Wat is een burgerinitiatief?

Burgers van Oosterhout kunnen een burgerinitiatief indienen ter behandeling door gemeenteraad. Dit burgerinitiatief wordt dan op de agenda van de gemeenteraad geplaatst en de gemeenteraad zal hierover komen te spreken. De participatie en de betrokkenheid van burgers bij de plaatselijke politiek wordt hiermee vergroot en het geeft hen de mogelijkheid direct invloed uit te oefenen op de politieke agenda.

Spelregels

Onderwerpen die niet in aanmerking komen voor het burgerinitiatief:

  • Een onderwerp dat indruist tegen hogere wet- en regelgeving;
  • Een onderwerp waarover de raad niet bevoegd is te beslissen;
  • Een onderwerp betrekking hebbend op privé-belangen, klachten en bezwaren (hiervoor bestaan eigen procedures)
  • Een onderwerp dat het uitsluitend oogmerk heeft recent reeds genomen raadsbesluiten terug te draaien;
  • Een vraag betreffende het gemeentelijke beleid (daarvoor staan andere wegen open);
  • Een vraag met betrekking tot fiscale aangelegenheden;
  • Een vraag met betrekking tot interne bedrijfsvoering en gemeentelijke arbeidsvoorwaarden.

Randvoorwaarden

Een voor de hand liggende voorwaarde is dat het burgerinitiatief een zekere aantoonbare steun onder de bevolking heeft. Daarom moet het initiatief de volgende zaken bevatten:

  • Het initiatief wordt schriftelijk ingediend onder bijvoeging van een lijst van namen met gegevens van de verzoekers en omvat ten minste een omschrijving van het onderwerp met toelichting;
  • Het initiatief vergt 250 handtekeningen van degenen die kiesgerechtigd zijn voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad alsmede ingezetenen van de gemeente van 16 jaar of ouder die met uitzondering van hun leeftijd voldoen aan de vereisten voor het kiesrecht voor de leden van de gemeenteraad (op de dag van indiening van het verzoek).
  • Het voorstel moet worden ingediend bij de burgemeester, aangezien hij voorzitter is van de raad. 

 

Wilt u een burgerinitiatief starten neemt u dan vooraf contact op met de griffie.​​​​​​​