Brieven en e-mails aan de raad

Inwoners, verenigingen of bedrijven schrijven regelmatig een brief of mail aan de gemeenteraad. Het schrijven van een brief of mail is een prima manier om zaken onder de aandacht van raadsleden te brengen. Dit wil niet zeggen dat de gemeenteraad er altijd iets mee kan doen. Dat hangt af van het onderwerp en van het verzoek.

Lijst van ingekomen stukken

De brief of mail wordt geplaatst op de "Lijst van ingekomen stukken" en voorzien van een advies van de griffie. De "Lijst van ingekomen stukken" maakt deel uit van de agenda van de raadsvergadering. De brief of mail zelf wordt daarbij niet inhoudelijk besproken. Dat gebeurt eventueel op een ander moment, op een passende wijze.

Openbaar

Brieven en mails aan de gemeenteraad zijn openbaar. Deze komen in het raadsinformatiesysteem en op de website. Uw adres, telefoon en handtekening worden geanonimiseerd. Mocht u bezwaar hebben tegen het openbaar plaatsen van uw brief of mail, wilt u dit dan aangeven in uw bericht?

Adres 

Gemeente Oosterhout
t.a.v. de gemeenteraad
Postbus 10150
4900 GB OOSTERHOUT

griffie@oosterhout.nl 

Raadsgriffie

De raadsgriffie zorgt voor de ondersteuning van de gemeenteraad en staat onder leiding van de raadsgriffier. De griffie bestaat verder uit een plaatsvervangend griffier, een raadsadviseur en een griffiemedewerker.
De raadsgriffie staat los van de gemeentelijke organisatie en verricht haar werkzaamheden onder rechtstreekse verantwoordelijkheid van de gemeenteraad. De raadsgriffie kan uiteraard wel een beroep doen op ondersteuning van de ambtelijke organisatie.