Besluitenlijst college

Op deze pagina vindt u een overzicht van de besluiten van het college. Het college vergadert meestal iedere dinsdag. De genomen besluiten worden gepubliceerd op donderdag. 

Besluitenlijst college

Vergadering burgemeester en wethouders Oosterhout, 28 november 2023

 

Bouwen voor de toekomst

Verbeteren speelplekken

Buiten spelen is belangrijk voor de motorische en sociale ontwikkeling en de gezondheid van kinderen. Oosterhout zet zich in voor goede, uitdagende en vooral diverse speelruimtes in de verschillende woonbuurten en kerkdorpen van de gemeente. De speelplekken aan de Van Wijngaardestraat, de Willem van Oranjestraat en de Proostenweg zijn aan vervanging toe. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten krediet beschikbaar te stellen voor het verbeteren van deze speelplekken.

 

Duurzaamheid

Impulsregeling Waterader

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten in te stemmen met het aanvragen van subsidie voor het project Waterader via de Impulsengeldenregeling van het Rijk voor klimaatadaptieve maatregelen. Het college besluit ook wethouder Beenhakker te mandateren om de aanvraag voor de Impulsgeldenregeling namens de gemeente Oosterhout te ondertekenen

Het doel van de Waterader is om in de toekomst tijdens droogteperioden meer water vanuit het kanaal in te kunnen laten in heel Oosterhout en te voorzien van voldoende schoon water. Momenteel ontbreken er nog verschillende schakels om heel Oosterhout te voorzien. Door de realisatie van de Waterader wordt het in de toekomst ook mogelijk om in tijden van langdurige regen of extreme buien, het water uit het centrum naar de bergende waterpartijen langs de Hoofseweg en het Slotbossetorenpark af te voeren.

 

Algemeen

Lokale overgangsregeling schuldhulpverlening

Sinds 1 juli 2023 is de looptijd voor zowel het wettelijke- als het minnelijke schuldentraject verkort tot 18 maanden, voorheen was dit 36 maanden. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om een overgangsregeling toe te passen voor alle lopende minnelijke schuldregelingen die op of na 3 februari 2023 zijn gestart. Voor deze regeling wordt de aflostermijn gelijk met de schuldregelingen die na 1 juli 2023 zijn gestart. De datum 3 februari 2023 komt overeen de bekendmaking door minister Schouten, waarin zij aangaf dat er geen landelijke overgangsregeling komt voor de minnelijke trajecten. Het college informeert de gemeenteraad hierover met een raadsinformatiebrief.

Doorontwikkeling website en dienstverlening

De website (www.oosterhout.nl) is met 366.980 bezoekers en 45.917 digitale aanvragen in 2022 hét digitale dienstverleningskanaal van de gemeente Oosterhout. De inwoner verwacht van de gemeente dat hij geïnformeerd wordt en op de site eenvoudige taken zelf kan uitvoeren. Het college van burgemeester en wethouders investeert daarom in de doorontwikkeling van de website en de dienstverlening.

 

Verder heeft het college:

  • kennis genomen van de uitvoeringsagenda jeugdhulpregio West-Brabant Oost. Het college informeert de gemeenteraad hierover met een raadsinformatiebrief;
  • besloten krediet beschikbaar te stellen voor rioolrenovatie aan de Korte Hoogstraat;
  • besloten de gemeenteraad te informeren over het aanvragen van stimuleringsregelingen woningbouw en versnellingstafels met een raadsinformatiebrief;
  • besloten krediet beschikbaar te stellen voor de reconstructie van de rijbaan en de aanleg van het riool aan het Wilhelminakanaal Noord;
  • besloten krediet beschikbaar te stellen voor onderhoud aan een verbetering van het rioolstelsel in de Schildersbuurt. Dit levert een bijdrage aan het beperken van wateroverlast tijdens en na regenval.