Overzicht van de verschillende onderwerpen waar de gemeente haar geld aan uitgeeft.

Duurzaamheid en klimaat

Oosterhout wil bijdragen aan een goed klimaat. We willen geen hittestress, verdroging en wateroverlast. Daarom plaatsen we waar mogelijk zonnepanelen en windmolens en zijn we op zoek naar andere vormen van energie die geen CO² produceren. Afval proberen we weer opnieuw te gebruiken.

Uitgaven Duurzaamheid € 13,1 miljoen

Natuur, milieu en afval

De gemeente haalt het afval van haar inwoners op en op de gemeentewerf kan je je afval afleveren. Hoe beter dat afval is gescheiden in herbruikbare delen, hoe goedkoper afvalverwerking wordt. Papier, glas, blik en plastic dat gescheiden is ingezameld zijn namelijk weer grondstof voor nieuwe producten. Om materialen nog beter te hergebruiken werkt Oosterhout de komende jaren toe naar een circulair ambachtscentrum. Alles wat niet meer gebruikt kan worden is restafval. Dat wordt verbrand, maar dat is een dure grap.

We vinden het allemaal vanzelfsprekend dat ons afvalwater via een afvoergoot het riool in gaat. Er is dan ook veel geïnvesteerd in een goed rioolsysteem dat het afvalwater aflevert bij de waterzuivering aan de Statendamweg. Momenteel proberen we met z'n allen zo veel mogelijk het regenwater te scheiden van dat afvalwater. Het regenwater is namelijk schoon, hoeft niet gezuiverd te worden en moet eigenlijk direct de Oosterhoutse bodem in, want die is aan het verdrogen. Inwoners van Oosterhout betalen via de afvalstoffenheffing en de rioolheffing voor de kosten van deze operaties.

Veiligheid

We zien graag dat iedereen zich aan de regels houdt. We waarschuwen het liefst vooraf, maar soms moeten we een boete geven. We beschikken over handhavers in de woonwijken en in de binnenstad, maar ook mensen die zich bezig houden met de bestrijding van zwaardere criminaliteit. Dat laatste vanzelfsprekend in nauw contact met politie, justitie en andere gemeenten.

Uitgaven Veiligheid: € 5,1 miljoen

Gemeentebestuur en dienstverlening (Meer voor Elkaar)

De gemeente wil de inwoners goed helpen als ze iets nodig hebben; een belangrijk document, een vergunning of een uitkering. We doen dat in een gemeentehuis waar inwoners, ondernemers, ambtenaren en bestuurders elkaar laagdrempelig kunnen ontmoeten. Verder maken we graag gebruik van de kennis en kunde van onze inwoners. Dus als we plannen maken, mag iedereen daarover meedenken.

De inwoners van Oosterhout kiezen elke vier jaar een gemeentebestuur. Na deze verkiezingen wordt een gemeenteraad (31 leden) gevormd. Deze gemeenteraad stelt een aantal wethouders aan om een programma uit te voeren. Dat programma staat beschreven in het bestuursakkoord. De burgemeester is de voorzitter van de gemeenteraad en van het college van burgemeester en wethouders.

Gemeenteraad en college van burgemeester en wethouders spannen zich in om gemeentelijk beleid samen met inwoners te ontwerpen en uit te voeren. Gemeenteraadsleden krijgen een maandelijkse onkostenvergoeding. De wethouders en de burgemeester ontvangen een salaris.

Uitgaven Gemeentebestuur en dienstverlening (Meer voor Elkaar) € 5,5 miljoen

Zorg en welzijn

We willen dat het goed gaat met iedereen. Dus zorgen we goed voor de inwoners die het nodig hebben: jeugd, ouderen, mensen zonder werk, vluchtelingen. Mensen bij wie het leven even tegenzit helpen we graag een handje.

Het Rijk ondersteunt deze maatschappelijke zorg met € 19,4 miljoen euro (zie inkomsten). In totaal investeert de gemeente Oosterhout echter meer dan 77 miljoen euro in de zorg voor deze verschillende doelgroepen, met jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning (Wmo) als koplopers in de kosten. 

De maatschappelijke ondersteuning bestaat eruit dat we er voor proberen te zorgen dat onze inwoners zo lang mogelijk mee kunnen doen aan de samenleving. Ook als ze ouder en hulpbehoevender worden. De eigen kracht van deze inwoners moet soms ondersteund worden door rollators en scootmobielen, individuele hulp en sociale activiteiten. Door de vergrijzing wordt de behoefte aan deze maatschappelijke zorg steeds groter.

Uitgaven Zorg en welzijn € 77,1 miljoen

Sociaal beleid

Inwoners moeten in principe hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien, maar niet iedereen lukt dat zonder hulp. De gemeente schiet te hulp door mensen te activeren via werk en andere activiteiten. Een voorbeeld daarvan is MidZuid. Daarnaast biedt de gemeente financiële hulp via bijstandsuitkeringen en minimabeleid.

Jeugdzorg

De meeste Oosterhoutse kinderen groeien op zonder al te veel problemen, maar sommige kinderen hebben hulp nodig om te groeien naar volwassenheid. Voor deze kinderen regelt de gemeente jeugdzorg die veel verschillende vormen aan kan nemen. Van preventieve maatregelen die voorkomen dat kinderen in de problemen komen, via lichte begeleiding naar jeugdbescherming tot jeugdreclassering.

