hier kunt u bijvoorbeeld uw budget bekijken en in de gaten houden. U kunt er ook uw zaken regelen. Zoals uw facturen naar de SVB sturen. Dat noemt de SVB declaraties. U kunt ook de gegevens van uw zorgverlener wijzigen. 

Om “Mijn PGB” te gebruiken hebt u DigiD nodig. Hebt u geen DigiD? Dan kunt u DigiD aanvragen via de website www.digid.nl.

 

Actief communiceren

Als u een pgb hebt, krijgt u te maken met veel verschillende partijen. Zoals de gemeente, zorgverleners en de SVB. Wees in uw communicatie assertief en proactief. Zo beantwoordt u brieven op tijd en maakt u afspraken met zorgverleners en legt u deze vast.

Wanneer er wijzigingen in uw (zorg)situatie zijn, moet u weten welke wijzigingen u wel en niet aan welke instantie moet doorgeven. U trekt op tijd aan de bel bij de gemeente als uw zorgsituatie verandert. Dit geldt ook voor verhuizingen of een (langdurig) verblijf in het ziekenhuis of in het buitenland. Dit geeft u ook door aan de gemeente of de SVB.

Verandert er iets in een zorgovereenkomst? Dan moet u dit altijd doorgeven, zowel bij de gemeente als bij de SVB.

 

Hulp bij budgetbeheer

Bij een pgb komt veel kijken. Kunt of wilt u niet alles zelf regelen? U kunt iemand anders vragen u te helpen met het beheer van het pgb

Als het budget beheerd wordt door een derde, regelt hij/zij het pgb voor u. Ook is hij/zij verantwoordelijk voor alle verplichtingen, zoals het ondertekenen van formulieren, voeren van het pgb-gesprek en het kiezen van goede zorgverleners.
Als iemand anders uw budget gaat beheren, wordt er een verklaring ondertekend tijdens het pgb-gesprek door u. uw budgetbeheerder en eventueel uw wettelijk vertegenwoordiger.

Soms is het verplicht
Hebt u dementie, een verstandelijke beperking, ernstige psychische problemen of schulden? Of hebt/krijgt u een beschikking voor ondersteuning bij de administratie? Dan bent u verplicht om een budgetbeheerder namens u aan te stellen.

Voorwaarden aan de budgetbeheerder
U kiest zelf wie het budget gaat beheren namens u. Hij of zij moet wel aan de volgende voorwaarden voldoen:

- Zit niet in detentie
- Kan aan alle pgb-verplichtingen voldoen
- Is de Nederlandse taal machtig in woord en geschrift
- Heeft niet zelf een indicatie of hulpvraag op het gebied van begeleiding en/of administratie
- Is geen zorgverlener van u, tenzij u eerste- of tweedegraads familie bent
- Krijgt geen vergoeding uit het pgb voor zijn taken als budgetbeheerder
- Heeft geen betalingsproblemen (zoals WSNP, faillissement of uitstel van betaling)
- Staat niet zelf onder bewind of onder curatele
- Is niet eerder vertegenwoordiger geweest waarbij niet aan de verplichtingen is voldaan
- Is aanwezig bij alle gesprekken over het pgb
- Is altijd eerste contactpersoon voor de gemeente.

PGB aanvragen voor hulpmiddelen en/of een vervoersvoorziening

Wilt u hulpmiddelen en/of een vervoersvoorziening (bijvoorbeeld een rolstoel of een scootmobiel) zelf inkopen? Zó vraagt u in 4 stappen een pgb aan voor hulpmiddelen en/of een vervoersvoorziening.

 1. Vraag een beschikking aan bij de gemeente Oosterhout.
  Geef in het gesprek met het Sociaal Team Oosterhout aan dat u zelf uw ondersteuning met een pgb wilt regelen. Hebt u al een beschikking voor hulp bij het huishouden en/of begeleiding, maar nog geen pgb? Neem dan contact op met het Sociaal Team Oosterhout.

 2. Stuur het plan van aanpak terug.
  In het plan van aanpak staan de resultaatgebieden. U ondertekent het plan van aanpak. U stuurt het plan van aanpak binnen 2 weken terug.

