Besluitenlijst college

Op deze pagina vindt u een overzicht van de besluiten van het college. Het college vergadert meestal iedere dinsdag. De genomen besluiten worden gepubliceerd op donderdag. 

Besluitenlijst college

Vergadering burgemeester en wethouders Oosterhout, 12 december 2023

 

Bouwen voor de toekomst

Nieuw skatepark Oosterhout

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten in te stemmen met de definitieve plek voor het nieuwe skatepark van Oosterhout. De gekozen plek is de strook tussen het sportveld van het Mgr. Frencken College en het Wilhelminakanaal, aan de rand van het Lukwelpark. Het ontwerptraject kan nu worden gestart. Ook in deze fase worden inwoners en belanghebbenden uitgenodigd om mee te denken. Het college informeert de gemeenteraad hierover met een raadsinformatiebrief.

 

Ontwerpbestemmingsplannen ter inzage

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten onderstaande ontwerpbestemmingsplannen voor 6 weken ter inzage te leggen. Na de ter inzagelegging worden de bestemmingsplannen ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Het college informeert de gemeenteraad hierover met raadsinformatiebrieven.

 • Ontwerpbestemmingsplan “Dorst Oost 2023”

Het plan gaat over het realiseren van 165 grondgebonden huur- en koopwoningen in verschillende prijsklassen aan de Oude Tilburgsebaan in Dorst.

 • Ontwerpbestemmingsplan “Slotjes-West 2017, herziening 1 (Bouwlingstraat 83)”

Het plan gaat over het realiseren van 18 koopappartementen aan de Bouwlingstraat 83.

 • Ontwerpbestemmingsplan “Leijsenakkers, herziening 2 (Esdoornlaan)”

Het parapluplan en uitvoeringsplan gaan over het realiseren van 295 huur- en koopwoningen in verschillende prijsklassen aan de Esdoornlaan.

 

Prestatieafspraken 2024

Thuisvester, Huurders Vereniging Oosterhout en gemeente Oosterhout

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de prestatieafspraken voor 2024 tussen Thuisvester, Huurders Vereniging Oosterhout en gemeente Oosterhout vast te stellen. In deze afspraken staan het terugdringen van het woningtekort, het klimaatprobleem en de strijd om bestaanszekerheid voorop. Daarnaast zijn er concrete afspraken gemaakt over betaalbaarheid, duurzaamheid en de huisvesting van specifieke doelgroepen. Het college informeert de gemeenteraad hierover met een raadsinformatiebrief.

 

Algemeen

Realisatie buurtinitiatieven

De gemeente Oosterhout werkt samen met inwoners aan een leefbare stad. Dat doet de gemeente bijvoorbeeld door het faciliteren van buurtinitiatieven. Voor 2023 is er een bedrag beschikbaar gesteld voor buurtinitiatieven. Daarvan is een deel al uitgegeven aan initiatieven als de groenzone aan de Markkant, de inclusieve speeltuin en een ontmoetingsparkje aan de Lijndonk.

Het college stelt het resterende bedrag beschikbaar voor het uitvoeren van vier buurtinitiatieven: inrichting van de Kanaalzone, vergroenen van de Jacob Catslaan, vier social sofa’s en verschillende Oosterhout Bloeit projecten (geveltuinen in het centrum en een buurtgeveltuinenproject in de Kruidenbuurt). Deze initiatieven vergroten de sociale cohesie in de buurt, dragen bij aan klimaatadaptatie en biodiversiteit of ze zorgen voor beweegaanleidingen voor gezonde en fitte inwoners. Met deze initiatieven maken inwoners hun eigen leefomgeving mooier en fijner. De gemeente Oosterhout faciliteert hierbij. Zo krijgen we samen meer voor elkaar.

 

Verder heeft het college:

 • besloten te reageren op de brief van de medezeggenschapsraad van Openbare Basisschool Sterrendonk over hoe de (ver)nieuwbouw van de school wordt aangepakt;
 • besloten te reageren met een raadsinformatiebrief aan de gemeenteraad op het initiatiefvoorstel over de wijzigingsvoorstellen Gemeentelijke Regelingen;
 • besloten in te stemmen met het definitief ontwerp voor de buitenruimte van het plan Parck Warande;
 • besloten middelen beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van werkzaamheden voor de reconstructies van groen;
 • besloten de gemeenteraad voor te stellen om in te stemmen met een wijziging van de Parkeerverordening Oosterhout 2021. Via deze wijziging kunnen ook bedrijven die deelauto’s aanbieden een parkeervergunning aanvragen voor een deelauto. Het college stelt de gemeenteraad ook voor dat er bij nieuwbouw locatiegebonden afspraken gemaakt kunnen worden over de uitgifte van parkeervergunningen;  
 • besloten het aanwijzingsbesluit betaald parkeren Oosterhout 2024 vast te stellen. Dit is de juridische basis om volgend jaar op parkeren te kunnen handhaven;
 • besloten 68 Sustainable Development Goals (SDG) stoeptegels te plaatsen op verschillende locaties in de gemeente. Op deze manier wil de gemeente het belang van de SDG-doelen onder de aandacht brengen. Het college informeert de gemeenteraad hierover met een raadsinformatiebrief;
 • besloten een klachtencoördinator en een plaatsvervangend klachtencoördinator aan te wijzen;
 • besloten in te stemmen met de aanvraag door een bewoner van de Ferdinand Bolstraat voor het toekennen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken.