Besluitenlijst college

Op deze pagina vindt u een overzicht van de besluiten van het college. Het college vergadert meestal iedere dinsdag. De genomen besluiten worden gepubliceerd op donderdag. 

Besluitenlijst college

Vergadering burgemeester en wethouders Oosterhout, 30 januari 2024

 

Bouwen voor de toekomst

Eerste stap naar één omgevingsplan voor gemeente Oosterhout
Met de Omgevingswet die op 1 januari 2024 is ingegaan, heeft het Rijk een aantal regels voor de fysieke leefomgeving overgedragen aan gemeenten. Hiermee is een eerste stap gezet om deze regels samen te voegen tot één omgevingsplan per gemeente.
De regels die het Rijk aan de gemeente Oosterhout heeft overgedragen, vullen we de komende jaren aan met regels uit lokale verordeningen en vervolgens per deelgebied met regels uit bestaande bestemmingsplannen. Het doel is om uiterlijk in 2031 een volledig omgevingsplan te hebben voor de hele gemeente Oosterhout.
Het college heeft besloten om het Omgevingsplan Oosterhout technisch in beheer te nemen, waaronder het aanbrengen van enkele technische wijzigingen, en de gemeenteraad hierover te informeren met een raadsinformatiebrief.


Algemeen

Verder heeft het college:

  • kennisgenomen van de faillissementsaanvraag van een jeugdhulpaanbieder uit de gemeente Altena en besloten in te stemmen met het gecontroleerd opvangen van jeugdigen, waarbij we vanuit de regio West-Brabant Oost samenwerken met de curator om een geschikte overnamekandidaat te zoeken om zo de zorgcontinuïteit te waarborgen;
  • verklaard dat de gegevensconversie van GreenValley naar OneGov365 uitgevoerd en voltooid is en besloten om de migratieverklaring hiertoe vast te stellen;
  • besloten het districtelijk inrichtingsplan Bevolkingszorg Baronie vast te stellen en hiertoe een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met alle Baronie-gemeenten;
  • besloten de gemeente Breda mandaat, volmacht en machtiging te verlenen voor de gezamenlijke aanbesteding van de verwerking van grof huishoudelijk restafval in de regio.