Sport

Sport en bewegen is belangrijk voor iedereen. Het is gezond voor lichaam en geest en het biedt veel kansen op sociale contacten. Wij vinden het in de gemeente Oosterhout belangrijk dat iedereen daar aan mee kan doen en dat iedereen weet welke mogelijkheden er zijn. Sport is voor de gemeente Oosterhout daarom een belangrijk instrument bij de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Het bevorderen van leefbaarheid, sociale samenhang, participatie en zelfredzaamheid staan in deze wet centraal.

De gemeente Oosterhout stimuleert sport, spel en bewegen in de buurt, met het programma
De Brede Buurt en zorgt voor een breed aanbod van sportvoorzieningen dat aansluit op de wensen van onze burgers.

InOosterhout: het complete sport- en cultuuraanbod

Op de website
www.inoosterhout.nl worden sport- en culturele activiteiten aangeboden voor verschillende doelgroepen: kinderen tot 12 jaar, jeugd van 12-18 jaar en volwassenen. Ook het complete sport- en beweegaanbod voor aangepast sporten is terug te vinden via de website. Inloggen kan met inlognaam en wachtwoord die ook voor sjorssportief.nl gebruikt werden.

De website InOosterhout is een samenwerking tussen MOOVE, H19, Theek5, Delta Onderwijs en de gemeente Oosterhout.     

Sportbeleid

Aan de burgers, sportverenigingen en scholen is gevraagd om mee te denken over een visie over sport in Oosterhout. Deze visie is in 2013 door de gemeenteraad vastgesteld. In de nota
Samen werken aan sporten en bewegen (pdf, 1.6 MB) is deze visie uitgewerkt en is het sportbeleid voor de komende periode vastgesteld.

De titel van deze nota heeft betrekking op de samenwerking met de sportverenigingen, de (commerciële) sportaanbieders en de maatschappelijke organisaties (welzijns-, onderwijs-, en zorginstellingen). De gemeente Oosterhout wil de samenwerking voortzetten bij de uitvoering van de beleidsnota.

De Brede Buurt

Het grootste doel van het programma de Brede Buurt is om sporten en bewegen (naast kunst en cultuur) vooral voor kinderen, jongeren, senioren en mensen met een functiebeperking te bevorderen.

Binnen het programma de Brede Buurt zetten we sport- cultuur- en lees- en mediacoaches in op het versterken van de eigen mentale, sociale en lichamelijke kracht van bewoners opdat ze zo lang mogelijk zelfstandig mee kunnen doen aan de samenleving. Het programma richt zich op alle Oosterhouters, maar heeft een focus op de ‘kwetsbare’ doelgroepen zoals jeugd/jongeren, senioren, minima en mensen met een functiebeperking en wordt uitgevoerd door
MOOVE Oosterhout
h19 Centrum voor de Kunsten en
Bibliotheek Theek 5
in samenwerking met de scholen, sport- en cultuurverenigingen en andere maatschappelijke instellingen in Oosterhout. Het programma bestaat uit een wijkgericht programma en een stedelijk programma.

Wijkgericht programma

Kern van het wijkgerichte programma zijn de binnen-schoolse en na-schoolse activiteiten. De gedachte hierachter is dat we beginnen bij het kind en via het kind ook de ouders/familie en de omgeving in beweging proberen te brengen. Door de focus op de meer kwetsbare groepen in onze samenleving is gestart met Brede Buurt Teams in de wijken Oosterheide en Slotjes midden.  De activiteiten van het Brede Buurt Team zijn gericht op een stimulerende, sociaal samenhangende en actieve wijk, waarbij gebruik wordt gemaakt van de in de wijk aanwezige actoren, jonge talenten en voorzieningen. 

Stedelijk programma

Het stedelijk programma is in eerste aanzet voor alle Oosterhouters. Er is een basisondersteuningsaanbod voor het primair onderwijs en er is een naschools aanbod waarbij kinderen voor een kleine bijdrage kennis kunnen maken met diverse sport- en cultuur disciplines. Daarnaast is er ook een stadsbrede programmering op het gebied van kunst & cultuur en sport & bewegen dat voor iedereen toegankelijk is en dat bijdraagt aan een levendige en aantrekkelijke gemeente om te wonen, werken of recreëren. Het gaat hierbij om (innovatieve) activiteiten waarbij verbindingen worden gelegd tussen enerzijds Kunst & cultuur en Sport & bewegen en anderzijds Educatie, Sociaal en Economie. 

Het sport- en beweegdeel van het programma wordt uitgevoerd door MOOVE, zie verderop op deze pagina.

Sportvoorzieningen in Oosterhout

In de gemeente Oosterhout zijn veel sportaccommodaties. Deze worden voor een groot deel beheerd door het Sportbedrijf Oosterhout

Subsidies

Gemeente Oosterhout verleent verschillende subsidies om sportacitiviteiten en sporteventementen te ondersteunen. Meer informatie zoals over subsidies en het aanvragen daarvan vindt u op de pagina
Subsidies en Subsidieportaal.

Sportgala en sportprijzen

Het Sportgala wordt georganiseerd door Stichting Sportgala Oosterhout in
Theater de Bussel
Tijdens dit gala worden de Oosterhoutse sportvrouw, sportman, sportploeg en de winnaar van de algemene sportprijs bekend gemaakt en gehuldigd. Verenigingen of inwoners die hun lokale sportheld(en) willen aanmelden kunnen dat doen door het invullen en opsturen van het aanmeldformulier (pdf,126 kB) . De onafhankelijke nominatiecommissie verzamelt de aanvragen en doet op basis van de selectiecriteria (pdf, 24 kB) een voorstel voor de winnaars aan burgemeester en wethouders.

Sportverenigingen

Oosterhout heeft een rijk verenigingsleven. Alle gegevens van de sportverenigingen kunt u vinden in de Gemeentegids.

MOOVE

MOOVE is een organisatie die sportbeoefening en activiteiten voor Oosterhouters faciliteert.
De sportcoaches van MOOVE vervullen een rol in het matchen van sport- en beweegvraag en -aanbod en de organisatie, begeleiding, coaching en implementatie van sport- en beweegactiviteiten in het DNA van de wijk en daardoor in de stad. Dit alles in cocreatie met het Oosterhoutse netwerk van maatschappelijke partners en sport- en beweegaanbieders.

Lees meer over MOOVE

 

Meer informatie

Voor meer informatie over het sportbeleid kunt u contact opnemen met unit Sport van de afdeling Samenleving & Stadsbeheer, via telefoonnummer 14 0162 of via de
contactpagina.