Beschrijving

Let op!

Waar vind ik informatie over PGB's in relatie tot het coronavirus?

Met vragen over het PGB verwijzen wij naar de antwoorden die de SVB in afstemming met ZN, de VNG en VWS heeft geformuleerd. Voorbeelden van vragen zijn:

• Hoe omgaan met het wegvallen van ondersteuning en (jeugd)zorg in geval van een persoonsgebonden budget?

• Hoe omgaan met de betaling van weggevallen ondersteuning?

 

Een pgb is een persoonsgebonden budget. Met een pgb kiest u zelf van wie u uw hulp krijgt. Of waar u uw hulpmiddel(en) koopt of huurt. Met een pgb maakt u zelf afspraken over veilige en goede ondersteuning. Dit geeft veel vrijheid, maar ook veel verantwoordelijkheden. Want u moet zich houden aan de regels die horen bij het pgb.

Een pgb moet u besteden aan het doel waarvoor u het krijgt. Krijgt u bijvoorbeeld een pgb voor hulp bij het huishouden? Dan moet u het pgb ook aan dat doel besteden.

Trekkingsrecht

U maakt zelf de afspraken met uw zorgverleners. Maar u krijgt het budget niet op uw eigen bankrekening gestort. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaalt uw zorgverleners uit namens u. Dit wordt “trekkingsrecht” genoemd. Het grote voordeel hiervan is dat de verantwoording van het pgb veel eenvoudiger wordt. Ook neemt de SVB een groot deel van uw financiële administratie over.

Verantwoordingsvrije bedrag

Soms mag u een deel van uw pgb gebruiken voor kleine uitgaven. Dit noemen we het verantwoordingsvrije bedrag.

Vanaf 1 januari 2019 geldt in de gemeente Oosterhout geen vrij besteedbaar bedrag. Dit betekent dat u alle bestedingen uit het pgb moet verantwoorden.

Hoogte van het budget  

De hoogte van het budget is afhankelijk van de ondersteuning die u nodig heeft. In de beschikking staat hoe hoog uw budget is en voor welke periode dit geldig is.

Wijzigt uw ondersteuningsvraag tussentijds?

Neem contact op met de gemeente Oosterhout. Als uw beschikking wijzigt, kan dit gevolgen hebben voor de hoogte van het budget.

Past een PGB bij uw situatie?

- U woont in de gemeente Oosterhout, maar niet in een zorginstelling.
- U zit niet in detentie.
- U hebt een indicatie voor begeleiding, rolstoel, vervoersvoorziening (geen collectief vervoer) en/of woonvoorzieningen (van niet-bouwkundige aard).
- U kunt zelf uw hulp en/of hulpmiddel(en) regelen of u hebt iemand die u daarbij helpt.

Wilt u weten of een pgb bij u past? Doe de test op www.pgb-test.nl

Zorg en ondersteuning inkopen

Koopt u zorg en ondersteuning in met een pgb? Dan is het belangrijk dat u een goed beeld heeft van welke zorg u precies nodig heeft. Kijk daarom van tevoren welke mogelijkheden er zijn. U moet niet alleen inzicht hebben in uw zorgvraag en –behoefte, ook moet u dit kunnen verwoorden. U moet duidelijk kunnen

beargumenteren waarom u juist die zorg en ondersteuning wilt inkopen met een pgb. Sommige zorg en ondersteuning is er namelijk ook in natura. Bovendien mag u niet álle zorg met een pgb inkopen.

De regels hierover moet u zelf kunnen uitzoeken. Als u de zorg en ondersteuning mag inkopen vanuit een pgb, dan is het regelen van de zorgverlening de volgende stap. Welke zorg wilt u inkopen? Wie moet u bijvoorbeeld in dienst nemen, voor hoeveel uur en tegen welk tarief? Ook dit moet u zelf gaan organiseren.

U moet dus zelfstandig kunnen handelen. Met een pgb bepaalt u de zorginkoop en wie de zorg verleent. Dit betekent dat u zorgvuldig keuzes voor uzelf moet kunnen maken.

Beheert u het pgb voor iemand anders? Dan zijn deze keuzes in het belang van de budgethouder.

