Kinderopvang

Instellingen voor kinderopvang moeten voldoen aan de wet Kinderopvang. De instellingen zijn:

  • kinderdagverblijven
  • buitenschoolse opvang
  • gastouderbureaus en gastouders
  • peuterspeelzalen 

De instellingen moeten geregistreerd zijn in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Dit is in te zien op www.landelijkregisterkinderopvang.nl. De inschrijvingen en wijzigingen voor het Landelijke Register worden gedaan door de gemeente waar de instellingen en gastouders zijn gevestigd. Een aanvraag voor inschrijving in het Landelijk Register moet dan ook bij de gemeente worden gedaan.

Toetsen kwaliteit Kinderopvang

De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht op en de handhaving van de kwaliteit van de instellingen en vraagt de GGD West-Brabant (Gemeentelijke Gezondheids Dienst) om deze te controleren. Hiervoor heeft de gemeente het "Afwegingsoverzicht gemeente Oosterhout 2018" (Pdf, 397 kB) vastgesteld. 

Kinderopvangtoeslag voor ouders

Als ouders in aanmerking willen komen voor een bijdrage in de kosten voor kinderopvang dan moeten zij gebruik maken van een kinderdagverblijf, gastouderbureau of gastouder uit het Landelijk Register Kinderopvang. 

Op de website van de Rijksoverheid kunt u ook informatie vinden over Kinderopvangtoeslag.

Wet Harmonisatie Kinderopvang

Op 1 januari 2018 is de wet Harmonisatie Kinderopvang ingegaan. Op dat moment zijn alle Oosterhoutse voorscholen voor de wet een kinderdagverblijf geworden en ook zo in het Landelijk Register Kinderopvang geregistreerd.

Ouders die gebruik maken van een voorschool betalen een inkomensafhankelijke bijdrage. Omdat alle voorscholen voor de wet kinderdagverblijven zijn geworden, kunnen ouders van de voorscholen in de gemeente Oosterhout vanaf 2019 in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag van het Rijk. Wilt u nu alvast weten of u in 2019 voor kinderopvangtoeslag in aanmerking komt, kijk dan op www.belastingdienst.nl 

Voorscholen

In Nederland zijn vanaf 1 januari 2018 de verschillen tussen peuterspeelzalen (in Oosterhout voorscholen) en kinderopvang verdwenen; dat heet harmonisatie. Ook in de gemeente Oosterhout harmoniseren we de voorscholen en de kinderopvang.

Het aanbod van de voorscholen

Alle peuters van 2,5 tot 4 jaar kunnen terecht bij de voorscholen. Door de harmonisatie gaan de voorscholen en de kinderopvang werken met dezelfde kwaliteitseisen. In de voorscholen kunnen de kinderen zich spelenderwijs ontwikkelen en goed voorbereiden op de basisschool.

Door de harmonisatie verandert de manier waarop u peuteropvang betaalt

De gemeente heeft met de voorschoolaanbieders afgesproken dat de nieuwe subsidieregeling in Oosterhout per 1-1-2019 wordt ingevoerd. Iedereen met hetzelfde inkomen, werkend of niet, gaat vanaf 1 januari 2019 dezelfde bijdrage betalen. De kosten voor de voorschool betaalt u aan de opvangorganisatie van uw keuze. Een deel van deze kosten kunt u terugkrijgen. Welk deel u terugkrijgt is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. Dat kan op de volgende manieren:

Heeft u recht op kinderopvangtoeslag, dan kunt u een deel van de kosten terugkrijgen van de Belastingdienst. U regelt dit zelf bij de Belastingdienst via de website www.toeslagen.nl. U heeft hierbij uw DigiD nodig.

Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag, dan betaalt u een bedrag aan de peuteropvangorganisatie waar automatisch al subsidie van de gemeente is afgetrokken. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. De voorschool regelt dit voor u. U hoeft alleen maar bij de voorschool twee formulieren in te leveren:

1. Formulier ‘Ouderverklaring geen recht op kinderopvangtoeslag’. Dit formulier kunt u bij de voorschool aanvragen.

2. Een inkomensverklaring. Op de website van de Belastingdienst www.belastingdienst.nl leest u hoe u aan een inkomensverklaring komt.