 3. Vraag een offerte op bij de leverancier en stuur die naar de gemeente.
  Voor geïndiceerde hulpmiddelen benadert u een leverancier. U kunt het hulpmiddel bij de leverancier huren of kopen. Vraag een offerte aan bij de leverancier en stuur die naar de gemeente. De gemeente vergelijkt de prijs in de offerte met de tarieven die de gemeente hanteert. Als de prijs in de offerte hoger ligt dan de tarieven van de gemeente, kunt u ervoor kiezen het verschil zelf bij te betalen.

 4. Schaf de voorziening aan.
  De kosten betaalt u uit het pgb. U sluit ook met de leverancier een reparatie- en onderhoudscontract af. Indien nodig sluit u een verzekering af, bijvoorbeeld bij een scootmobiel.

Van alle uitgaven die u uit het PGB gedaan heeft, moet u bewijsstukken (contracten, facturen) bewaren. De gemeente kan u namelijk vragen deze bewijsstukken te overleggen. Als u dat niet kunt, dan kan de gemeente het pgb geheel of gedeeltelijk van u terugvorderen.

 

PGB aanvragen voor hulp bij het huishouden en/of begeleiding

Wilt u zelf uw ondersteuning regelen? Zó vraagt u in 6 stappen een pgb aan voor hulp bij het huishouden en/of begeleiding:

 1. Vraag een beschikking aan bij de gemeente Oosterhout.
  De medewerker van het Sociaal Team kijkt of u in aanmerking komt voor een maatwerkvoorziening. Als u in aanmerking komt voor een maatwerkvoorziening stelt u samen een plan van aanpak op.

 2. Voer het pgb-gesprek.
  De pgb-consulent zal u uitnodigen voor een pgb-gesprek. In dit gesprek bespreekt u waarom u kiest voor een pgb. Ook bespreekt u hoe u de ondersteuning gaat inrichten en met welke zorgverlener(s). De pgb-consulent kijkt dan ook of u (eventueel met hulp) in staat bent om een pgb te beheren.
  Kunt of wilt u niet alles zelf regelen? Dan kunt u iemand anders vragen u te helpen met het beheer van het pgb. Het pgb-gesprek wordt dan met hem/haar gevoerd in uw bijzijn.

  U kunt zich voorbereiden op het pgb-gesprek. Onder "Formulieren" vindt u een voorbeeld van de vragenlijst. Dit kunt u gebruiken bij het voorbereiden op het pgb-gesprek.

  Het pgb-gesprek is verplicht om voor een pgb in aanmerking te kunnen komen.

 3. Het pgb wordt goed- ofafgekeurd
  Als het pgb wordt goedgekeurd:
  Bij een positief advies stuurt de medewerker van de gemeente Oosterhout u het plan van aanpak toe. U ondertekent het plan van aanpak en stuurt het plan van aanpak binnen 2 weken terug. U ontvangt een beschikking van de gemeente zodra uw aanvraag isgoedgekeurd. De gemeente brengt de SVB op de hoogte van uw pgb.

  Als het pgb wordt afgekeurd:
  De pgb-consulent neemt telefonisch contact met u op en geeft aan waarom het aangevraag pgb is afgekeurd. De pgb-consulent bespreekt met u wat voor mogelijkheden er verder zijn. Bij een afgekeurde aanvraag pgb wordt de medewerker van de gemeente hiervan op de hoogte gesteld en gaat opnieuw contact opnemen met u.

  Let op: Wanneer een pgb-aanvraag wordt afgekeurd, betekent dit niet dat u geen zorg ontvangt. U ontvangt wel zorg, alleen niet via een pgb.

