Vergunningen

Voor veel activiteiten die u op, bij of met water wilt uitvoeren heeft u een vergunning nodig.  De gemeente is niet de enige die deze vergunningen verleent. Wel is het zo dat u de vergunningen altijd bij de gemeente kunt aanvragen.

Voor meervoudige vergunningen (vergunningen waarvoor meer dan één bestuursorgaan bevoegd gezag is) wordt besloten door het bestuursorgaan van het hoogste gezag. Andere betrokken overheden hebben daarbij een adviesrol.

U hoeft dan ook altijd maar één keer een vergunning aan te vragen, ook wanneer u bijvoorbeeld grondwater wilt onttrekken en dit daarna wilt lozen in de sloot. Wij zorgen dan voor de noodzakelijke afstemming met alle betrokken overheden.

Lozen van (afval)water op oppervlaktewater

Als u water (grondwater, hemelwater, (bedrijfs)afvalwater) wilt lozen op oppervlaktewater heeft u een watervergunning nodig. In sommige gevallen (bijvoorbeeld voor de lozing van kleine hoeveelheden regenwater) is geen vergunning nodig, maar is een melding van de voorgenomen activiteit voldoende.

Aansluiten en/of lozen op riolering

Als u op het gemeentelijk riool wilt aansluiten heeft u instemming of een rioolvergunning nodig van de gemeente.

Lozen op riolering

Bepaalde bedrijven die hun afvalwater via de riolering willen lozen (de zogenaamde voormalige WVO-bedrijven) moeten hiervoor een milieuvergunning aanvragen bij de gemeente.
Particulieren en overige bedrijven hoeven geen milieuvergunning aan te vragen, maar moeten wel een toestemming/rioolvergunning hebben (zie hierboven). Voor meer informatie: https://www.omgevingsloket.nl.

Grondwater onttrekken

Als u grondwater wilt onttrekken heeft u een watervergunning nodig. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een (bouwput)bemaling, voor beregening van gewassen of een grondwatersanering. De watervergunning wordt verleend door het waterschap (of in speciale gevallen de provincie). In sommige gevallen is een melding van de onttrekking voldoende. Wanneer, bijvoorbeeld ten behoeve van bemaling/sanering ook op de gemeentelijke riolering wordt geloosd is ook toestemming van de gemeente nodig.

Water onttrekken uit oppervlaktewater

Wanneer u water wilt onttrekken uit het oppervlaktewater, bijvoorbeeld voor het beregenen van gewassen, heeft u een watervergunning nodig. De watervergunning wordt verleend door het waterschap (of door Rijkswaterstaat wanneer u water wilt onttrekken uit de grote rivieren of een kanaal). In sommige gevallen is een melding van de onttrekking voldoende.

Koude-warmte opslag (KWO)

Koude- en warmteopslag is een systeem dat warmte en koude opslaat in het grondwater om later te gebruiken voor koelen en verwarmen van gebouwen. Het systeem zorgt voor een flinke energiebesparing, omdat verwarmen en koelen van woon- en werkruimten op de gebruikelijke manier veel aardgas en elektriciteit kost.
De provincie heeft de taak de kwaliteit en kwantiteit van het grondwater te bewaken. Wie KWO gaat toepassen moet daarom een vergunning aanvragen. In de vergunning staat welke milieutechnische maatregelen de gebruiker moet nemen om de kwaliteit van het grondwater te behouden. Kan de gebruiker de kwaliteit niet garanderen, dan verleent de provincie geen vergunning.

Lozingen in de bodem

Voor een lozing in of op de bodem vanuit een inrichting is het Wm-bevoegd gezag ook bevoegd voor de bodemlozing. Buiten inrichtingen is de gemeente het bevoegd gezag voor lozingen op en in de bodem, met uitzondering van de, in de Provinciale Milieuverordening (PMV) aangewezen gebieden (bijvoorbeeld grondwaterbeschermingsgebieden) waarbij de provincie bevoegd gezag is. Voor een lozing in de bodem is in het algemeen de Wm het juridisch kader; voor infiltratie (bijvoorbeeld bij retourbemaling van een bouwput) daarentegen is dat de Waterwet.

Andere activiteiten op/bij het water of waterkeringen

Voor bepaalde activiteiten moet toestemming gevraagd worden bij het waterschap. Het gaat dan om activiteiten die invloed hebben op de waterkwaliteit of de doorstroom van water. Voor bijvoorbeeld bouwen in/nabij het water vraagt u een watervergunning aan bij het waterschap (vroeger noemden we dit de keurvergunning). Voorbeelden hiervan zijn:

  • Aanleg/bouw steiger;
  • Aanleg drainage;
  • Bouwen binnen een bepaalde afstand van de sloot;
  • Dempen van een watergang/sloot/greppel;
  • Leggen van een duiker;
  • Grondwerkzaamheden, bouwwerkzaamheden of civieltechnische werkzaamheden in de nabijheid van een waterkering/dijklichaam;
  • etc.

Voor meer informatie

http://www.brabantsedelta.nl/