Heeft uw kind een VVE-indicatie, dan vergoedt de gemeente het derde en vierde dagdeel. U hoeft het derde en vierde dagdeel dus niet zelf te betalen. Om voor VVE in aanmerking te komen heeft u een indicatie nodig van het consultatiebureau.

Aanmelden bij de voorschool

Het aanmelden bij de voorschool en aanvragen van peuteropvang gaat gemakkelijk. U kunt gewoon de voorschool van uw keuze bellen en uw kind daar aanmelden.

Kunt u de ouderbijdrage niet betalen?

Als blijkt dat ouders de eigen bijdrage die overblijft na de bijdrage van de belastingdienst of de subsidie van de gemeente niet kunnen dan kunnen zij een beroep doen op bijzondere bijstand van de gemeente Oosterhout. Dit geldt alleen voor ouders waarvan het inkomen beneden 110% van het sociaal minimum ligt.

Heeft u nog vragen over de Wet Harmonisatie Kinderopvang? U kunt alle informatie die betrekking heeft op dit onderwerp vinden op de website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Aanvraagformulier LRK voor instellingen en gastouders

Voor het downloaden van aanvraagformulieren voor het LRK en verdere informatie over kinderopvang kunt terecht op de website van de Rijksoverheid, onder onderwerp Kinderopvang.

Kinderopvang Sociaal Medische Indicatie

Is er in uw gezin sprake van een lichamelijke, zintuigelijke, verstandelijke of psychische beperking (van kind(eren) en / of volwassene(n) uit het gezin)? En kunt u daardoor (tijdelijk) niet volledig voor uw kind(eren) zorgen? In zo'n situatie adviseert een hulpverlener vaak dat u kinderopvang regelt. Als u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst, dan krijgt u misschien van uw gemeente een financiële bijdrage. Dit heet een tegemoetkoming in de kosten voor kinderopvang door sociaal-medische indicatie (SMI).

Kinderopvang SMI in uw gemeente

Indien u verwacht om voor kinderopvang op grond van sociaal-medische indicatie in aanmerking te komen, neemt u dan contact op met het Sociaal Wijkteam Oosterhout. Dit is een team van professionals met ervaring op het gebied van zorg, welzijn en jeugdhulp. Zij zoeken samen met u naar een antwoord op uw vraag om ondersteuning.

In de gemeente Oosterhout kan kinderopvang SMI worden ingezet als een voorziening in het kader van de Jeugdwet. De kosten voor kinderopvang SMI worden volledig vergoed. De inzet van kinderopvang SMI is onderdeel van een breder plan van aanpak, wat ouders in samenspraak met het sociaal wijkteam en hun eigen sociale netwerk opstellen. Kinderopvang SMI wordt ingezet, zodat ouders in staat zijn om naar oplossingen te werken.

 

Starten kinderopvang, buitenschoolse opvang of gastouder(bureau)

Om een kinderopvanglocatie of gastouder(bureau) te starten vult u het aanvraagformulier van de Rijksoverheid in.

Daarnaast moet u het digitale meldingsformulier Kinderopvang indienen.

Dit aanvraagformulier van de Rijksoverheid en eventuele andere documenten dient u in bij de gemeente.

Wijzigen kinderopvang of buitenschoolse opvang

Uw gegevens staan in het Landelijk Register Kinderopvang. Om een wijziging in de gegevens van uw kinderopvang of buitenschoolse opvang door te geven vult u het wijzigingsformulier van de Rijksoverheid  in.

Daarnaast moet u het digitale meldingsformulier Kinderopvang indienen.

Het wijzigingsformulier van de Rijksoverheid en eventuele andere documenten dient u in bij de gemeente.

Stoppen met kinderopvang, buitenschoolse opvang of gastouder(bureau)

Uw gegevens moeten worden verwijderd uit het Landelijk Register Kinderopvang. Om een verwijdering van uw registratie kinderopvang, buitenschoolse opvang of gastouder(bureau) door te geven vult u het bijbehorende formulier van de Rijksoverheid  in.

Daarnaast moet u het digitale meldingsformulier Kinderopvang​​​​​​​ indienen.

Het wijzigingsformulier van de Rijksoverheid en eventuele andere documenten dient u in bij de gemeente.

Contact

Zie contactpagina.