 4. Maak afspraken met uw zorgverlener(s)
  Degene van wie u zorg of ondersteuning krijgt heet een zorgverlener. Dit kan bijvoorbeeld een zorginstelling zijn, maar ook een familielid of uw partner. U maakt met uw zorgverlener(s) afspraken over uw zorg. Zoals de tijden waarop u zorg krijgt en wat u daarvoor betaalt.
  Er zijn 4 verschillende zorgovereenkomsten. Welke u moet gebruiken hangt af van wie de zorg aan u verleent. Op de website van de SVB kiest u de juiste zorgovereenkomst.
  Hebt u al een zorgovereenkomst en wilt u iets wijzigen? Of wilt u de overeenkomst beëindigen? Kies het juiste wijzigingsformulier van de SVB.


 5. Controle van de zorgovereenkomst
  De SVB controleert of de zorgovereenkomst goed en helemaal is ingevuld. Ook bekijkt de SVB de overeenkomst arbeidsrechtelijk.
  Daarna beoordeelt de gemeente de zorgovereekomst. De SVB stuurt u een brief als de gemeente akkoord is met de zorgovereenkomst. Hierin staat ook het maximumtarief dat u mag betalen aan uw zorgverlener(s). Dit is de maximale vergoeding die u per uur aan uw zorgverlener(s) mag betalen uit uw pgb. Wilt u meer betalen? Dan moet u dit zelf bijbetalen.

  Let op: Zolang er geen (door de gemeente) goedgekeurde zorgovereenomst is, kunt u niet declareren. Neemt u dan toch zorg af, dan is dit uw eigen verantwoordelijkheid.

 6. Alles goedgekeurd?
  Als alles is goedgekeurd, dan kan de SVB namens u uw zorgverlener(s) uitbetalen. Binnen 4 weken declareert u uw zorg bij de SVB. Zij betalen dan uw zorgverlener(s).

 

 Wijzigingen

Is er iets veranderd in uw (gezins)situatie? Of is uw zorgvraag veranderd? Neem dan contact op met de gemeente Oosterhout.

Wilt u iets veranderen in de zorgovereenkomst? Of hebt u een nieuwe zorgverlener? Neem dan contact op met de SVB

Wilt u een beschikking of een pgb aanvragen? Is er iets veranderd in uw situatie? Of wilt u uw beschikking wijzigen? Neem contact op met de gemeente Oosterhout via telefoonnummer 140162


Hebt u vragen over uw pgb of de betalingen? Hebt u een andere zorgverlener of wijzigt de zorgovereenkomst? Is uw zorgverlener ziek of hebt u een conflict met uw zorgverlener? Neem dan contact op met de SVB:
Postadres: Postbus 8038, 3503 RA Utrecht
Telefoon: 030-264 82 00
E-mailadres: pgb@svb.nl

Hoeveel mag u uw zorgverlener(s) betalen?

U spreekt met uw zorgverlener(s) af hoeveel u betaalt voor de ondersteuning. Maar u mag niet meer betalen dan het maximale tarief. Hoeveel dat is, hangt af van de situatie.

 

Uw zorgverlener moet aan verschillende eisen voldoen

Als u een pgb krijgt, moet de gemeente zorgen dat u goede kwaliteit van zorg krijgt (art. 2.3.6 lid Wmo 2015). Daarom wil de gemeente weten hoe u uw zorg gaat regelen. En kijkt de gemeente ook naar uw zorgverlener(s).

De gemeente heeft zelf contracten afgesloten met zorgaanbieders. Dat heet zorg in natura. De gemeente stelt veel eisen aan die zorgaanbieders. Die zorgaanbieders krijgen een hoger bedrag betaald door de gemeente.

Maar ook zonder contract met de gemeente kan uw zorgverlener voor dit hogere bedrag in aanmerking komen. Uw zorgverlener moet daarvoor wel aan bepaalde eisen voldoen. De gemeente vraagt daarvoor bij u gegevens op over uw zorgverlener. De gemeente kan dan controleren of aan de eisen wordt voldaan.

Het kan zijn dat uw zorgverlener niet aan de eisen voor een formele zorgverlener voldoet. Of dat uw zorgverlener iemand uit uw netwerk is. Of uw zorgverlener is familie van u in de eerste of tweede graad. Dan betaalt de gemeente een lager bedrag. De gemeente gaat dan uit van het wettelijk minimumloon, inclusief vakantiegeld en –uren.

