Alleen het saneren van landbodem en op de zogenaamde droge(re) oevergebieden van de waterbodem, valt onder de activiteit. Het saneren van de waterbodem, zoals de bodem van een sloot, rivier of een meer, valt er niet onder.

Het saneren van de bodem is: het beperken of ongedaan maken van de blootstelling aan de verontreiniging in de bodem. Dit kan door de bodemverontreiniging weg te nemen door de grond te ontgraven en af te voeren. Of door het wegnemen van de contactmogelijkheden door het aanbrengen van een afdeklaag op de verontreinigde bodemlaag.

Als u een bodem gaat saneren, dan moet u dat 4 weken voor aanvang van de sanering melden. U doet de melding via het omgevingsloket.

Beschrijving

Afhankelijk van de uit voeren activiteiten kunt u te maken krijgen met een bodemverontreiniging. Mogelijk kunt u enkel de activiteiten uitvoeren indien de bodem wordt gesaneerd. Denk hierbij b.v. aan bouwactiviteiten op een bodemgevoelige locatie. Tevens is het mogelijk dat u een bodemsanering wilt uitvoeren op vrijwillige basis om bijvoorbeeld een gerichte kwaliteitsverbetering van de bodem.

Standaard aanpak voor bodemsanering kan bestaan uit

 • Afdekken, met een duurzaam aaneengesloten verhardingslaag, of met een leeflaag (grond/ baggerspecie) minimaal 1,0 meter dik met een kwaliteit die voldoet aan de functie (landbouw/ natuur, wonen of industrie)
 • Verwijderen van verontreiniging, in overeenstemming met de functie
 • Combinatie.

Bij het uitvoeren van een activiteit onder algemene regels vindt geen goedkeuring vooraf of achteraf door het bevoegd gezag plaats. Degene die de activiteit uitvoert heeft zelf de verantwoordelijkheid om de sanering uit te voeren volgens het Bal, het omgevingsplan en/of een maatwerkvoorschrift.

Onder de Omgevingswet zijn regels opgenomen voor het graven in de bodem en het saneren van de bodem. In bepaalde situaties geldt overgangsrecht waardoor de regels uit de Wet bodembescherming van toepassing blijven.

Het overgangsrecht regelt dat voor bepaalde locaties de Wet bodembescherming (Wbb) van toepassing blijft. Dan gaat het om locaties waarvan de bodemverontreiniging of een voorgenomen sanering bekend is bij de overheid. Het bevoegd gezag Wbb heeft dan meestal eerder al een besluit (beschikking) over deze locaties en verontreinigingen genomen

Een bodemsanering moet u laten uitvoeren door een gespecialiseerd bedrijf. En laten voorafgaan door een melding via het omgevingsloket.

Ga naar het omgevingsloket. Doe de vergunningencheck. Uit de vergunningencheck blijkt of u wel of geen melding moet doen. Als u een melding moet doen, volg dan de verdere instructies op het omgevingsloket.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de vakgroep bodem, via 14 0162 of via het e-mail adres bodeminfo@oosterhout.nl.

Meldplicht 

Ten minste 4 weken vóór start melden onder overlegging van de volgende gegevens:

 • Voorafgaand onderzoek
 • Keuze saneringsaanpak (afdekken, verwijderen van verontreiniging of een combinatie)
 • Indien van toepassing, gegevens afdekken (type, situering, hoeveelheden af te voeren/ herschikken)
 • Indien van toepassing, gegevens ontgraving (situering, hoeveelheden af te voeren, bodemfunctieklasse)
 • Indien van toepassing maatregelen om uitdamping van vluchtige stoffen tegen te gaan
 • Indien van toepassing lozingsroutes Bodem onder de Omgevingswet 2022, versie 3.0 46 van 75

Informatieplicht Ten minste 4 weken vóór start activiteit informeren over: 

 • Begrenzing
 • Datum start Ten minste 1 week vóór start activiteit informeren over:
  • Gegevens aannemer SIKB BRL 7000
  • Gegevens MKB-er SIKB BRL 6000

Ten hoogste 4 weken na het beëindigen van de activiteit een evaluatieverslag aanleveren met: 

 • Resultaten MKB
 • Indien van toepassing een onderzoek waaruit blijkt dat de binnenlucht voldoet aan de TCL
 • Indien van toepassing informatie over de gebruiksbeperkingen en/ of de nazorg

Aan een melding zijn geen kosten verbonden.

