Algemene inspraakverordening Oosterhout 2021

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

De verordening verstaat onder:

1. inspraak: het ten aanzien van gemeentelijke beleidsvoornemens kenbaar maken van een inspraakreactie;

2. inspraakprocedure: de wijze waarop aan de inspraak gestalte wordt gegeven.

 

Artikel 2 Onderwerp van inspraak

1. Inspraak is in beginsel mogelijk op alle terreinen van gemeentelijk bestuur.

2. In elk geval wordt inspraak verleend op beleidsvoornemens betreffende:

a. herziening van bestemmingsplannen;

b. buitenplanse afwijkingen (niet zijnde kruimelgevallen) van bestemmingsplannen;

c. de stads- of dorpsvernieuwing;

d. de voorbereiding van het gemeentelijk milieubeleidsplan;

e. de welzijnsvoorzieningen;

f. verkeersplannen;  

g. groenplannen;

h. integraal gemeentelijk gehandicaptenbeleid.

3. Geen inspraak wordt verleend:

a. ten aanzien van ondergeschikte herzieningen van een eerder vastgesteld beleidsvoornemen;

b. indien inspraak bij of krachtens wettelijk voorschrift is uitgesloten;

c. indien sprake is van uitvoering van regelingen van hogere overheden waarbij van enige beleidsvrijheid geen sprake is;

d. indien er van Rijkswege is voorzien in een wettelijk voorgeschreven inspraakmoment (zoals toepassing van afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht) en het college van mening is en daartoe expliciet besluit, dat op basis van een gevoerde omgevingsdialoog, en gezien de aard en omvang van de ontwikkeling, inspraak niet tot een meerwaarde leidt voor het in beeld krijgen van de belangen of een eerste afweging daartoe.

 

Artikel 3 Inspraakgerechtigden

Inspraak wordt verleend aan ingezetenen van de gemeente en aan in de gemeente belanghebbende natuurlijke personen en rechtspersonen.

 

Artikel 4 Inspraakprocedure

Het college stelt voor elk beleidsvoornemen waarop inspraak wordt verleend een inspraakprocedure vast. De inspraakprocedure omvat:

1. de wijze waarop inspraak wordt verleend;

2. een termijnstelling;

3. een omschrijving van de mate waarin en de voorwaarden waaronder de in artikel 3 genoemden invloed op het beleidsvoornemen kunnen uitoefenen.

 

Artikel 5 Wijzigen procedure

Het college kan de inspraakprocedure wijzigen in die gevallen waarin de vaststelling van het beleidsvoornemen zulks vereist. Zij geeft hiervan kennis overeenkomstig het gestelde in artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht.

 

Artikel 6 Reactienota inspraak

1. Ter afronding van de inspraak maakt het college een reactienota inspraak op.

2. De reactienota inspraak bevat in elk geval:

a. een overzicht van de gevolgde inspraakprocedure;

b. een weergave van de inspraakreacties die tijdens de inspraak mondeling of schriftelijk naar voren zijn gebracht;

c. een reactie op deze inspraakreactie, waarbij met redenen omkleed wordt aangegeven op welke punten al dan niet tot aanpassing van het beleidsvoornemen wordt overgegaan.

3. Het college brengt de reactienota inspraak ter kennis van de gemeenteraad.

 

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Algemene inspraakverordening Oosterhout 2021.

 

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt – onder intrekking van de Algemene inspraakverordening Oosterhout 2006 – in werking op 30 december 2021, zijnde daags na bekendmaking op 29 december 2021;

 

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 21 december 2021,

de raad voornoemd,