Veelgestelde vragen snippergroen

Wat is snippergroen?

Snippergroen bestaat uit openbare stroken groen die direct grenzen aan uw tuin, huis of grond. De gemeente is eigenaar van deze groenstroken. Groenstroken die groter zijn dan 150 m² zijn geen snippergroen. Het is wel mogelijk dat een dergelijk perceel voor verkoop in aanmerking komt. De grond wordt dan getaxeerd door een onafhankelijk taxateur om de prijs te bepalen.

Wat is de deadline voor het indienen van een aanvraag?

Het project loopt tot in ieder geval 2021. Gedurende het project geldt de projectprijs van 75 euro/m2. In 2021 wordt de laatste fase gestart.

Wat is de prijs van het snippergroen?

Tijdens het project geldt een tijdelijke korting op de prijs voor snippergroen, zodat u voor een gunstige prijs een stukje gemeentegrond kunt kopen. De grondprijs is vastgesteld op € 75,- per vierkante meter, kosten koper.

Wat betekent "kosten koper"?

Dat betekent dat de bijkomende kosten voor uw rekening komen. De bijkomende kosten bestaan uit 2% overdrachtsbelasting en notaris- en kadasterkosten. De notaris- en kadasterkosten bedragen ongeveer € 600,-.

Kan ik de grond ook goedkoper aankopen?

De verkoopprijs voor snippergroen is vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. Hiervan afwijken is niet mogelijk.

Hoe dien ik een aanvraag in voor de aankoop van snippergroen?

U vult het online aanvraagformulier in of stuurt een e-mail naar snippergroen@oosterhout.nl  Ook kunt u telefonisch een aanvraagformulier opvragen via de volgende telefoonnummers: (0162) 48 99 21 en (0162) 48 99 64.

Wat gebeurt er nadat ik een aanvraag heb ingediend?

Als wij uw aanvraag hebben ontvangen, onderzoeken wij aan de hand van het gemeentelijke beleid of we de strook gemeentegrond aan u kunnen verkopen. Wij kijken daarbij onder andere naar de kabels en leidingen, de groenstructuur in uw buurt en de verkeersveiligheid. Als blijkt dat we de grond kunnen verkopen, sturen wij u een koopovereenkomst. Nadat u en de gemeente de overeenkomst hebben getekend, maakt de notaris de koop officieel door het passeren van de akte. Als u de grond niet kunt kopen, dan hoort u van ons waarom het niet kan. Wij proberen u binnen 6 tot 8 weken uitsluitsel te geven over uw aanvraag. In sommige gevallen hebben wij hiervoor meer tijd nodig maar dan hoort u dat van ons.

Hoe wordt de grond opgeleverd als ik een strook gemeentegrond van de gemeente koop?

In principe wordt de grond opgeleverd zoals het er bij ligt op het moment dat u het koopt.

Wat gebeurt er als bewoners de in gebruik genomen gemeentegrond niet willen kopen?

Als u geen belangstelling heeft voor de aankoop van de gemeentegrond die u gebruikt als tuin, dan moet u de grond teruggeven aan de gemeente. De grond moet schoon (zonder bestrating, beplanting, etc.) opgeleverd worden aan de gemeente. Wij richten de grond dan in als openbaar groen.

De gemeente heeft het over verkoop van de gemeentegrond, maar kan ik de grond ook huren?

Het uitgangspunt bij het project Snippergroen is: een eigenaar koopt. Om die reden onderzoeken we allereerst of verkoop van de grond mogelijk is. Bent u huurder van een woning, dan kunt u de grond niet kopen.

Ik huur een woning en ik heb grond in gebruik. Kom ik ook in aanmerking voor het kopen van een stukje gemeentegrond?

Huurders kunnen geen grond van de gemeente kopen. Wij gaan met de eigenaar van uw woning in gesprek of hij de gemeentegrond wil aankopen. Als uw verhuurder geen interesse heeft in de aankoop van de gemeentegrond, gaan we per geval beoordelen of verhuur van de gemeentegrond mogelijk is. De huurprijs is € 7,50 per vierkante meter per jaar, met een minimale huurprijs van €75,-.   

De gemeente heeft het hele blok woningen aangeschreven. Als niet iedereen gemeentegrond wil kopen, wat zijn dan de gevolgen?

Als niet alle inwoners van het blok de gemeentegrond willen kopen, betekent dat niet dat niemand uit het blok gemeentegrond kan kopen. We streven naar een rechte en logische kadastrale grens, maar het is geen doel op zich. We bekijken elke situatie individueel.

Kan mijn buurman het stuk gemeentegrond wat achter, voor of naast mijn woning ligt van de gemeente kopen?

Dit is in beginsel niet mogelijk. Gemeentegrond kan alleen verkocht worden aan de eigenaar van het aangrenzende perceel. Alle situaties worden individueel bekeken. Als er meerdere bewoners grenzen aan een strook gemeentegrond, dan nemen wij contact op met alle bewoners.

Mag ik bouwen op de strook gemeentegrond die ik aankoop?

