Besluitenlijst college

Op deze pagina vindt u een overzicht van de besluiten van het college. Het college vergadert meestal iedere dinsdag. De genomen besluiten worden gepubliceerd op donderdag. 

Besluitenlijst college

Vergadering burgemeester en wethouders Oosterhout 17 januari 2023

Ambitiedocument Arendshof I

Burgemeester en wethouders hebben het ambitiedocument Arendshof vastgesteld en vrijgegeven voor bespreking met omwonenden en de leden van de VVE Arendshof I tijdens een informatiebijeenkomst. Om te zorgen voor een aantrekkelijke binnenstad wordt gewerkt aan een Ontwikkelvisie voor Arendshof I en omstreken. Een eerste stap is het bepalen van de ambities en kansen voor de ontwikkeling van dit deel van het centrum. Samen met de provincie, eigenaren en adviseurs zijn de ambities voor de ontwikkeling van Arendshof I opgenomen in een Ambitiedocument. Het is de bedoeling dat er een mix van functies, meer groen en meer kwaliteit in het gebied komt. Deze ambities worden de komende tijd verder uitgewerkt, onder andere in diverse scenario’s. Het college informeert de gemeenteraad over het ambitiedocument met een raadsbrief en tijdens een raadsinformatieavond.

Oosterhout werkt

Subsidieregeling Bedrijventerreinen

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om een subsidieregeling in te stellen voor de Oosterhoutse bedrijventerreinen. Dit om bedrijventerreinen en kantorenparken ook in de toekomst krachtig te houden. Een bloeiende lokale economie is van grote betekenis. Ondernemers zorgen voor werkgelegenheid voor een groot deel van de Oosterhoutse bevolking, vervullen een sociale functie richting personeel en vormen de aanjager van ontwikkelingen als verduurzaming en digitalisering. Dat begint met een goede en toekomstbestendige bedrijfsomgeving, die samenwerking tussen ondernemers bevordert. De subsidieregeling ondersteunt terreinen in het verbeteren van de samenwerking, vergroten van de veiligheid, duurzame mobiliteit en vergroening en verduurzaming. De subsidie is beschikbaar voor de jaren 2023 tot en met 2026. In totaal gaat het om een bedrag van maximaal € 50.000.

Verder heeft het college

  • krediet ter beschikking gesteld voor vervanging van de plafondplaten in de foyer van Theater de Bussel;
  • de gemeenteraad geïnformeerd over de uitvoering van de aangenomen motie Handle with Care om huiselijk geweld eerder te signaleren en aan te pakken;
  • besloten om de gemeenteraad met een raadsbrief te informeren over de opzet van het verkeersonderzoek dat wordt uitgevoerd voor het Wilhelminakanaal Zuid en omgeving en de momenten en de wijze waarop bewoners, ondernemers, (belangen)organisaties en andere belanghebbenden geïnformeerd en betrokken worden bij de uitvoering van het onderzoek;
  • vragen beantwoord van de fractie LOes de oplevering van de huurwoningen aan de Pieter Vreedestraat;
  • het Reglement Burgerlijke Stand gemeente Oosterhout 2023 vastgesteld.