Gaat u grond verplaatsen, aanvoeren of afvoeren? Dan dient u rekening te houden met de kwaliteit van de grond. Omdat we de bodem die schoon is, schoon willen houden is er een wettelijke verplichting om de kwaliteit van de grond die verplaatst, aangevoerd of afgevoerd wordt te kennen.

Als de kwaliteit niet aan de normen voldoet moeten er aanvullende maatregelen genomen worden.

Met de Nota Bodembeheer en bijbehorende bodemkwaliteitskaart kunnen partijen grond makkelijker worden toegepast binnen de deelnemende gemeenten door eenduidig beleid binnen de regio.

Beschrijving

In samenwerking met omliggende gemeentes heeft de gemeente Oosterhout een bodemkwaliteitskaart laten opstellen. De bodemkwaliteitskaart is een kaart waarop de diffuse bodemkwaliteit (de achtergrondkwaliteit) van de gebieden binnen Oosterhout te zien is. Een bodemkwaliteitskaart is voorzien van een Nota bodembeheer (pdf, 66 mb). In de Nota staat het beleid beschreven en hoe met de bodemkwaliteitskaart moet worden omgegaan. 

Voor PFAS is eveneens een bodemkwaliteitskaart beschikbaar. De informatie is via onderstaande link op te vragen:

 
De kaart is samengesteld op basis van statistische bodemgegevens van een bepaald gebied. In de bodemkwaliteitskaart zijn geen locaties opgenomen die historisch zijn belast door puntbronnen (bijv. fabriekslocaties of benzinestations). Deze informatie is op te vragen via de gemeente, zie ''Opvragen informatie over de kwaliteit van de bodem''. In een aantal gevallen kan op basis van de bodemkwaliteitskaart grondverzet plaatsvinden.

Toepassen van grond

Het is niet toegestaan om zonder melding grond toe te passen. De melding en informatieplicht geldt voor alle toepassingen van grond en baggerspecie, met uitzondering van:

  • natuurlijk persoon: toepassing door particulieren in een hoeveelheid van maximaal 25 m3. Het gaat om het toepassen door natuurlijke personen die dit niet doen voor hun beroep of bedrijf. Als de toepassing plaatsvindt door een bedrijf (in opdracht van of op verzoek van de particulier), geldt de uitzondering niet.
  • bedrijf voor telen van gewassen: voor het telen van gewassen in de open lucht mag de eigenaar grond uit landbouwgronden van het bedrijf ontgraven en op andere landbouwgronden van het bedrijf toepassen. 
  • maximaal 50 m3 grond kwaliteit landbouw/natuur: deze hoeveelheid grond moet voorzien zijn van een milieuverklaring bodemkwaliteit volgens artikel 25d Besluit bodemkwaliteit.
  • maximaal 50 m3 baggerspecie kwaliteitsklasse algemeen toepasbaar: deze hoeveelheid baggerspecie moet een milieuverklaring bodemkwaliteit hebben volgens artikel 25d Besluit bodemkwaliteit. Let op: als de initiatiefnemer deze baggerspecie toepast in de territoriale zee of in de exclusieve economische zone, dan geldt de meldplicht wel.
  • baggerspecie verspreiden op de landbodem: voor het verspreiden op aan oppervlaktewater grenzend terrein, als bedoeld in artikel 4.1269, derde lid, onder a van het Bal), geldt geen meldplicht.
  • vergunningplichtig: als een activiteit vergunningplichtig is volgens hoofdstuk 3 van het Bal, dan geldt er geen meldplicht. De gegevens die een melding moet bevatten, maken in dat geval onderdeel uit van de vergunningaanvraag. Dit kan zich voordoen bij het opvullen van een diepe plas.
  • al eerder gemeld: als er al eerder een melding is gedaan voor dezelfde toepassing, hoeft een initiatiefnemer de toepassing niet opnieuw te melden. Wel moet de initiatiefnemer gegevens en bescheiden per toe te passen partij aanleveren volgens artikel 4.1267.

Vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet doet u de meeste meldingen via het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Het Meldpunt bodemkwaliteit blijft daarna bestaan voor het raadplegen van oude meldingen en voor het indienen van meldingen die onder het overgangsrecht vallen. Meldingen voor het toepassen van grond dienen minimaal 1 week voorafgaand aan de toepassing worden ingediend. Voor grootschalige toepassingen en gereinigde grond geldt een afwijkende termijn van 4 weken.

Niet bedoeld voor…

De bodemkwaliteitskaart kan niet als milieuverklaring bodemkwaliteit worden gebruikt als grond afkomstig is van een verdachte locatie (bijvoorbeeld een voormalig tankstation) of als de grond zintuigelijk afwijkingen vertoont (bijvoorbeeld asbestverdacht materiaal). Ook is de kaart niet bedoeld voor slib of grond afkomstig uit oppervlaktewater.

Om gebruik te mogen maken van de bodemkwaliteitskaart als milieuverklaring bodemkwaliteit voor grondverzet dient een volledig ingevuld formulier 'Formulier toets herkomst' (pdf, 7 mb) te worden ingediend via bodeminfo@oosterhout.nl. Dit formulier is alleen geldig als deze door de bodemadviseur van de gemeente van herkomst is ondertekend.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de vakgroep bodem, via 14 0162 of via het e-mail adres bodeminfo@oosterhout.nl.

De aanvraag ''Formulier toets herkomst'' wordt doorgaans binnen 5 werkdagen door onze bodemadviseurs behandeld.

Aan de behandeling van de aanvraag zijn leges verbonden. De actuele leges zijn te vinden op https://lokaleregelgeving.overheid.nl. Deze kosten zijn vastgesteld in de legesverordening van de gemeente Oosterhout. De kosten voor 2024 bedragen € 28,75 per kwartier arbeid.