Kleinschalige opvang met 24 uur begeleiding per dag aan de Elschot 30

Sinds oktober 2023 heeft het COA 72 alleenstaande minderjarige vluchtelingen opgevangen aan de Elschot 30. Het gaat om vluchtelingen tussen de 13 en 18 jaar die zonder ouders of andere begeleiders in Nederland zijn aangekomen om asiel aan te vragen. Gespecialiseerde medewerkers van het COA begeleiden de jongeren 24 uur per dag.

In Oosterhout vangt het COA al alleenstaande minderjarige vluchtelingen op in het Gr8 hotel. 

Start omgevingsdialoog voor kleinschalige opvang minderjarige vluchtelingen op bedrijventerrein in Oosterhout 

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 24 januari 2023 akkoord gegeven om een omgevingsdialoog te starten voor een kleinschalige opvanglocatie voor minderjarige vluchtelingen aan de Elschot 30 in Oosterhout. Het pand ligt op het bedrijventerrein tegenover de Aldi. 

Nieuwe procedure voor omgevingsvergunning

Eerder gaf de gemeente een omgevingsvergunning af aan projectontwikkelaar Sabes vastgoed voor de huisvesting van arbeidsmigranten in het pand.

Het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) wil het pand huren van Sabes vastgoed voor de opvang van alleenstaande minderjarige vluchtelingen (amv’ers). Sabes moet hiervoor opnieuw een procedure voor een omgevingsvergunning doorlopen.

Zie ook het volledige nieuwsbericht Start omgevingsdialoog van 27 januari 2023

Zie ook de Bewonersbrief van donderdag 26 januari 2023 )PDF, 66 kB)

Vragen en antwoorden

Hier leest u vragen en antwoorden over de toekomstige opvang van amv’ers aan Elschot 30. Staat uw vraag er niet bij? Mail dan gerust naar kvo@oosterhout.nl.

Waarom heeft de gemeente Oosterhout ‘ja’ gezegd tegen de opvang van vluchtelingen in het pand Elschot 30?

De humanitaire nood is hoog. Asielzoekerscentra lopen over en de toestroom van vluchtelingen neemt nog steeds toe. We zijn een gastvrije stad. Als Oosterhout nemen we hiermee onze verantwoordelijkheid. Met deze tijdelijke oplossing wordt een crisisnoodsituatie zoals in 2015 voorkomen. Toen moesten asielzoekers in sporthallen en tenten door het hele land worden opgevangen en werden groepen mensen binnen korte tijd verplaatst van de ene naar de andere noodopvang. Dat is niet menselijk en voor de gemeente Oosterhout dus niet acceptabel.

Wie komen er in de opvang?

Wij verwachten dat er vanaf oktober 2023 jonge vluchtelingen komen tussen 13 en 18 jaar. Het gaat om jongeren die zonder ouders of andere begeleiders in Nederland zijn aangekomen om asiel aan te vragen. Zij worden ‘alleenstaande minderjarige vluchtelingen’ genoemd, kortweg amv. Er kunnen zowel jongens als meisjes komen. De nationaliteiten kunnen ook uiteenlopen. Voordat zij naar Oosterhout komen, zijn zij eerst opgevangen in het asielzoekerscentrum in Ter Apel. Daar moet iedereen die in Nederland asiel aanvraagt zich melden na aankomst in Nederland.

Hoeveel alleenstaande minderjarige vluchtelingen wil het COA op deze locatie opvangen?

Het gaat om maximaal 74 kinderen en jongeren.

Voor hoe lang gaat Oosterhout vluchtelingen opvangen?

Het COA sluit een overeenkomst af met Sabes vastgoed voor tenminste 5 jaar.

Kunnen jullie de duur van de opvang garanderen?

Het COA sluit een overeenkomst af met Sabes vastgoed voor tenminste 5 jaar. We kunnen niet garanderen dat deze opvanglocatie niet langer nodig is.

Waarom daar?

Het COA vond dit pand passend en snel beschikbaar.

Waarom zijn andere vastgoedeigenaren niet benaderd voor opvang?

De gemeente zoekt nog steeds naar geschikte locaties. Als u een geschikte locatie denkt te hebben, staat het u uiteraard vrij om contact op te nemen met de gemeente via kvo@oosterhout.nl of het COA. Dit kan via www.coa.nl > contact > vastgoed aanbieden of 088-715 70 00.

Waar kan ik meer informatie krijgen? 

Op maandag 6 februari 2022 heeft de gemeente samen met het COA, Sabes en Surplus een informatiebijeenkomst georganiseerd over de komst van de alleenstaande minderjarige vluchtelingen.Tijdens deze avond zijn de aanwezigen geïnformeerd over de procedure en de opvang, de begeleiding en activiteiten voor de kinderen en jongeren. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@coa.nl of kvo@oosterhout.nl . 

