Het college van burgemeester en wethouders van Oosterhout maakt bekend dat de gemeenteraad op 18 april 2023 het wijzigingsbesluit bestemmingsplan “Oosterhout-Zuid, herziening 6 (herontwikkeling Galvanitas)” heeft vastgesteld. Het besluit voorziet in de aanpassing van de bestemmingsregels ten aanzien van stikstofdepositie en geluid ten behoeve van de herontwikkeling van het terrein Galvanitas op het perceel Wilhelminakanaal Zuid 104. De begrenzing van het plangebied wordt gevormd door Wilhelminakanaal Zuid, de Eikdijk, Europark en de Burgemeester Holtroplaan.

Inzien stukken

U kunt het wijzigingsbesluit van voornoemd bestemmingsplan met ingang van vrijdag 28 april 2023 inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl. (link werkt vanaf vrijdag).
Zoek op plannaam “wijzigingsbesluit bestemmingsplan Oosterhout-Zuid, herziening 6 (herontwikkeling Galvanitas)” of plannummer NL.IMRO.0826.BSPhz06zuid-VA02. Ook kunt u de stukken raadplegen op het stadhuis (Slotjesveld 1 te Oosterhout).
Hiervoor kunt u via het algemene telefoonnummer 14 0162 een afspraak maken met de heer P. van der Made, medewerker ruimtelijke ordening.

Beroep

De dag na aanvang van de terinzagelegging kan gedurende 6 weken (tot en met donderdag 8 juni 2023) door belanghebbenden beroep worden ingesteld tegen dit besluit.

Het beroep moet worden gericht aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat in ieder geval de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van beroep.

Inwerkingtreding bestemmingsplan en besluit hogere grenswaarden

Het raadsbesluit tot vaststelling van dit bestemmingsplan treedt in werking de dag na afloop van de beroepstermijn. Als binnen de beroepstermijn ook een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, wordt de werking van het raadsbesluit opgeschort totdat op dat verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening moet apart worden ingediend, naast het instellen van beroep. Zowel voor het instellen van beroep, als het verzoek om een voorlopige voorziening, is griffierecht verschuldigd.

Vragen

Voor vragen kunt u via het algemene telefoonnummer 14 0162, contact opnemen met de heer P. van der Made, medewerker ruimtelijke ordening.

Oosterhout, 26 april 2023