380 kV ZuidWest (hoogspanningstracé)

Er moet een nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Borssele en de landelijke ring komen. Deze hoogspanningsverbinding wordt aangeduid als de ZuidWest 380kV. Voor het gedeelte Rilland – Tilburg (ZuidWest 380kV Oost) is in juli 2017 het voorkeursalternatief (PDF, 92 KB) bepaald.

Het voorgenomen tracé loopt vanaf Rilland via Woensdrecht en Roosendaal-Borchwerf naar Standdaarbuiten en vervolgens via Zevenbergschenhoek en Hooge Zwaluwe naar Geertruidenberg. Hierna loopt het tracé richting 's-Gravenmoer en via de bosroute bij Huis ter Heide naar het nieuw aan te leggen 380 kV-station op de locatie De Spinder ten noorden van Tilburg. 
Het voorgenomen tracé is overeenkomstig het advies dat de samenwerkende overheden  (PDF, 448 KB) op 1 juni 2017 hebben uitgebracht.

Het voorkeursalternatief komt ook via het grondgebied van de gemeente Oosterhout te lopen. Het tracé loopt daarbij parallel aan de zuidkant van de bestaande 380kV lijn door de Willemspolder. De bestaande 150kV lijn tussen Geertruidenberg en Oosteind zal worden verkabeld (= onder de grond worden gebracht). Zie de overzichtskaart (PDF, 5,70 MB)

Om het hoogspanningsdraden te kunnen realiseren is een Rijksinpassingsplan (RIP) in voorbereiding. Ter voorkoming van het minder geschikt worden van het gebied voor de nieuwe hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV Oost zijn nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen niet toegestaan, tenzij door een specifieke omgevingsvergunning voor wordt verleend. Voor het gebied waarvoor deze beperkingen geldt is een nieuw voorbereidingsbesluit van kracht met ingang van 20 oktober 2020 en is aangegeven op de kaart behorende bij het voorbereidingsbesluit. 

Link naar voorbereidingsbesluit m.i.v. 12 oktober 2020
Link naar website www.bureau-energieprojecten.nl onder Zuid-West 380 kV Oost

Voorgeschiedenis

Er moet een nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Borssele en de landelijke ring komen: de ZuidWest 380kV. Het proces om te komen tot de nieuwe verbinding is in 2009 gestart.

In april 2011 werd een voorkeursalternatief vastgesteld. Het destijds voorgenomen noordelijke tracé voorzag erin dat de bestaande en nieuwe 380 kV-verbindingen op delen van het tracé gecombineerd werden in één mast.
In augustus 2014 werd besloten tot een ander voorkeursalternatief (een zuidelijk tracé) omdat de combinatie van twee 380 kV hoogspanningsverbindingen op één mast, zoals voorzien in het voorkeursalternatief uit 2011, risico’s voor de leveringszekerheid zou opleveren.

Vanwege een gebrek aan draagvlak voor een zuidelijk tracé is in 2015 een proces in gang gezet waarbij naar alternatieve tracés is gezocht. Dat heeft uiteindelijk geresulteerd in een aantal nieuwe tracés waarvan ook de effecten inzichtelijk zijn gemaakt.

Op 1 juni 2017 overhandigden de achttien gemeenten en twee provincies hun advies voor het meest gedragen tracé aan minister Kamp. Dit advies heeft de minister in juli 2017 onverkort overgenomen. 

Het voorgenomen tracé wordt de komende jaren in meer detail uitgewerkt, zodat exacte mastposities bepaald kunnen worden. Dit wordt in nauw overleg met grondeigenaren en andere belanghebbenden gedaan. Parallel daaraan zal een Rijksinpassingsplan worden opgesteld waarvan het ontwerp naar verwachting omstreeks 2021 in procedure zal gaan.

Op de hoogte blijven?

Via de website http://www.zuid-west380kv.nl/rilland-tilburg kunt u op de hoogte blijven. Hier vindt u onder andere meer gedetailleerde kaarten van het voorkeurstracé. 

Downloads 

- Kennisgeving voorbereidingsbesluit (PDF, 450 KB) 30 september 2020 
- Voorbereidingsbesluit [brief] PDF, 117 KB)  [kaart] (PDF, 381 kB), 30 september 2020

Contact

Als u vragen heeft over het dossier 380kV ZuidWest kunt u contact opnemen met de heer J. Knoop, bereikbaar via e-mail: j.knoop@oosterhout.nl, telefoonnummer 140162.