De strook grond die u aankoopt mag u inrichten als tuin. In sommige gevallen mag u de strook ook bebouwen. Dit hangt af van de bestemming die de groenstrook krijgt in het bestemmingsplan. Alle gekochte groenstroken krijgen bij de eerstvolgende wijziging van het bestemmingsplan de bestemming ‘Tuin’ of ‘Wonen’. De strook snippergroen die verkocht wordt heeft veelal nog de bestemming ‘Groen’ of ‘Verkeer’ in het bestemmingsplan.

Mag ik vergunningsvrij bouwen?

In sommige situaties zal het plaatsen van een erfafscheiding of het (uit)bouwen op de aangekochte strook snippergroen vergunningsvrij zijn. Op www.omgevingsloket.nl kunt u kijken wanneer u een vergunning nodig heeft. Als u vragen heeft over de mogelijkheden om te bouwen op de grond, dan kunt contact opnemen met het Omgevingsloket via telefoonnummer 14 0162.

Waarom word ik nu pas aangesproken/aangeschreven op het gebruik van gemeentegrond?

Met dit project wil de gemeente elk gebruik van gemeentegrond goed regelen. Bijvoorbeeld door in gebruik genomen gemeentegrond te verkopen aan de gebruiker. Op dit moment is dat niet altijd geregeld. Dit leidt tot rechtsongelijkheid bij bewoners die wel een afspraak hebben met de gemeente over het gebruik van gemeentegrond of bewoners die geen gemeentegrond in gebruik genomen hebben.

Ik ben het niet eens met de constatering van de gemeente dat ik gemeentegrond in gebruik heb. Hoe heeft de gemeente dit geconstateerd?

Het Kadaster verzamelt gegevens van alle grond in Nederland. Met die gegevens maakt het Kadaster zogenoemde kadastrale kaarten. Door de kadastrale kaarten te vergelijken met een recente luchtfoto is geconstateerd dat u gemeentegrond in gebruik heeft.

De strook gemeentegrond waar de gemeente mij over aanschrijft was slecht onderhouden. Waarom wil de gemeente deze grond terug of hier nu nog geld voor vragen?

De gemeentegrond is en blijft gemeentelijk eigendom. Het eventuele slechte onderhoud staat los van het terugvorderen of de mogelijke verkoop van deze grond. Als u klachten heeft over het slechte onderhoud kunt u hierover een melding doen via www.oosterhout.nl/meldpunt. De staat van het onderhoud is geen reden om gemeentegrond zonder toestemming bij uw tuin te trekken.

Ik heb de gemeentegrond al meer dan twintig jaar in gebruik. Ik vind dat ik eigenaar van de grond ben geworden op grond van verjaring. Waarom schrijft u mij dan nu aan?

Het eigendom in Nederland is goed beschermd. Dit betekent dat het eigendom van de gemeentegrond niet zomaar overgaat van de gemeente naar de bewoner. U moet zelf bewijzen dat u de grond in bezit heeft genomen en dat u dit al meer dan twintig jaar doet. Daarvoor kunt u foto’s, video’s en ander beeldmateriaal naar de gemeente sturen. Bezit betekent dat u zich de gemeentegrond heeft toegeëigend. De bewijslast hiervoor ligt bij u. De gemeente beoordeelt vervolgens het bewijsmateriaal en bekijkt of het beroep op verjaring slaagt. Als dat zo is, dan werkt de gemeente mee aan het erkennen van de verjaring.

Ik heb dit huis een jaar geleden gekocht en de verkoper heeft mij niets over gebruik van gemeentegrond verteld?

Dit is een zaak tussen u en de verkopende partij. De gemeente bemoeit zich hier niet mee. De gemeente kijkt naar de situatie op dit moment en constateert dat u als huidige bewoner van deze woning gemeentegrond in gebruik heeft.

Is er bij verjaring overdrachtsbelasting verschuldigd?

Nee, op basis van artikel 3 lid 1 onder a Wet op belasting van rechtsverkeer is er bij verjaring geen overdrachtsbelasting verschuldigd.

Heeft de aankoop van gemeentegrond invloed op de WOZ-waarde van mijn woning en dus op de onroerende zaak belasting (ozb)?

Als u na 1 januari 2016 grond van de gemeente koopt, heeft dit geen invloed op de WOZ-waarde van uw woning in 2016 en daarmee ook geen invloed op de door u te betalen onroerend zaakbelasting in 2016. In 2017 wordt uw perceel op basis van de nieuwe objectgegevens (dus inclusief de door u gekochte strook grond) opnieuw gewaardeerd aan de hand van de dan geldende marktwaarde. Afhankelijk van deze marktwaarde stijgt (bij een aantrekkende markt) of daalt (bij een dalende markt) de WOZ-waarde van uw woning en betaalt u meer of minder onroerend zaakbelasting.

Met wie kan ik contact opnemen voor vragen?

U kunt de flyer ‘Project Snippergroen gemeente Oosterhout’ (PDF 312 kB) downloaden. U kunt ook telefonisch contact opnemen met de projectmedewerkers Britte Vlasblom of Pauline de Mos via het algemeen telefoonnummer 14 0162. Of u stuurt een e-mail naar snippergroen@oosterhout.nl.