Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oosterhout maakt op grond van artikel 7 lid 1 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) bekend dat de gemeenteraad van de gemeente Oosterhout op 22 februari 2022 op grond van het bepaalde in artikel 5 Wvg heeft besloten om gronden aan te wijzen waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 Wvg van toepassing zijn.

Gebied
De gronden die door de gemeenteraad zijn aangewezen zijn gelegen in het gebied “Dorst Zuidoost” te Dorst en zijn nader aangegeven op de bij het besluit behorende kadastrale kaart met de daarbij behorende lijst van eigenaren en zakelijk gerechtigden.

Inwerkingtreding
Het besluit van de gemeenteraad van de gemeente Oosterhout treedt in werking één dag na publicatie in het Gemeenteblad, te weten 24 februari 2022.

Terinzagelegging
Het besluit van de gemeenteraad van de gemeente Oosterhout ligt samen met het voorstel en verdere bijbehorende bijlagen, bevattende de kadastrale kaart en een lijst met daarop de kadastrale aanduidingen van de in de aanwijzing opgenomen percelen, hun grootte, evenals de namen van de eigenaren en de rechthebbenden van de daarop rustende beperkte rechten, een kaart met daarop de aan de percelen toegedachte bestemming en overige relevante gegevens, met ingang van 23 februari 2022 gedurende een periode van zes weken tijdens kantooruren voor eenieder op afspraak ter inzage op het gemeentehuis te Oosterhout. Tevens zal de terinzagelegging op elektronische wijze plaatsvinden.

Gevolgen van de vestiging
De vestiging van het voorkeursrecht houdt in dat eigenaren en andere rechthebbenden op de aangewezen gronden, wanneer deze die gronden respectievelijk erop gevestigde beperkte rechten wensen te vervreemden, deze eerst aan de gemeente Oosterhout te koop moeten aanbieden. De eigenaren en de rechthebbenden op beperkte rechten ontvangen één dezer dagen afzonderlijk bij aangetekende brief bericht over de inhoud van het besluit en de gevolgen hiervan.

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen het besluit van de gemeenteraad van de gemeente Oosterhout tot aanwijzing van gronden op basis van het bepaalde in artikel 5 Wvg. Ingevolge de Awb kunnen belanghebbenden gedurende een termijn van zes weken, ingaande de dag nadat dit besluit bekend is gemaakt in het Gemeenteblad, bij de gemeenteraad van de gemeente Oosterhout tegen voormeld besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de gemeenteraad van de gemeente Oosterhout, onder vermelding van zaaknummer 327680, Postbus 10150, 4900 GD te Oosterhout, en dient uiterlijk 7 april 2022 te zijn ontvangen.

Voorlopige voorziening
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien een bezwaarschrift is ingediend, hebben belanghebbenden de mogelijkheid om – wanneer zij een spoedeisend belang aanwezig achten – een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland - West-Brabant, locatie Breda, afdeling bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

Heeft u vragen?
Bij vragen kunt u contact opnemen met de heer G. van Oosterhout tijdens kantooruren via telefoonnummer 14 0162.

Bijlage: Grondplantekening (Pdf, 1.57 MB)

Oosterhout, 23 februari 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oosterhout