 

Wat is een informele zorgverlener?

Is uw zorgverlener iemand uit uw netwerk of een familielid? Of voldoet uw zorgverlener niet aan de eisen van een formele zorgverlener? Dan hebt u een informele zorgverlener.

 

Aan welke eisen moet een informele zorgverlener voldoen?

Het belangrijkste is dat uw zorgverlener u goed kan ondersteunen bij uw zorgvraag. De gemeente controleert uw informele zorgverlener op de volgende punten:

- Zorgverlener staat niet zelf onder curatele of onder bewindvoering;
- Zorgverlener heeft zelf geen betalingsproblemen (zoals WSNP, faillissement of uitstel van betaling);
- Zorgverlener heeft zelf geen indicatie voor de ondersteuning dat hij/zij gaat verlenen.
- Zorgverlener is 18 jaar of ouder.

 

Wat is een formele zorgverlener?

Is uw zorgverlener een instelling, organisatie of zelfstandige zonder personeel (zzp’er)? En voldoet deze zorgverlener aan de gestelde eisen? Dan hebt u een formele zorgverlener.

 

Aan welke eisen moet een formele zorgverlener voldoen?

Een formele zorgverlener kan u als professional ondersteuning bieden. Op het moment dat deze zorgverlener aan de eisen voldoet, mag u uw formele zorgverlener een hoger tarief uit het pgb betalen.

Let op: Er gelden voor Begeleiding andere eisen als voor Hulp bij het huishouden.

 

Bij BEGELEIDING stelt de gemeente hierbij de volgende eisen:

 • Inschrijving bij de Kamer van Koophandel
  Als zorgprofessional moet uw zorgverlener ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel (Kvk). Het is belangrijk dat uw zorgverlener met de juiste code(s) is ingeschreven. Uw zorgverlener moet in ieder geval met één van de volgende SBI-codes staan ingeschreven: 87.10 / 87.20 / 87.30 / 88.10.

 • AGB-code
  Veel professionele zorgverleners staan in het AGB-register van Vektis C.V. 
  De gemeente controleert dan of de AGB-code geldig is.

 • BTW-nummer
  Uw zorgverlener moet bekend staan als ondernemer. De naam- en adresgegevens van de zorgverlener moet overeenkomen met de vermeldingen bij de AGB-code en de Kvk-inschrijving. Een btw-nummer of btw-identificatienummer is een uniek nummer voor een bedrijf. Na inschrijving bij de Kamer van Koophandel kent de Belastingdienst het nummer toe als zij het bedrijf registreert als ondernemer voor de omzetbelasting.

 • Locatie waar de zorg verleend wordt
  Als de zorg bij u thuis wordt verleend, is dat geen probleem. Als u zorg krijgt op een locatie van uw zorgverlener, bijvoorbeeld dagbesteding, dan controleert de gemeente of dit klopt met het bestemmingsplan.

 • Diploma(‘s)
  Als uw zorgverlener een zzp’er is of een eenmanszaak heeft, moet hij/zij een diploma hebben. De gemeente kijkt naar het niveau van het diploma.
  Een overzicht met diploma’s die de gemeente goedkeurt en de eisen die gesteld worden, vindt u hier.
  Werkt uw zorgverlener (ook) met kinderen? Dan moet hij/zij een geldige SKJ-registratie hebben. Is uw zorgverlener verpleegkundige? Dan moet hij/zij een geldige BIG-registratie hebben.

 • Keurmerk
  Als uw zorgverlener een keurmerk heeft, dan voldoet uw zorgverlener aan de kwaliteitseisen van dat keurmerk. Heeft uw zorgverlener een HKZ-keurmerk, ISO NEN EN 15224-keurmerk of KIWA zzp in de zorg-keurmerk? Of heeft de zorgboer een keurmerk Kwaliteit Laat Je Zien? Dan voldoet uw zorgverlener vanzelf aan de overige eisen van de gemeente.

Wat controleert de gemeente nog meer als uw formele zorgverlener geen keurmerk heeft?

