Het plan zonnepark Dorst wordt 10 hectare groot en komt aan de Akkerweg naast bedrijventerrein Hoogeind Minervum en de Bavelse Berg. In totaal komen er 37.680 zonnepanelen die stroom opwekken voor ongeveer 4.000 huishoudens. Groendus gaat het plan uitvoeren. Er zijn verschillende mogelijkheden om financieel deel te nemen voor inwoners. Ook zorgt Groendus dat al voor de bouw van het park een groene zonen rondom het park wordt aangelegd, zodat er minder zicht is op de panelen vanuit de omgeving. 

Besluitvorming gemeenteraad en college

De gemeenteraad heeft op 5 juli 2023 een ontwerp verklaring van geen bedenkingen afgegeven voor het Zonnepark aan de Akkerweg in Dorst. De ontwerp omgevingsvergunning heeft van dinsdag 11 juli tot 22 augustus ter inzage gelegen. Iedereen kon zienswijzen indienen. Het college heeft één zienswijze ontvangen op de ontwerpvergunning voor het zonnepark. De zienswijze leidt niet tot aanpassing of afwijzing van de vergunningaanvraag. Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders 25 september 2023 besloten de gemeenteraad te vragen om een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) af te geven. In de vergadering van 24 oktober 2023 heeft de gemeenteraad de vvgb afgegeven. Deze definitieve vvgb is nodig voor het tijdelijk (25 jaar) afwijken van het bestemmingsplan.  

Omgevingsvergunning verleend en ter inzage

Het college van burgemeester en wethouders van Oosterhout maakt bekend dat een omgevingsvergunning is verleend met toepassing van artikel 2.12, eerste lid onder a, onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor het plaatsen van een zonneveld (zonnepark Dorst), Akkerweg te Dorst.

Inhoud omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning heeft betrekking op de bouw en het gebruik van een zonnepark, gedurende een periode van 25 jaar. De aangevraagde activiteiten zijn in strijd met het bestemmingsplan “Buitengebied (incl. Lint Oosteind)”, en de “Reparatie herziening Buitengebied 2016”. Omdat is aangetoond dat met de uitvoering van de vergunning sprake is van een goede ruimtelijke ordening, is het project in afwijking van het bestemmingsplan vergund. Het besluit heeft betrekking op de volgende activiteiten:

- Bouwen
- Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Op basis van artikel 6.5 van het Besluit omgevingsrecht heeft de gemeenteraad op 24 oktober 2023 een verklaring van geen bedenkingen afgegeven voor het verlenen van deze omgevingsvergunning.

Ter inzage

De omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 8 februari 2024 voor 6 weken ter inzage in de publiekshal van het stadhuis. Voor inzage in de stukken dient u vooraf telefonisch een afspraak te maken met een medewerker van Team Vergunning en Handhaving via het algemene telefoonnummer 14 0162.

De stukken kunt u digitaal raadplegen via ruimtelijkeplannen.nl

Beroep

Als u het niet eens bent met deze omgevingsvergunning, dan kunt u binnen zes weken (tot en met donderdag 21 maart 2024) na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd een beroepsschrift indienen bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA, Breda.  Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Voor het indienen van beroep tegen deze omgevingsvergunning moet u belanghebbende zijn.

Ook kan op grond van het bepaalde in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank te Breda worden verzocht om een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed dat vereist. Als binnen de beroepstermijn ook een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, dan wordt de inwerkingtreding van deze omgevingsvergunning opgeschort totdat de voorzieningenrechter op dat verzoek heeft beslist. Dit verzoek dient apart te worden ingediend, naast het instellen van beroep. Ook hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Oosterhout, 8 februari 2024

Contact

Wenst u meer informatie, neem dan contact op met mevrouw E. van der Logt via het emailadres E.van.der.Logt@oosterhout.nl of via het algemene telefoonnummer 14 0162.