Arbeidsmarkt en Economie

Bedrijven zorgen voor werk en inkomen en het onderwijs zorgt voor goed opgeleide werknemers. Daarom zorgt de gemeente er voor dat ondernemers en scholen hun werk goed kunnen doen.

De eerste voorwaarde om werkgelegenheid te behouden en te versterken is de aanwezigheid van voldoende bedrijven in Oosterhout. Daarom zorgt de gemeente voor hoogstaande en goed bereikbare bedrijventerreinen, maar ook voor een aantrekkelijke binnenstad. Oosterhout doet vervolgens z’n best om geschikte bedrijven te vinden die zich op deze bedrijventerreinen willen vestigen. 

Uitgaven Arbeidsmarkt, economie en onderwijs € 6,6 miljoen

Bruisende binnenstad

De binnenstad van Oosterhout is een plek waar veel winkel- en horecabedrijven gevestigd zijn. Als het goed gaat met dit centrum, is dat goed voor de inwoners van Oosterhout. Niet alleen vanwege de werkgelegenheid die dat biedt, maar ook omdat een goede stad nu eenmaal een variatie aan winkels, cafés en restaurants moet hebben.

Toerisme

De stad Oosterhout, met z’n rijke cultuurgeschiedenis, en z’n gevarieerde natuurlijke omgeving, trekt al tientallen jaren bezoekers van buiten. Na de oorlog kwamen er al bussen met dagjesmensen naar De Warande. Maar ook nu nog komen mensen uit Nederland en België winkelen, eten en drinken in de binnenstad, kamperen op de campings, golfen op een van de vier golfbanen, mountainbiken op de mtb-tracks in de bossen of zwemmen in De Warande. Toeristen brengen geld in het laatje, daarom wordt het ook door de gemeente gestimuleerd.

Ondernemen

De gemeente stimuleert ondernemen in de gemeente, omdat het de werkgelegenheid behoudt en versterkt. Ondernemers worden gestimuleerd om mensen in dienst te nemen; mensen zonder werk worden gestimuleerd om aan het werk te gaan.

Onderwijs en jeugd

De gemeente zorgt er voor dat kinderen naar de kinderopvang en naar school kunnen, zodat ze kunnen opgroeien tot zelfstandige volwassenen. Daar zijn schoolgebouwen en goed onderwijs voor nodig. Soms is het ook nodig om kinderen die dat nodig hebben extra te ondersteunen in het onderwijs.

Sport en Cultuur

Sporten is gezond en het levert waardevolle contacten op. Daarom zorgt de gemeente voor goede sportmogelijkheden in zwembaden, sportvelden en sporthallen, maar ook in de wijken.

Met theaters, een bibliotheek en een kunstencentrum zorgen we voor een weldadig cultureel klimaat. We vinden het ook belangrijk om de stad aan te kleden met kunstwerken en om erfgoed te behouden. 

Uitgaven Sport en cultuur € 13,5 miljoen

Cultuur en evenementen

Oosterhout is een levendige stad, waar veel gebeurt op het gebied van culturele en sociale evenementen. Deze levendigheid is goed voor de inwoners van de stad en heeft ook een uitstraling naar buiten. De gemeente zorgt voor een goede infrastructuur zoals de huisvesting van culturele instellingen (De Bussel, Theek5, musea) en de bevordering van activiteiten en evenementen.

Sport

Sport gaat soms gewoon om doelpunten scoren of als eerste finishen, maar eigenlijk gaat sport over veel meer. Sport gaat over volksgezondheid, over meedoen in de samenleving en over het voorkomen van allerlei maatschappelijke problemen. Daarom zorgt de gemeente voor sportparken, sporthallen, gymzalen en zwembaden. En daarom stimuleert de gemeente het gebruik ervan.

Gemeentelijke organisatie (gebouwen, personeel en ICT)

De gemeente heeft verschillende werkplekken in de stad: het gemeentehuis, de gemeentewerf en De Warande. Die gebouwen, de honderden mensen die er werken, de computers die ze gebruiken, het kost allemaal wat. Maar het is wel nodig om al dat beleid op het gebied van wonen, werken, recreëren, zorg en klimaat te ontwerpen, maar ook om het te laten slagen.

De gemeente gaat in de nabije toekomst het gemeentehuis aan het Slotjesveld verlaten. Er wordt de komende jaren een nieuw gemeentehuis ingericht in het gebouw van winkelcentrum Arendshof 2.

Uitgaven Gemeentelijke organisatie € 26 miljoen

Gemeentelijke spaarpotten

Het storten en onttrekken van geld uit de spaarpotten (reserves) is al verwerkt in de inkomsten en uitgaven in 2023. Hier een overzicht van de stand.

  • Algemene reserve € 5,3 miljoen
  • Vrije reserve € 24,9 miljoen
  • Reserve grondexploitatie € 15,6 miljoen
  • Bestemmingsreserves € 5,7 miljoen

Storten en onttrekken

De gemeente stort voortdurend geld in de reserves, maar haalt er ook voortdurend weer geld uit, als dat nodig is.

  • Storting in reserves €  0,5 miljoen
  • Onttrekking aan reserves € 3,4 miljoen

De gemeente werkt niet alleen met spaarpotten maar leent ook geld op de kapitaalmarkt. Vooral als er grote projecten gefinancierd moeten worden.