Wilt u voor uw kind vrijstelling van de leerplicht aanvragen? Of een afwijkende leerplicht? Dit doet u bij de leerplichtambtenaar van de gemeente.

Beschrijving

De gemeente mag voor uw kind vrijstelling van de leerplicht geven. Dit betekent dat het niet naar school hoeft. Dit kan bijvoorbeeld als uw kind door psychische of lichamelijke klachten geen onderwijs kan volgen. Of als uw kind naar een buitenlandse school gaat.

Zit uw kind tegen het einde van de leerplichtige periode en heeft hij of zij moeite op school? Misschien kan uw kind in dat jaar een afwijkend programma volgen. Dit is de vervangende leerplicht.

Het programma van de vervangende leerplicht bestaat uit algemeen vormend onderwijs en beroepsgericht onderwijs. Daarnaast bevat het praktijktijd. Dit is licht werk.

Als uw kind dit traject ingaat, schrijft u het in bij een instelling waar het dit aangepaste onderwijs kan volgen.

 

Samen verantwoordelijk

Ouders, scholen en gemeenten zijn samen verantwoordelijk voor de handhaving van de Leerplichtwet. Met elkaar dienen wij ervoor te zorgen dat uw kind zoveel mogelijk gebruik maakt van zijn recht op onderwijs. Dit recht geeft betere kansen in de samenleving. Maar het recht op onderwijs geeft ook zijn verplichtingen. Deze zijn geregeld in de Leerplichtwet. Zo moet u als ouders of verzorgers ervoor zorgen dat uw kind vanaf zijn vijfde jaar tot en met het jaar waarin het zeventien wordt, naar school gaat. U bent er ook verantwoordelijk voor als uw kind, om welke reden dan ook, niet naar school gaat. Dit moet u melden aan de school. De school is verantwoordelijk voor het registreren van de afwezigheid van uw kind. Het verzuim dat ongeoorloofd is, wordt bij de gemeente gemeld. De school geeft in haar schoolplan aan hoe binnen de eigen school het verzuim wordt teruggedrongen. De gemeente is verantwoordelijk voor de aanpak van het schoolverzuim.

Vrijstellingsgronden

De Leerplichtwet kent een aantal vrijstellingsgronden. Dat zijn omstandigheden waaronder een leerling geoorloofd afwezig mag zijn. De school kan, al dan niet in overleg met de leerplichtambenaar, vrijstelling van onderwijs geven in de volgende gevallen:

 • De school is gesloten. Vanzelfsprekend kan er dan voorlopig geen onderwijs worden gegeven. Ook kan het voorkomen dat het gebouw niet mag worden betreden, bijvoorbeeld na een brand.
 • De leerling is geschorst.
 • De leerling moet in schooltijd voldoen aan verplichtingen vanwege godsdienst of levensovertuiging.
 • De leerling kan door het beroep van beide ouders slechts op vakantie buiten de schoolvakantieperiode.
 • Als er andere gewichtige omstandigheden zijn.
 • De leerling is ziek.

De voorwaarden voor het aanvragen van vrijstelling van de leerplicht zijn onder andere:

 • Uw kind heeft lichamelijke of psychische problemen. De gemeente heeft hiervoor een verklaring van een arts of een psycholoog nodig.
 • Uw kind staat ingeschreven op een school in het buitenland. Bijvoorbeeld in Duitsland of België als u in de grensstreek woont.
 • Er zijn bezwaren tegen de levensbeschouwelijke richting van scholen in uw buurt.
 • U leidt met uw kind een trekkend bestaan. Bijvoorbeeld als kermisexploitant of circusmedewerker.

De voorwaarden voor het aanvragen van een vervangende leerplicht zijn onder andere:

 • Uw kind heeft moeite om de lessen op school te volgen.
 • Uw kind zit in het laatste jaar van de leerplichtige periode (vóór zijn of haar 16e jaar).
 • Uw kind is 14 jaar of ouder. Zit het kind niet in het laatste jaar van de leerplichtige periode? Dan moet u bewijzen dat uw kind niet geschikt is om volledig dagonderwijs aan een school te volgen.

Zo vraagt u vrijstelling van de leerplicht en een vervangende leerplicht voor uw kind aan:

 • U neemt samen met de school contact op met de leerplichtambtenaar.
 • U geeft onder andere door:
  • hoe oud uw kind is
  • waarom uw kind vrijstelling van de leerplicht of een vervangende leerplicht nodig heeft
  • vanaf wanneer de vrijstelling of vervangende leerplicht in moet gaan
  • bij een vervangende leerplicht: een begeleidingsprogramma voor uw kind

Gemeente Oosterhout heeft de leerplichttaken ondergebracht bij het Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant (RBL).

De leerplichtambtenaar beslist als het aangevraagde verlof meer is dan 10 lesdagen. Aanvragen moeten worden gericht aan de leerplichtambtenaar via info@rblwest-brabant.nl of per post:
Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant
Postbus 90156
4800 RH Breda

Het telefoonnummer is 076-5298110.

Meer informatie over leerplicht kunt u vinden op www.rblwest-brabant.nl.

 

 

 

De vervangende leerplicht geldt 1 jaar. U kunt dit verlengen als uw kind nog geen 16 jaar is. U moet de vervangende leerplicht dan 8 weken voor het einde van dat jaar opnieuw aanvragen.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt.
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.