 

Zorgverleners kiezen en coördineren

U bent met een pgb zelf verantwoordelijk voor het inkopen van zorg. Hiervoor neemt u zorgverleners in dienst. De afspraken met zorgverleners legt u vast in

zorgovereenkomsten. U moet daarom, op basis van de zorgbehoefte, passende zorgverleners kunnen vinden en selecteren. Daarnaast is het belangrijk dat u kunt beoordelen en beargumenteren of de geleverde zorg van goede kwaliteit is. Waar nodig stuurt u bij of grijpt u in.

U coördineert de inzet van uw zorgverleners zodat de zorg door kan gaan. Ook bij verlof en ziekte. U moet kunnen garanderen dat er altijd een veilige situatie met alle nodige zorg is. Is een van uw zorgverleners ziek, gaat iemand met (zwangerschaps)verlof of eindigt de overeenkomst? Zorg dan dat er altijd vervanging is en dat de afspraken hierover zijn vastgelegd.

U moet tussendoor controleren of alles volgens afspraak verloopt. Bijvoorbeeld of de zorgverlener genoeg uren maakt. Omgekeerd moet u kunnen laten zien dat u de zorg inkoopt waarvoor u het geld gekregen hebt.

Tip: Teken niet vooraf lege urenbriefjes, maar controleer achteraf het aantal uren.

 

Werk- of opdrachtgever zijn

Als u een pgb hebt, bent u automatisch werk- of opdrachtgever van een zorgverlener. Daarom is het belangrijk dat u genoeg basiskennis en vaardigheden hebt die hierbij horen. U bent namelijk niet alleen verantwoordelijk voor het aansturen en beoordelen van de zorgverleners. Maar ook voor een veilige en vertrouwde werkomgeving.

Ook juridische en arbeidsrechtelijke zaken horen bij het pgb-beheer en uw rol van werk- of opdrachtgever. Denk aan vragen over ontslag, bezwaar maken bij betrokken instanties of aansprakelijkheidsvraagstukken.

Weet u hier niet genoeg van? Dan moet u informatie hierover zelf kunnen vinden of u laten adviseren.

 

Administratie bijhouden 

Wanneer u gaat werken met een pgb krijgt u te maken met verschillende personele, juridische en financiële zaken. U moet daarom een overzichtelijke pgb-administratie bijhouden. Zo bergt u de administratie bijvoorbeeld zorgvuldig op in mappen, digitaal of op papier.

Een overzichtelijke pgb-administratie is niet alleen handig voor uzelf. U hebt de administratie ook nodig als de gemeente daarom vraagt.

U moet meerdere stappen doorlopen bij een pgb. Daarom is het belangrijk dat u formulieren kunt lezen en begrijpen. En dat u deze goed en volledig kunt invullen. Denk daarbij aan aanvraagformulieren of zorgovereenkomsten.

Maar ook moet u een budgetplan of een zorg- en ondersteuningsplan kunnen opstellen. Hebt u hulp nodig bij deze stappen? Schakel deze hulp dan zelf op tijd in.

Verder verwacht de gemeente van u dat u goed op de hoogte bent van de rechten en plichten die horen bij een pgb. Of dat u deze gemakkelijk (online) weet te vinden. Het is daarom handig als u basis digitale vaardigheden heeft: omgaan met een computer, websites bezoeken en e-mailen.

 

Verantwoording afleggen

U moet in staat zijn om pgb-declaraties in te vullen en te controleren. Ook dient u ze op tijd in bij de SVB. Het geld dat u uitgeeft uit uw budget, moet u kunnen verantwoorden. Anders loopt u het risico dat zorgverleners niet op tijd betaald worden. Daarom hebt u een actueel overzicht van alle gewerkte uren van de

zorgverleners en de bestedingen. Dit geeft u ook inzicht in het beschikbare budget. Hiermee voorkomt u dat er aan het einde van het jaar een tekort ontstaat en u geen zorg meer kunt inkopen.

 

Uw budget in de gaten houden

Het is belangrijk dat u de uitgaven uit uw pgb goed in de gaten houdt. Zo voorkomt u dat uw pgb te snel op gaat. Ook stuurt de SVB u een paar keer per jaar een overzicht van uw budget per post.

U kunt op elk moment van de dag uw budget bekijken in “Mijn PGB” op de website van de SVB. Hier kunt u bijvoorbeeld uw budget bekijken en in de gaten houden. U kunt er ook uw zaken regelen. Zoals uw facturen naar de SVB sturen. Dat noemt de SVB declaraties. U kunt ook de gegevens van uw zorgverlener wijzigen. 