Hoe zit het met de gezondheid van de vluchtelingen?

Vluchtelingen worden direct bij aankomst medisch gecontroleerd. De GGD is daarbij betrokken. Medische zorg op de opvanglocatie wordt geregeld door het COA.

Gaan kinderen in de opvanglocaties in Oosterhout naar school?

Alle kinderen in Nederland vallen tot hun achttiende onder de Leerplichtwet, dus ook die in de regionale opvang. Of en in hoeverre het lukt om de kinderen onderwijs aan te bieden is moeilijk te voorspellen. De gemeente en COA zetten er wel op in dat vanaf het nieuwe schooljaar 2023-2024 zo goed mogelijk voor elkaar te krijgen. Waarschijnlijk is dat op een school buiten Oosterhout. Ook is er online thuisonderwijs.

Waaruit bestaat de begeleiding van het COA? Wat gebeurt er in de opvang?

Het COA begeleidt de kinderen/jongeren. Zij worden opgevangen in een groepslocatie en krijgen de beschikking over een slaapkamer, vaak samen met een ander kind/jongere. De kinderen zijn van allerlei nationaliteiten en met verschillende sociale, culturele en religieuze achtergronden. In de opvanglocaties werken voornamelijk HBO opgeleide en SKJ- geregistreerde jeugdprofessionals die 24 uur per dag de kinderen en jongeren methodisch begeleiden in hun verdere ontwikkeling. Nidos, de jeugdbeschermingsorganisatie, verzorgt het voogdijschap voor de kinderen/jongeren. De COA-medewerkers en de jeugdbeschermers werken nauw samen in de begeleiding van het individuele kind.

De COA-medewerker begeleidt als zijnde een mentor de kinderen/jongeren om steeds meer voor zichzelf te zorgen. De kinderen/jongeren leren doelen stellen, krijgen inzicht in hun vaardigheden en zicht op hoe hun toekomst eruitziet. Belangrijk is ook dat de kinderen/ jongeren zich veilig en op hun gemak voelen, want alleen dan kunnen kinderen/jongeren zich goed ontwikkelen.

COA-medewerkers zijn 24 uur per dag op de locatie aanwezig, waardoor zij de jongeren goed kennen. Per dag zijn er minimaal twee begeleiders in de ochtend, drie in de middag en twee in de nacht. Naast de inzet van COA-medewerkers kan er ook aanvullend inzet zijn van beveiligingsmedewerkers en begeleiding van culturele mediators.

De kinderen/jongeren leren een vast dagritme te krijgen dat structuur in hun leven brengt: opstaan, ontbijten, naar school, huiswerk maken, eten, koken. Er zijn duidelijke huisregels, bijvoorbeeld wanneer de kinderen door de week en in het weekend binnen moeten zijn. Het COA controleert twee keer per dag (ochtend en avond) of iedereen aanwezig is. De mentor leert hen over de Nederlandse gewoonten en gebruiken en begeleidt hen in het verder ontwikkelen van vaardigheden. Ze worden gestimuleerd zoveel mogelijk deel te nemen aan activiteiten, ook in de wijk en het COA nodigt de buurtbewoners uit om de bewoners van de opvanglocatie te betrekken bij activiteiten.  

Wat gebeurt er om overlast voor omwonenden te beperken?

Het COA is verantwoordelijk voor de opvang en begeleiding van de jongeren. Overdag gaan de jongeren naar school omdat ze allemaal leerplichtig zijn. Daarnaast probeert het COA met hulp van lokale organisaties, verenigingen en vrijwilligers ontspanningsactiviteiten te organiseren. Als gemeente doen we wat we kunnen om te zorgen dat de noopopvang voor iedereen zo prettig mogelijk verloopt: voor zowel de alleenstaande minderjarige vluchtelingen als de omgeving van de noodopvang. Dat betekent dat we vragen, zorgen en ideeën van de omgeving serieus nemen en dat we zorgen dat de vluchtelingen een zo goed mogelijk verblijf hebben. Met organisaties en partijen uit de stad organiseren we een programma voor een zinvolle tijds- en dagbesteding. In de opvang gelden voor de jongeren huisregels van COA.

Wat kan ik merken van de komst van de jongeren?

Uit ervaring van andere locaties waar jonge vluchtelingen worden opgevangen blijkt dat de jongeren veel op de opvang en in de directe omgeving verblijven. Deze eerste periode in Nederland kunnen zij gebruiken om te rusten. De jongeren zijn vrij om hun omgeving te verkennen. Ze kunnen aan diverse (georganiseerde) activiteiten meedoen, winkels bezoeken en de omgeving verkennen.

Waar kunnen we terecht met vragen, klachten en problemen?

