Publicatiedatum: 15 februari 2023 (reageren binnen 20 kalenderdagen)

Gemeente Oosterhout (‘de gemeente’) is voornemens om een perceel grond plaatselijk bekend Paterserf te Oosterhout, kadastraal bekend gemeente Oosterhout, sectie G, nr. 2451 (ged.) en sectie H, nr. 976 (ged.) (gezamenlijk tezamen groot circa 5.941 m²), te verkopen aan RB Finance B.V. Naar het oordeel van de gemeente is de beoogde koper de enige serieuze gegadigde die in aanmerking komt voor de koop van het gemeentelijk grondperceel.

Motivering
De gemeente hecht eraan dat een passende ontsluiting van de beoogde exploitatie van het achterliggende terrein van koper geborgd is en er concrete afspraken gemaakt kunnen worden over natuurcompensatie. De te verkopen percelen gemeentegrond liggen ingesloten tussen particulieren percelen.

De gemeente gaat een verkoopovereenkomst aan met RB Finance B.V. voor de realisatie van het Bouwprogramma dat zal leiden tot de realisatie van Sidestream Innovation Valley.

Naar het oordeel van de gemeente is de koper de enige serieuze gegadigde die in aanmerking komt voor de koop van het gemeentelijke grondperceel. De tot koper behorende holding bezit reeds omliggende grondposities, c.q. kan aanspraak maken op levering van gronden. Zonder de verkoop van de gemeentelijke grondperceel kan de ontwikkeling niet volledig tot stand komen, dan wel ontbreekt een secundaire verkeersontsluiting welke de (verkeers)veiligheid aanzienlijk bevordert. Koper is de enige waarbij afspraken gemaakt kunnen worden met betrekking tot fysieke compensatie van natuur in het nabijgelegen gebied.

Gelet op het voorgaande is de gemeente van oordeel dat op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria alleen de beoogde koper als serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de koop van het gemeentelijke grondperceel. Het bieden van afzonderlijke mededingingsruimte is derhalve niet aan de orde.

Vervaltermijn
Indien u zich niet kunt verenigen met de grondverkoop door de gemeente, omdat u meent daarvoor zelf als gegadigde in aanmerking te komen, dan kunt u uiterlijk binnen een termijn van 20 kalenderdagen na publicatiedatum een kort geding procedure aanhangig maken bij de bevoegde voorzieningenrechter en dient u de gemeente hiervan onverwijld in kennis te stellen middels betekening van de dagvaarding op het adres van de gemeente, bij gebreke waarvan het recht vervalt om tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige aanspraak in welke vorm of hoedanigheid dan ook te baseren, althans zijn uw rechten daarop uitgewerkt. Een digitaal afschrift van de dagvaarding dient u tevens per e-mail aan g.van.oosterhout@oosterhout.nl te verzenden.