Om “Mijn PGB” te gebruiken hebt u DigiD nodig. Hebt u geen DigiD? Dan kunt u DigiD aanvragen via de website www.digid.nl.

 

Actief communiceren

Als u een pgb hebt, krijgt u te maken met veel verschillende partijen. Zoals de gemeente, zorgverleners en de SVB. Wees in uw communicatie assertief en proactief. Zo beantwoordt u brieven op tijd en maakt u afspraken met zorgverleners en legt u deze vast.

Wanneer er wijzigingen in uw (zorg)situatie zijn, moet u weten welke wijzigingen u wel en niet aan welke instantie moet doorgeven. U trekt op tijd aan de bel bij de gemeente als uw zorgsituatie verandert. Dit geldt ook voor verhuizingen of een (langdurig) verblijf in het ziekenhuis of in het buitenland. Dit geeft u ook door aan de gemeente of de SVB.

Verandert er iets in een zorgovereenkomst? Dan moet u dit altijd doorgeven, zowel bij de gemeente als bij de SVB.

 

Hulp bij budgetbeheer

Bij een pgb komt veel kijken. Kunt of wilt u niet alles zelf regelen? U kunt iemand anders vragen u te helpen met het beheer van het pgb

Als het budget beheerd wordt door een derde, regelt hij/zij het pgb voor u. Ook is hij/zij verantwoordelijk voor alle verplichtingen, zoals het ondertekenen van formulieren, voeren van het pgb-gesprek en het kiezen van goede zorgverleners.
Als iemand anders uw budget gaat beheren, wordt er een verklaring ondertekend tijdens het pgb-gesprek door u. uw budgetbeheerder en eventueel uw wettelijk vertegenwoordiger.

Soms is het verplicht
Hebt u dementie, een verstandelijke beperking, ernstige psychische problemen of schulden? Of hebt/krijgt u een beschikking voor ondersteuning bij de administratie? Dan bent u verplicht om een budgetbeheerder namens u aan te stellen.

Voorwaarden aan de budgetbeheerder
U kiest zelf wie het budget gaat beheren namens u. Hij of zij moet wel aan de volgende voorwaarden voldoen:

- Zit niet in detentie
- Kan aan alle pgb-verplichtingen voldoen
- Is de Nederlandse taal machtig in woord en geschrift
- Heeft niet zelf een indicatie of hulpvraag op het gebied van begeleiding en/of administratie
- Is geen zorgverlener van u, tenzij u eerste- of tweedegraads familie bent
- Krijgt geen vergoeding uit het pgb voor zijn taken als budgetbeheerder
- Heeft geen betalingsproblemen (zoals WSNP, faillissement of uitstel van betaling)
- Staat niet zelf onder bewind of onder curatele
- Is niet eerder vertegenwoordiger geweest waarbij niet aan de verplichtingen is voldaan
- Is aanwezig bij alle gesprekken over het pgb
- Is altijd eerste contactpersoon voor de gemeente.

PGB aanvragen voor hulpmiddelen en/of een vervoersvoorziening

Wilt u hulpmiddelen en/of een vervoersvoorziening (bijvoorbeeld een rolstoel of een scootmobiel) zelf inkopen? Zó vraagt u in 4 stappen een pgb aan voor hulpmiddelen en/of een vervoersvoorziening.

 1. Vraag een beschikking aan bij de gemeente Oosterhout.
  Geef in het gesprek met het Sociaal Wijkteam Oosterhout aan dat u zelf uw ondersteuning met een pgb wilt regelen. Hebt u al een beschikking voor hulp bij het huishouden en/of begeleiding, maar nog geen pgb? Neem dan contact op met het Sociaal Wijkteam Oosterhout.

 2. Stuur het Plan van Aanpak terug.
  In het Plan van Aanpak staan de resultaatgebieden. U ondertekent het Plan van Aanpak. U stuurt het plan van aanpak binnen 2 weken terug.

 3. Vraag een offerte op bij de leverancier en stuur die naar de gemeente.
  Voor geïndiceerde hulpmiddelen benadert u een leverancier. U kunt het hulpmiddel bij de leverancier huren of kopen. Vraag een offerte aan bij de leverancier en stuur die naar de gemeente. De gemeente vergelijkt de prijs in de offerte met de tarieven die de gemeente hanteert. Als de prijs in de offerte hoger ligt dan de tarieven van de gemeente, kunt u ervoor kiezen het verschil zelf bij te betalen.