Het kan gebeuren dat uw zorgverlener geen keurmerk heeft zoals eerder benoemd. Dan controleert de gemeente of de zorgverlener aan de overige eisen voldoet.

De gemeente kijkt dan naar de volgende punten:

 • Meldcode Signalering huiselijk geweld en kindermishandeling
  Uw zorgverlener heeft een meldcode volgens het ‘Besluit verplichte meldcode’ vastgesteld. Hierin wordt stapsgewijs aangegeven hoe er met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan. De meldcode draagt eraan bij dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden. De zorgverlener bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode als er meerdere personen in dienst zijn.

 • Regeling calamiteiten en geweldsincidenten
  Uw zorgverlener heeft een interne regeling opgesteld met betrekking tot het melden van calamiteiten en geweldsincidenten. De zorgverlener moet ervoor zorgen dat de inhoud van deze regeling bekend is bij alle medewerkers, vrijwilligers en cliënten.

 • AVG
  Uw zorgverlener moet voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De gemeente controleert daarom of er privacyverklaring is opgesteld.

 • Klachten- en geschillenregeling
  Uw zorgverlener moet een goede en laagdrempelige regeling hebben vastgesteld. Als een cliënt een klacht heeft over gedragingen van de zorgverlener tegenover de cliënt, staat in de regeling hoe de klacht wordt afgehandeld. De zorgverlener moet ervoor zorgen dat de inhoud van deze regeling bekend is bij alle medewerkers, vrijwilligers en cliënten. Ook moet uw zorgverlener een onafhankelijke geschillencommissie hebben.

 • Kwaliteitsplan van de organisatie
  Uw zorgverlener heeft een intern kwaliteitsplan, waaruit blijkt hoe de kwaliteit in de organisatie duurzaam is geborgd (inclusief veiligheid, doeltreffendheid en clientgerichtheid). Dit plan wordt periodiek geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.

 • Vervanging bij ziekte of verlof
  Het is belangrijk dat uw zorg doorgaat als uw zorgverlener ziek is of vakantie heeft. Uw zorgverlener moet daarom vervanging hebben geregeld. Een zzp’er sluit bijvoorbeeld een overeenkomst af met een andere zorgverlener. Of de instelling zorgt dat iemand anders uw zorg (tijdelijk) kan overnemen.

 • Geldige Verklaring Omtrent Gedrag (= VOG)
  Uw zorgverlener beschikt over een geldige VOG met screeningsprofiel 45 (Gezondheidszorg en welzijn van mens en dier). Deze VOG mag niet ouder zijn dan 3 jaar.

 • Als uw zorgverlener een instelling of organisatie is
  Als uw zorgverlener een instelling of organisatie is, kijkt de gemeente ook nog naar de volgende punten:
     â—‹ Cliënt- en medewerkerstevredenheidsonderzoek
        Uw zorgverlener voert minstens eenmaal per twee jaar een cliënt-
        en medewerkerstevredenheidsonderzoek uit. De zorgverlener maakt
        deze resultaten openbaar.
     â—‹ Medezeggenschap
        Werken er meer dan 10 zorgverleners bij de organisatie of instelling? Dan
        moet de zorgverlener een regeling voor medezeggenschap van cliënten
        hebben. De regeling beschrijft hoe cliënten medezeggenschap hebben in
        voorgenomen besluiten van de zorgverlener. Het gaat dan vooral over
        besluiten die gaan over diensten of voorzieningen voor cliënten. En die
        belangrijk zijn voor gebruikers.

  Werken er minder dan 10 zorgverleners bij de organisatie of instelling? Dan
  moet duidelijk zijn hoe de zorgverlener cliënten over voorgenomen besluiten
  informeert. En hoe de zorgverlener zorgt dat het voor de cliënten begrijpelijk
  is.

 

Bij HULP BIJ HET HUISHOUDEN stelt de gemeente hierbij de volgende eisen:

 • Inschrijving bij de Kamer van Koophandel
  Als professional moet uw zorgverlener ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel (Kvk). Het is belangrijk dat uw zorgverlener met de juiste code(s) is ingeschreven. Uw zorgverlener moet in ieder geval met de SBI-code staan ingeschreven: 88.10.

