Bodemonderzoek

Niet altijd is direct duidelijk of een bodem is verontreinigd, en zo ja in welke mate. Maar voor het aanvragen van een bouw- of milieuvergunning is deze kennis wel verplicht.
Het uitvoeren van een bodemonderzoek is complex en dient daarom door een gecertificeerd bureau conform de Kwalibo-regeling worden uitgevoerd.

Welk type bodemonderzoek noodzakelijk is, is afhankelijk van het doel van het onderzoek. Veelal dient een verkennend bodemonderzoek conform de NEN 5740 uitgevoerd te worden. Uw adviesbureau kan u hierin adviseren.

Bodemonderzoek kan naar oordeel van de gemeente noodzakelijk zijn bij:
- Aanvraag van een bouwvergunning;
- Aanvraag van een milieuvergunning;
- Grondtransacties, waarbij de gemeente betrokken is;
- De gemeente als eigenaar of gebruiker milieuvervuiling in de grond vermoedt.

Onroerend goed (ver)kopen

Bodemverontreiniging kan invloed hebben op de waarde van onroerend goed. Bij een taxatie is de bodemkwaliteit daarom een aandachtspunt. Bij uw gemeente kunt u gegevens opvragen over de bodemkwaliteit en het historisch gebruik van een perceel. Soms zijn er aanwijzingen dat de bodem van een perceel verontreinigd is. De verkoper is in deze situatie verplicht dit te melden aan mogelijke kopers.

Bodemonderzoek en omgevingsvergunning voor het bouwen

Bouwwerken, waarvoor een bouwvergunning moet worden aangevraagd, mogen niet worden gebouwd op verontreinigde grond. Het is vaak niet bekend of er sprake is van de aanwezigheid van bodemverontreiniging. Daarom moet voor dit soort bouwwerken eerst een bodemonderzoek worden gedaan, voordat een bouwvergunning kan worden aangevraagd.

Starten, wijzigen en beƫindigen bedrijf

Als u activiteiten verricht waardoor bodemverontreiniging kan ontstaan, moet u bodemonderzoek laten doen. Een zogenaamde nul-meting is verplicht om een omgevingsvergunning te kunnen krijgen. Als de bedrijfsactiviteiten stoppen, wordt de bodem opnieuw gecontroleerd. Als er vervuiling wordt gevonden, moet de ondernemer dit herstellen en ervoor zorgen dat de bodem weer net zo schoon is als bij de nul-meting. Ook als u uw bedrijf ingrijpend gaat veranderen, moet u een bodemonderzoek doen. Dan wordt er een nieuwe nul-meting gedaan.

Heeft u al een rapportage van een bodemonderzoek?

Als deze niet ouder is dan 2 jaar en het onderzoek heeft betrekking op het te bebouwen terrein en er hebben in deze periode geen bodembedreigende activiteiten plaatsgevonden, dan kunt u dit rapport bij de aanvraag omgevingsvergunning indienen.