 4. Schaf de voorziening aan.
  De kosten betaalt u uit het pgb. U sluit ook met de leverancier een reparatie- en onderhoudscontract af. Indien nodig sluit u een verzekering af, bijvoorbeeld bij een scootmobiel.

Van alle uitgaven die u uit het PGB gedaan heeft, moet u bewijsstukken (contracten, facturen) bewaren. De gemeente kan u namelijk vragen deze bewijsstukken te overleggen. Als u dat niet kunt, dan kan de gemeente het pgb geheel of gedeeltelijk van u terugvorderen.

 

PGB aanvragen voor hulp bij het huishouden en/of begeleiding

Wilt u zelf uw ondersteuning regelen? Zó vraagt u in 6 stappen een pgb aan voor hulp bij het huishouden en/of begeleiding:

 1. Vraag een beschikking aan bij de gemeente Oosterhout.
  De medewerker van het Sociaal Wijkteam kijkt of u in aanmerking komt voor een maatwerkvoorziening. Als u in aanmerking komt voor een maatwerkvoorziening stelt u samen een plan van aanpak op.

 2. Voer het pgb-gesprek.
  De pgb-consulent zal u uitnodigen voor een pgb-gesprek. In dit gesprek bespreekt u waarom u kiest voor een pgb. Ook bespreekt u hoe u de ondersteuning gaat inrichten en met welke zorgverlener(s). De pgb-consulent kijkt dan ook of u (eventueel met hulp) in staat bent om een pgb te beheren.
  Kunt of wilt u niet alles zelf regelen? Dan kunt u iemand anders vragen u te helpen met het beheer van het pgb. Het pgb-gesprek wordt dan met hem/haar gevoerd in uw bijzijn.

  U kunt zich voorbereiden op het pgb-gesprek. Onder "Formulieren" vindt u een voorbeeld van de vragenlijst. Dit kunt u gebruiken bij het voorbereiden op het pgb-gesprek.

  Het pgb-gesprek is verplicht om voor een pgb in aanmerking te kunnen komen.

 3. Het pgb wordt goed- ofafgekeurd
  Als het pgb wordt goedgekeurd:
  Bij een positief advies stuurt de medewerker van de gemeente Oosterhout u het plan van aanpak toe. U ondertekent het plan van aanpak en stuurt het plan van aanpak binnen 2 weken terug. U ontvangt een beschikking van de gemeente zodra uw aanvraag isgoedgekeurd. De gemeente brengt de SVB op de hoogte van uw pgb.

  Als het pgb wordt afgekeurd:
  De pgb-consulent neemt telefonisch contact met u op en geeft aan waarom het aangevraag pgb is afgekeurd. De pgb-consulent bespreekt met u wat voor mogelijkheden er verder zijn. Bij een afgekeurde aanvraag pgb wordt de medewerker van de gemeente hiervan op de hoogte gesteld en gaat opnieuw contact opnemen met u.

  Let op: Wanneer een pgb-aanvraag wordt afgekeurd, betekent dit niet dat u geen zorg ontvangt. U ontvangt wel zorg, alleen niet via een pgb.

 4. Maak afspraken met uw zorgverlener(s)
  Degene van wie u zorg of ondersteuning krijgt heet een zorgverlener. Dit kan bijvoorbeeld een zorginstelling zijn, maar ook een familielid of uw partner. U maakt met uw zorgverlener(s) afspraken over uw zorg. Zoals de tijden waarop u zorg krijgt en wat u daarvoor betaalt.
  Er zijn 4 verschillende zorgovereenkomsten. Welke u moet gebruiken hangt af van wie de zorg aan u verleent. Op de website van de SVB kiest u de juiste zorgovereenkomst.
  Hebt u al een zorgovereenkomst en wilt u iets wijzigen? Of wilt u de overeenkomst beëindigen? Kies het juiste wijzigingsformulier van de SVB.


 5. Controle van de zorgovereenkomst
  De SVB controleert of de zorgovereenkomst goed en helemaal is ingevuld. Ook bekijkt de SVB de overeenkomst arbeidsrechtelijk.
  Daarna beoordeelt de gemeente de zorgovereekomst. De SVB stuurt u een brief als de gemeente akkoord is met de zorgovereenkomst. Hierin staat ook het maximumtarief dat u mag betalen aan uw zorgverlener(s). Dit is de maximale vergoeding die u per uur aan uw zorgverlener(s) mag betalen uit uw pgb. Wilt u meer betalen? Dan moet u dit zelf bijbetalen.