Alleen het saneren van landbodem en op de zogenaamde droge(re) oevergebieden van de waterbodem, valt onder de activiteit. Het saneren van de waterbodem, zoals de bodem van een sloot, rivier of een meer, valt er niet onder.

Het saneren van de bodem is: het beperken of ongedaan maken van de blootstelling aan de verontreiniging in de bodem. Dit kan door de bodemverontreiniging weg te nemen door de grond te ontgraven en af te voeren. Of door het wegnemen van de contactmogelijkheden door het aanbrengen van een afdeklaag op de verontreinigde bodemlaag.

Als u een bodem gaat saneren, dan moet u dat 4 weken voor aanvang van de sanering melden. U doet de melding via het omgevingsloket.

Beschrijving

Afhankelijk van de uit voeren activiteiten kunt u te maken krijgen met een bodemverontreiniging. Mogelijk kunt u enkel de activiteiten uitvoeren indien de bodem wordt gesaneerd. Denk hierbij b.v. aan bouwactiviteiten op een bodemgevoelige locatie. Tevens is het mogelijk dat u een bodemsanering wilt uitvoeren op vrijwillige basis om bijvoorbeeld een gerichte kwaliteitsverbetering van de bodem.

Standaard aanpak voor bodemsanering kan bestaan uit

 • Afdekken, met een duurzaam aaneengesloten verhardingslaag, of met een leeflaag (grond/ baggerspecie) minimaal 1,0 meter dik met een kwaliteit die voldoet aan de functie (landbouw/ natuur, wonen of industrie)
 • Verwijderen van verontreiniging, in overeenstemming met de functie
 • Combinatie.

Bij het uitvoeren van een activiteit onder algemene regels vindt geen goedkeuring vooraf of achteraf door het bevoegd gezag plaats. Degene die de activiteit uitvoert heeft zelf de verantwoordelijkheid om de sanering uit te voeren volgens het Bal, het omgevingsplan en/of een maatwerkvoorschrift.

Onder de Omgevingswet zijn regels opgenomen voor het graven in de bodem en het saneren van de bodem. In bepaalde situaties geldt overgangsrecht waardoor de regels uit de Wet bodembescherming van toepassing blijven.

Het overgangsrecht regelt dat voor bepaalde locaties de Wet bodembescherming (Wbb) van toepassing blijft. Dan gaat het om locaties waarvan de bodemverontreiniging of een voorgenomen sanering bekend is bij de overheid. Het bevoegd gezag Wbb heeft dan meestal eerder al een besluit (beschikking) over deze locaties en verontreinigingen genomen

Een bodemsanering moet u laten uitvoeren door een gespecialiseerd bedrijf. En laten voorafgaan door een melding via het omgevingsloket.

Ga naar het omgevingsloket. Doe de vergunningencheck. Uit de vergunningencheck blijkt of u wel of geen melding moet doen. Als u een melding moet doen, volg dan de verdere instructies op het omgevingsloket.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de vakgroep bodem, via 14 0162 of via het e-mail adres bodeminfo@oosterhout.nl.

Meldplicht 

Ten minste 4 weken vóór start melden onder overlegging van de volgende gegevens:

 • Voorafgaand onderzoek
 • Keuze saneringsaanpak (afdekken, verwijderen van verontreiniging of een combinatie)
 • Indien van toepassing, gegevens afdekken (type, situering, hoeveelheden af te voeren/ herschikken)
 • Indien van toepassing, gegevens ontgraving (situering, hoeveelheden af te voeren, bodemfunctieklasse)
 • Indien van toepassing maatregelen om uitdamping van vluchtige stoffen tegen te gaan
 • Indien van toepassing lozingsroutes Bodem onder de Omgevingswet 2022, versie 3.0 46 van 75

Informatieplicht Ten minste 4 weken vóór start activiteit informeren over: 

 • Begrenzing
 • Datum start Ten minste 1 week vóór start activiteit informeren over:
  • Gegevens aannemer SIKB BRL 7000
  • Gegevens MKB-er SIKB BRL 6000

Ten hoogste 4 weken na het beëindigen van de activiteit een evaluatieverslag aanleveren met: 

 • Resultaten MKB
 • Indien van toepassing een onderzoek waaruit blijkt dat de binnenlucht voldoet aan de TCL
 • Indien van toepassing informatie over de gebruiksbeperkingen en/ of de nazorg

Aan een melding zijn geen kosten verbonden.