Wat is toezicht houden op de bouw?

Toezicht houdt in dat de toezichthouders controleren of de geldende regels op het gebied van bouwen worden nageleefd. De gemeente controleert of iedereen die bouwt, zich houdt aan de regels. Bijvoorbeeld of er gebouwd wordt zonder vergunning en volgens bouwtechnische regels. Ook controleert de gemeente op werktijden, veilige werkplek, lawaai, trillingen en afval.

Wat moet ik melden?

Na het verkrijgen van een omgevingsvergunning kunt u starten met de bouwwerkzaamheden. U moet dit vooraf wel melden bij de gemeente (Team Buiten, Vergunningen en Handhaving) Ook als de bouw is voltooid moet u dit melden via het contactformulier.

Verzoek tot handhaving

Als u overlast ondervindt of u vermoedt dat iemand of een bedrijf een overtreding begaat (op het gebied van bouwen) kunt u een verzoek tot handhaving bij de gemeente indienen.

U dient dit verzoek dan schriftelijk in te dienen bij de gemeente ter attentie van de afdeling ISC (cluster vergunning en handhaving). Hierbij dient u ook uw naam en adres kenbaar te maken.  Daarna zal een handhaver bouw een onderzoek opstarten. Anonieme verzoeken worden niet in behandeling genomen.

Contact