Vergadering burgemeester en wethouders Oosterhout, 6 februari 2024


Bouwen voor de toekomst

Ontwerpbestemmingsplan Oosterhout-Zuid 2017, herziening 9 (Jan Luikenstraat)

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de ingediende zienswijze en het ontwerpbestemmingsplan ‘Oosterhout-Zuid 2017, herziening 9 (Jan Luikenstraat)’ voor te leggen aan de gemeenteraad. 

Het plan gaat over het mogelijk maken van 16 zorgwoningen voor jongeren met een verstandelijke beperking aan de Jan Luikenstraat in Oosterhout. Hiertoe heeft het ontwerpbestemmingsplan
“Oosterhout-Zuid 2017, herziening 9 (Jan Luikenstraat)” gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Gedurende deze periode is er één zienswijze ingediend. 


Kansengelijkheid

Pilot ‘doorbraakfonds multiproblematiek’ krijgt vervolg

De eenjarige pilot om huishoudens in Oosterhout met acute problemen zo snel mogelijk uit de brand te helpen, om bijvoorbeeld baanverlies of huisuitzetting te voorkomen, krijgt een vervolg. Dit zogeheten ‘doorbraakfonds multiproblematiek’ is een samenwerking van de gemeente Oosterhout, Thuisvester, de Oecumenische Werkgroep Armoede Oosterhout en Surplus. Het college heeft besloten om door te gaan met deze samenwerking en de samenwerkingsovereenkomst te laten tekenen door wethouder Piena.

Dit fonds is bedoeld voor mensen en huishoudens waar een ‘doorbraak’ nodig is om erger te voorkomen en als een reguliere oplossing via de gemeente en zorg- en welzijnspartners niet voorhanden is. 
In de pilotperiode hebben de vier partijen met dit fonds problemen van inwoners in een vroeg stadium kunnen oplossen, waardoor maatschappelijke kosten zijn bespaard. Denk aan terugval in de bijstand, dak- en thuisloosheid, verslavingsproblemen en ontwikkelachterstanden bij kinderen. Bovendien hebben de oplossingen een positief effect op het welzijn van de betreffende inwoners.


Algemeen

Verder heeft het college:

  • kennisgenomen van de stand van zaken aangaande deelmobiliteit in Oosterhout. Het college informeert de gemeenteraad hierover met een raadsinformatiebrief;
  • kennisgenomen van de stand van zaken van de werkzaamheden aan het pand van de Pannehoef en besloten de gemeenteraad te informeren met een raadsinformatiebrief;
  • besloten akkoord te gaan met de aangepaste achtervang-overeenkomst Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Het college informeert de gemeenteraad hierover met een raadsinformatiebrief.