Bomencompensatie

De bestaande compensatierichtlijn

De compensatierichtlijn is ontstaan vanuit de wens om het groene karakter van de stad te behouden. De basisgedachte was dat, als het aantal bomen in de stad op hetzelfde niveau zou blijven, het groene karakter vanzelf ook op peil zou blijven. Daarom werd gesteld dat voor elke gevelde boom, een boom teruggeplant moet worden.
Deze compensatierichtlijn is ingegeven door de waarde van bomen voor de ruimtelijke kwaliteit en de leefbaarheid van de woon- en leefomgeving.
Hoewel deze richtlijn nooit als geformuleerd beleid is vastgesteld, is ze in praktijk wel steeds als dusdanig gehanteerd en daarmee door de praktijk als formeel (intern) beleid vastgelegd.
In de praktijk blijkt de richtlijn niet te voldoen. Al jaren overstijgt het aantal gevelde bomen het aantal geplante bomen. Daarom is heroverweging van het compensatiebeginsel aan de orde.

Een nieuw bomencompensatiebeleid moet gebaseerd zijn op de algemene doelstelling, de instandhouding en verbetering van de groene kwaliteit van de stad, en de uitvoeringssporen bescherming en ontwikkeling.

Opbouw rapport Richtlijn bomencompensatie (PDF, 7,5 MB)

Hoofdstuk 2 beschrijft de onderdelen die het groene karakter van de stad vormen. Ook wordt ingegaan op de bescherming ervan.
Het derde hoofdstuk gaat in op de waarde van groen in het algemeen en de waarde van bomen in het bijzonder.
Daarna wordt in het vierde hoofdstuk cijfermatig ingegaan op het groene karakter van Oosterhout.
Het vijfde hoofdstuk beschrijft verschillende varianten voor een compensatierichtlijn nadat de bestaande richtlijn tegen het licht is gehouden.
Het zesde hoofdstuk beschrijft het nieuwe compensatiebeleid voor Oosterhout.
In de bijlagen zijn onderdelen van het beleid en de richtlijn uitgewerkt en zijn toelichtingen opgenomen.