 • BTW-nummer
  Uw zorgverlener moet bekend staan als ondernemer. De naam- en adresgegevens van de zorgverlener moet overeenkomen met de vermeldingen bij de AGB-code en de Kvk-inschrijving. Een btw-nummer of btw-identificatienummer is een uniek nummer voor een bedrijf. Na inschrijving bij de Kamer van Koophandel kent de Belastingdienst het nummer toe als zij het bedrijf registreert als ondernemer voor de omzetbelasting.

 • Keurmerk
  Als uw zorgverlener een keurmerk heeft, dan voldoet uw zorgverlener aan de kwaliteitseisen van dat keurmerk. Heeft uw zorgverlener een HKZ-keurmerk, ISO NEN EN 15224-keurmerk, Prezo of KIWA zzp in de zorg-keurmerk? Dan voldoet uw zorgverlener vanzelf aan de overige eisen van de gemeente.

Wat controleert de gemeente nog meer als uw zorgverlener geen keurmerk heeft?

Het kan gebeuren dat uw zorgverlener geen keurmerk heeft zoals eerder benoemd. Dan controleert de gemeente of de zorgverlener aan de overige eisen voldoet.

De gemeente kijkt dan naar de volgende punten:

 • Meldcode Signalering huiselijk geweld en kindermishandeling
  Uw zorgverlener heeft een meldcode volgens het ‘Besluit verplichte meldcode’ vastgesteld. Hierin wordt stapsgewijs aangegeven hoe er met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan. De meldcode draagt eraan bij dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden. De zorgverlener bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode als er meerdere personen in dienst zijn.

 • Regeling calamiteiten en geweldsincidenten
  Uw zorgverlener heeft een interne regeling opgesteld met betrekking tot het melden van calamiteiten en geweldsincidenten. De zorgverlener moet ervoor zorgen dat de inhoud van deze regeling bekend is bij alle medewerkers, vrijwilligers en cliënten.

 • AVG
  Uw zorgverlener moet voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De gemeente controleert daarom of er privacyverklaring is opgesteld.

 • Klachten- en geschillenregeling
  Uw zorgverlener moet een goede en laagdrempelige regeling hebben vastgesteld. Als een cliënt een klacht heeft over gedragingen van de zorgverlener tegenover de cliënt, staat in de regeling hoe de klacht wordt afgehandeld. De zorgverlener moet ervoor zorgen dat de inhoud van deze regeling bekend is bij alle medewerkers, vrijwilligers en cliënten. Ook moet uw zorgverlener een onafhankelijke geschillencommissie hebben.

 • Kwaliteitsplan van de organisatie
  Uw zorgverlener heeft een intern kwaliteitsplan, waaruit blijkt hoe de kwaliteit in de organisatie duurzaam is geborgd (inclusief veiligheid, doeltreffendheid en clientgerichtheid). Dit plan wordt periodiek geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.

 • Vervanging bij ziekte of verlof
  Het is belangrijk dat uw zorg doorgaat als uw zorgverlener ziek is of vakantie heeft. Uw zorgverlener moet daarom vervanging hebben geregeld. Een zzp’er sluit bijvoorbeeld een overeenkomst af met een andere zorgverlener. Of de instelling zorgt dat iemand anders uw zorg (tijdelijk) kan overnemen.

 • Als uw zorgverlener een instelling of organisatie is
  Als uw zorgverlener een instelling of organisatie is, kijkt de gemeente ook nog naar de volgende punten:
     â—‹ Medezeggenschap
        Werken er meer dan 10 zorgverleners bij de organisatie of instelling? Dan
        moet de zorgverlener een regeling voor medezeggenschap van cliënten
        hebben. De regeling beschrijft hoe cliënten medezeggenschap hebben in
        voorgenomen besluiten van de zorgverlener. Het gaat dan vooral over
        besluiten die gaan over diensten of voorzieningen voor cliënten. En die
        belangrijk zijn voor gebruikers.
  Werken er minder dan 10 zorgverleners bij de organisatie of instelling? Dan
  moet duidelijk zijn hoe de zorgverlener cliënten over voorgenomen besluiten
  informeert. En hoe de zorgverlener zorgt dat het voor de cliënten begrijpelijk
  is.

