Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Bodemsanering

Wet bodembescherming (Wbb)

Op 1 januari 2006 is in werking getreden de wijziging van de Wbb (officieel: Wet houdende wijziging van de Wet bodembescherming en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het beleid inzake bodemsaneringen van 15 december 2005). In de gewijzigde Wbb is een nieuwe formulering opgenomen van de saneringsdoelstelling (zgn. functiegericht saneren) en het saneringscriterium (wanneer met spoed saneren). Het bevat een saneringsplicht voor bedrijven en een basis voor een subsidieregeling.. De wet bevat een basis voor algemene regels voor eenvoudige uniforme saneringen. 

Bodemverontreiniging

Als uit bodemonderzoek blijkt dat er sprake is van bodemverontreiniging, dan kan de gemeente verzoeken saneringsmaatregelen te treffen. Dit kan betekenen dat de vervuilde grond wordt afgegraven en afgevoerd naar een erkend verwerker. Bij ernstige gevallen van bodemverontreiniging is de provincie het bevoegd gezag. Als er meer dan 25 m³ grond is vervuild met gehalten boven de interventiewaarde, is er sprake van een ernstig geval. Voor grondwater is dat 100 m³. Saneren is dan nodig, de vraag is alleen wanneer en of er maatregelen nodig zijn. Er volgt dan altijd een risicoberekening om het tijdstip van saneren te bepalen. De provincie neemt binnen een termijn van vijftien weken na ontvangst van het saneringsplan of melding een beslissing of zij instemt met de uit te voeren  sanering.

Kleinschalige bodemsaneringen

Indien het een kleinschalige sanering betreft, die plaats moet vinden op het perceel van de saneerder kan het Besluit Uniforme Saneringen (BUS) van toepassing zijn. Voor meer informatie over het BUS en de meldingsformulieren kunt u vinden via de onderstaande link.

-Besluit uniforme saneringen;