Duurzaamheid en klimaat

Oosterhout wil bijdragen aan een goed klimaat. We willen geen hittestress en verdroging en ook geen wateroverlast. Daarom plaatsen we waar mogelijk zonnepanelen en windmolens en zijn we op zoek naar andere vormen van energie die geen CO² produceren. Afval proberen we weer opnieuw te gebruiken.

Duurzaamheid:                  € 13,1 miljoen

 

Natuur, milieu en afval

De gemeente haalt het afval van haar inwoners op en op de gemeentewerf kan je je afval afleveren. Hoe beter dat afval is gescheiden in herbruikbare delen, hoe goedkoper afvalverwerking wordt. Papier, glas, blik en plastic dat gescheiden is ingezameld zijn namelijk weer grondstof voor nieuwe producten. Om materialen nog beter te hergebruiken werkt Oosterhout de komende jaren toe naar een circulair ambachtscentrum. Alles wat niet meer gebruikt kan worden is restafval. Dat wordt verbrand, maar dat is een dure grap.

We vinden het allemaal vanzelfsprekend dat ons afvalwater via een afvoergoot het riool in gaat. Er is dan ook veel geïnvesteerd in een goed rioolsysteem dat het afvalwater aflevert bij de waterzuivering aan de Statendamweg. Momenteel proberen we met z'n allen zo veel mogelijk het regenwater te scheiden van dat afvalwater. Het regenwater is namelijk schoon, hoeft niet gezuiverd te worden en moet eigenlijk direct de Oosterhoutse bodem in, want die is aan het verdrogen. 

Inwoners van Oosterhout betalen via de afvalstoffenheffing en de rioolheffing voor de kosten van deze operaties (zie inkomsten gemeente).