Verbreding A27 Houten-Hooipolder

 

Op 20 december 2018 heeft minister Van Nieuwenhuizen het tracébesluit (TB) en het saneringsbesluit (SB) voor de verbreding van de A27, traject Houten – Hooipolder, ondertekend. Hiermee kan de stap worden gezet naar een volgende fase: het voorbereiden van de aanbesteding, contractering en de uitvoering van het project.

Het tracébesluit (TB) beschrijft de uitwerking van de wegverbreding, inpassing van de weg in de omgeving en maatregelen voor leefbaarheid, zoals geluid en natuurcompensatie. Het saneringsbesluit (SB) bevat geluidmaatregelen voor 60 saneringswoningen langs wegvakken waar de geluidsanering niet in combinatie met het TB kan plaatsvinden en loopt, vanwege de samenhang met het TB, vooruit op de overige saneringen binnen het Meerjaren Programma Geluidsanering.

Het project

De A27 richting Utrecht krijgt tussen Houten en Hooipolder drie rijstroken. Tussen Werkendam en Scheiwijk gaat het om reguliere rijstroken. Op de rest van het traject komt een spitsstrook. Richting Breda krijgt de weg tussen Houten en Everdingen en tussen Scheiwijk en Werkendam vier reguliere rijstroken. De andere delen krijgen drie rijstroken, waarvan één spitsstrook. 

De verbreding heeft ook gevolgen voor de bruggen. De bestaande Hagesteinsebrug, Merwedebrug en Keizersveerbrug worden geheel vervangen door nieuwe bruggen, omdat dit op de langere termijn goedkoper is en er in de toekomst minder onderhoudswerkzaamheden nodig zijn. Daarnaast zorgen nieuwe bruggen voor minder geluid dan de huidige bruggen. De bestaande Keizersveerbrug wordt in zijn geheel vervangen door een nieuwe brug voor het verkeer naar het zuiden. Deze brug krijgt drie rijstroken, een uitvoegstrook en een tweerichtingenfietspad. Ten oosten van deze brug komt een nieuwe brug over de Bergsche Maas voor het verkeer in noordelijke richting. Op deze brug komen drie rijstroken, een spitsstrook en een apart gedeelte voor landbouwverkeer.

Onderdeel van het project is een versnelde aanpak van knooppunt Hooipolder. Aan / rond het knooppunt zijn de volgende aanpassingen voorzien:

· ten noorden van knooppunt Hooipolder wordt de A27 verbreed naar 2x3 rijstroken;
· er komt een verbindingsboog van de A59 vanuit het westen naar de A27 richting Utrecht;
· door de aanleg van de verbindingsboog ontstaat er ruimte op knooppunt Hooipolder. Die ruimte wordt benut
  om het knooppunt beter in te richten. De rijstroken voor linksaf die vrijkomen (als gevolg van de aanleg van
  de verbindingsboog) benutten we voor het doorgaande verkeer van de A59 van west naar oost. Ook halen
  we op twee plekken de verkeerslichten voor rechtsafslaand verkeer weg, waardoor weggebruikers hier niet
  meer hoeven te wachten.
· toe- en afrit 34 bij Raamsdonksveer op de A59 (richting ’s-Hertogenbosch) wordt afgesloten;
· voor de ontsluiting van Raamsdonksveer en Geertruidenberg op de A59 komt er een nieuwe verbindingsweg
  richting de bestaande aansluiting Oosterhout op de A59 (nr. 33).

Planning

Van vrijdag 11 januari 2019 tot en met donderdag 21 februari 2019 kan door belanghebbenden (die een zienswijze hebben ingediend op het OTB of het OSB) beroep worden ingesteld tegen het TB of SB. Ook belanghebbenden die om juridisch gegronde redenen – zoals een wijziging tussen OTB en TB, die u persoonlijk raakt - geen zienswijze hebben ingediend op OTB of OSB, kunnen een beroepschrift indienen. Een beroepschrift moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Op www.platformparticipatie.nl/a27houtenhooipolder  zijn vanaf 10 januari 2019, onder [tracébesluit] alle documenten behorend bij het TB en SB digitaal te raadplegen. Deze documenten liggen vanaf dan ook fysiek ter inzage bij een tiental betrokken provincies, gemeenten en waterschappen.

Informatieavonden

Door Rijkswaterstaat worden informatiebijeenkomsten gehouden op diverse locaties, nabij het tracé:
· Dinsdag 15 januari, vrije inloop tussen 19.00 -21.00 uur: Fort Altena, Tol 8, Werkendam.
· Donderdag 17 januari, vrije inloop tussen 19.00-21.00 uur: Theater Vianen in Helsdingen, Westelijke     
  Parallelweg 1, Vianen.
· Woensdag 23 januari, vrije inloop tussen 19.00 - 21.00 uur: Boelaars Zalencentrum, Keizersdijk 48,     
  Raamsdonkveer.

Nadere informatie over het project vindt u via deze link.

Nieuwsbrief A27

Rijkswaterstaat brengt regelmatig een online nieuwsbrief uit over het project. U kunt via de abonnerenpagina van Rijkswaterstaat voor deze nieuwsbrief inschrijven. Daartoe maakt u eerst uw profiel aan en kiest u vervolgens welke nieuwsbrief u wilt ontvangen. Vragen over het project A27 Houten-Hooipolder kunt u stellen via (het RWS-infonummer) 0800-8002.