Beschrijving

Door veranderingen in uw lichamelijke of geestelijke gesteldheid, kan het zijn dat uw woning (in het geheel) niet meer voor u geschikt is om in te wonen. In zo'n geval is het echt niet altijd nodig om meteen te verhuizen naar een verzorgingshuis. 

In veel gevallen kunt u door het krijgen van een woonvoorziening of het aanpassen van uw woning, zelfstandig blijven wonen bevorderd. In sommige gevallen kunt u verhuizen naar een andere (meer geschikte) woning.

Als bovenstaande drie mogelijk voor u geen oplossing zijn, kunt u in een verzorgingshuis gaan wonen.

Daarnaast bestaat er sinds 1 januari 2015 de mogelijkheid om zorg te krijgen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Meer informatie over deze mogelijkheid vindt u op de website van het CIZ en de website Informatie over langdurige zorg en ondersteuning.

Om in een verzorgingshuis te kunnen wonen, heeft u een indicicatie nodig. Deze indicatie wordt afgegeven door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

U kunt zelf bij het CIZ een indicatie voor een plaats in een verzorgingshuis aanvragen via telefoonnummer (088) 78 91 000. Als u dit zelf niet kunt, kan een thuiszorginstelling of huisarts voor u de indicatie aanvragen.

Als u in een spoedsituatie acuut zorg nodig heeft, moet de indicatie altijd door de thuiszorginstelling of huisarts aangevraagd worden. U kunt namelijk zelf geen spoedaanvraag indienen.

Als u 80 jaar of ouder bent en verblijf in een verzorgingshuis is onvermijdelijk geworden, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met het verzorgingshuis van uw keuze. De instelling kan zelf besluiten of u voor een plaats in het huis in aanmerking komt. De instelling doet hierover een zogenaamde indicatiemelding aan het CIZ.