Overdag en ’s avonds zijn medewerkers van het COA op de locatie aanwezig. Contactgegevens COA: info@coa.nl of 088-7157000. Daarnaast zijn er 24 uur per dag, 7 dagen in de week beveiligers op de locatie. Voor vragen aan de gemeente neemt u contact via kvo@oosterhout.nl. Bij spoed belt u de politie op 112, bij geen spoed belt u de politie op 0900 8844.

Wat kan ik doen? Ik wil helpen!

Wilt u iets betekenen voor de vluchtelingen en wilt u uw hulp aanbieden? Surplus zoekt regelmatig vrijwilligers, vacatures vindt u op www.oosterhoutvoorelkaar.nl Of neem contact op met het COA. Dat kan door een mail te sturen naar info@coa.nl of te bellen met 088-7157000. Meer informatie vindt u ook op https://www.coa.nl/nl/vrijwilligerswerk-en-donaties.

Is de regionale opvang toegankelijk voor inwoners van Oosterhout?

Vanwege de privacy van de bewoners is de opvang alleen toegankelijk voor de bewoners en medewerkers van het COA. Het COA zal later wel een kennismakingsmoment organiseren.

Wat gaat een dergelijke opvang kosten en wie betaalt dat?

Het COA heeft de volledige verantwoordelijkheid voor de opvang, dus ook voor de financiën.

Gaat opvang van vluchtelingen ten koste van woningen voor onze eigen inwoners?

Nee, het gaat hier om opvang voor vluchtelingen in een groepsvoorziening. Hier heeft het Rijk juist voor gekozen om te zorgen dat er niet nog meer woningtekort ontstaat. Het aanbod van woningen voor inwoners komt hierdoor dus niet meer onder druk te staan.

Wat gebeurt er met de kinderen in de opvang van Oosterhout nadat ze 18 jaar zijn geworden? 

Waar de jongeren naartoe gaan als ze 18 jaar worden, valt op dit moment nog niet te zeggen. Na hun tijdelijke verblijf in Oosterhout zullen ze waarschijnlijk elders in de regio of in Nederland geplaatst worden.

Wat is het verschil tussen een asielzoeker, een vluchteling en een statushouder?

Iedereen die op de vlucht is voor oorlog, geweld, vervolging of bijvoorbeeld voedsel- of waterschaarste is een vluchteling. Iedereen die in Nederland asiel aanvraagt is een asielzoeker. De IND beoordeelt alle asielaanvragen en oordeelt of iemand in Nederland mag blijven. Als dat het geval is, krijgt de asielzoeker een asielvergunning: een tijdelijke verblijfsvergunning voor vijf jaar.

Een vluchteling met zo’n verblijfsvergunning wordt een ‘statushouder’ genoemd. Hij mag vanaf dat moment volwaardig deelnemen aan de Nederlandse samenleving en integreren. Als iemand ten minste vijf jaar met een verblijfsvergunning in Nederland woont, Nederlands spreekt en met goed gevolg een inburgeringsexamen aflegt, kan hij of zij het Nederlanderschap aanvragen.

Waarom is opvang nodig?

Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) heeft problemen met de opvang van asielzoekers. De asielzoekerscentra (AZC) in Nederland zijn overvol. De instroom van asielzoekers neemt nog steeds toe (mensen uit Midden-Oosten, maar ook inhaalslag vluchtelingen en na-reizigers door corona) en de uitstroom van statushouders naar woningen in gemeenten stagneert door druk op de woningmarkt. Daarom deed het Rijk een oproep aan gemeenten om het AZC in het Groningse Ter Apel te ontlasten door de helpen met de opvang van asielzoekers.

Welke vluchtelingen worden opgevangen?

De vluchtelingen die extra worden opgevangen, zijn alleenstaande minderjarige vluchtelingen in de leeftijd van 13 tot 18 jaar.

Hoeveel vluchtelingen worden er opgevangen?

Het gaat om maximaal 74 kinderen en jongeren.

Kan ik ook helpen bij de opvang?

Het COA verzorgt de opvang van deze groep minderjarige vluchtelingen volledig. Te zijner tijd zullen zij bekend maken aan wat voor spullen zij behoefte hebben voor de kinderen.

Wel zijn we nu al aan het denken over activiteiten voor de kinderen en jongeren. U kunt deze aanmelden via kvo@oosterhout.nl.

Daarbij is Surplus altijd op zoek naar vrijwilligers die vluchtelingen of statushouders maatschappelijk willen begeleiden. Kijk voor vacatures op www.oosterhoutvoorelkaar.nl

Wie is verantwoordelijk voor deze groep vluchtelingen?

Nidos en het COA. Nidos voert als onafhankelijke (gezins-) voogdijinstelling, op grond van de wet, de voogdijtaak uit voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen. De jongeren worden 24 uur per dag begeleid door het COA.

Informatie

Informatiebrief opvang alleenstaande minderjarige vluchtelingen aan Elschot 30 (pdf-bestand 64 kb), 13 juli 2023