 

Controle van uw zorgverlener(s)

Voordat het pgb-gesprek plaats zal vinden, levert u gegevens aan over uw zorgverlener(s). Zo kan de gemeente controleren of uw zorgverlener(s) aan de gestelde eisen voldoen. Dit zal tijdens het pgb-gesprek verder ter sprake komen.

Ook mag u uw informele zorgverlener niet betalen vanuit een formeel budget of andersom.

 

Uitbetalen van uw zorgverlener(s)

Bij het afsluiten van een zorgovereenkomst vraagt de SVB u te kiezen voor een manier van uitbetalen van uw zorgverlener(s). U krijgt dan de keuze uit betalen op basis van declaratie achteraf of een vast bedrag automatisch uitbetalen per maand.

 Het systeem van de SVB (MijnPGB) gaat veranderen, wat betekent dat gemeenten kunnen bepalen of zij automatische betalingen per maand toestaan of niet. Gemeente Oosterhout heeft besloten om automatische maandbetalingen bij “overeenkomsten van opdracht” niet meer toe te staan. Alleen bij arbeidsovereenkomsten is dit nog toegestaan.

Let op: Dit betekent dat u pas achteraf de geleverde zorg kunt declareren.

Als u ervoor zou kiezen om de betalingen voor zorgverleners met een overeenkomst van opdracht alsnog op automatisch betalen te zetten en u past dit niet aan op aangeven van de gemeente, dan heeft de gemeente het recht om uw pgb te beëindigen. Ook zult u na de aanpassing van het systeem “MijnPGB” uw zorgverlener(s) niet meer kunnen betalen. Het is dus verstandig om de manier van uitbetalen goed te zetten bij de SVB.

Maximum tarieven per 1 januari 2023:

 FormeelInformeel
Begeleiding€ 49,40 per uur         € 14,51 per uur
Hulp bij het huishouden 1 (Hbh1)€ 29,40 per uur€ 14,51 per uur
Hulp bij het huishouden 2 (Hbh2)€ 31,80 per uur€ 14,51 per uur
Vervoer (alleen bij indicatie voor vervoer)€ 5,63 per dag
Rolstoelvervoer (alleen bij indicatie voor vervoer)€ 16,68 per dag

 

* Eerstegraads familieleden: partner, ouders, schoonouders, kinderen, schoonzoons, schoondochters.

Tweedegraadsfamilieleden: broers, zussen, kleinkinderen, opa's, oma's, schoonzussen, zwagers, stiefzussen, stiefbroers

** Het informele tarief is gebaseerd op het wettelijk minimum uurloon inclusief vakantiegeld en vakantie-uren (bron SVB).

 

Let op: Per augustus 2021 controleert de gemeente of uw zorgverlener voldoet aan de gestelde eisen bij nieuwe aanvragen voor pgb.

In de loop van 2021 gaat de gemeente ook bij bestaande zorgovereenkomsten controleren of zorgverleners voldoen aan de eisen. De gemeente zal u hierover per brief informeren.

 

Eigen bijdrage

Zorg of ondersteuning wordt betaald door de gemeente. Soms moet u zelf meebetalen aan de zorg. Dat heet de eigen bijdrage. U mag die eigen bijdrage niet uit het budget betalen.

De hoogte van de eigen bijdrage is in 2021 en in 2022 € 19,00 per maand. U krijgt elke maand een rekening van het CAK.

 

Belasting betalen

Uw zorgverlener ontvangt een bruto bedrag. Dit betekent dat uw zorgverlener nog belasting en premies moet betalen aan de Belastingdienst. De SVB kan u hier meer over vertellen. 

Ontvangt uw zorgverlener een uitkering? Dan kunnen uw betalingen uit het pgb gevolgen hebben voor de (hoogte van de) uitkering van uw zorgverlener. Uw zorgverlener moet dit zelf melden bij de uitkeringsinstantie.