  Let op: Zolang er geen (door de gemeente) goedgekeurde zorgovereenomst is, kunt u niet declareren. Neemt u dan toch zorg af, dan is dit uw eigen verantwoordelijkheid.

 6. Alles goedgekeurd?
  Als alles is goedgekeurd, dan kan de SVB namens u uw zorgverlener(s) uitbetalen. Binnen 4 weken declareert u uw zorg bij de SVB. Zij betalen dan uw zorgverlener(s).

 

 Wijzigingen

Is er iets veranderd in uw (gezins)situatie? Of is uw zorgvraag veranderd? Neem dan contact op met de gemeente Oosterhout.

Wilt u iets veranderen in de zorgovereenkomst? Of hebt u een nieuwe zorgverlener? Neem dan contact op met de SVB

Wilt u een beschikking of een pgb aanvragen? Is er iets veranderd in uw situatie? Of wilt u uw beschikking wijzigen? Neem contact op met de gemeente Oosterhout via telefoonnummer 140162Hebt u vragen over uw pgb of de betalingen? Hebt u een andere zorgverlener of wijzigt de zorgovereenkomst? Is uw zorgverlener ziek of hebt u een conflict met uw zorgverlener? Neem dan contact op met de SVB:
Postadres: Postbus 8038, 3503 RA Utrecht
Telefoon: 030-264 82 00
E-mailadres: pgb@svb.nl

Hoeveel mag u zorgverlener(s) betalen?

U spreekt met uw zorgverlener(s) af hoeveel u betaalt voor de ondersteuning. Maar u mag niet meer betalen dan het maximale tarief. Hoeveel dat is, hangt af van de situatie.

Er is sprake van een formele zorgverlener als hij/zij geen eerste- of tweedegraads familie* van u is én:

- BIG-geregistreerd is; of

- Bij de Kamer van Koophandel ingeschreven is als zorg-gerelateerde instelling; of

- Een zelfstandige zonder personeel (zzp'er) is, die bij de Kamer van Koophandel staat ingeschreven als zorgverlener.

 

Er is sprake van een informele zorgverlener als hij/zij:

- Niet voldoet aan de criteria voor een formele zorgverlener en/of

- (Schoon)familie in de eerste of tweede graad* is.

 

Maximum tarieven per 1 januari 2021:

 FormeelInformeel 
Begeleiding€  46,17 per uur/dagdeel         €  12,64 per uur
Hulp bij het huishouden 1 (Hbh1)€  27,00 per uur€  12,64 per uur
Hulp bij het huishouden 2 (Hbh2)€  28,80 per uur €  12,64 per uur
Vervoer (alleen bij indicatie voor vervoer)€ 5,18 per dag
Rolstoelvervoer (alleen bij indicatie voor vervoer)€ 15,53 per dag

    

* Eerstegraads familieleden: partner, ouders, schoonouders, kinderen, schoonzoons, schoondochters.

Tweedegraadsfamilieleden: broers, zussen, kleinkinderen, opa's, oma's, schoonzussen, zwagers, stiefzussen, stiefbroers

** Het informele tarief is gebaseerd op het wettelijk minimum uurloon inclusief vakantiegeld en vakantie-uren (bron SVB).

 

Let op: Vanaf 1 januari 2021 worden alle lopende PGB's (informeel) omgezet naar het tarief gebaseerd op het wettelijk minimum loon.

 

Eigen bijdrage

Zorg of ondersteuning wordt betaald door de gemeente. Soms moet u zelf meebetalen aan de zorg. Dat heet de eigen bijdrage. U mag die eigen bijdrage niet uit het budget betalen.

De hoogte van de eigen bijdrage is in 2021 € 19,00 per maand. U krijgt elke maand een rekening van het CAK.

 

Belasting betalen

Uw zorgverlener ontvangt een bruto bedrag. Dit betekent dat uw zorgverlener nog belasting en premies moet betalen aan de Belastingdienst. De SVB kan u hier meer over vertellen. 

Ontvangt uw zorgverlener een uitkering? Dan kunnen uw betalingen uit het pgb gevolgen hebben voor de (hoogte van de) uitkering van uw zorgverlener. Uw zorgverlener moet dit zelf melden bij de uitkeringsinstantie.